DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • Má Přítomnost v Eucharistii
 • Má Církev bude jedna
 • Má Církev bude Jedno
 • Má Církev potřebuje oživit
 • Má koruna slávy Mi bude nabídnuta z Východu
  Sjednoťte datum Velikonoc
 • Má Krev se řine proudem
 • Má Krev tekla pro tebe proudem
  Děl se se Mnou o Můj Kalich
 • Má Láska bude zjevena v melodii, verších a ctnosti
 • Má Láska byla zjevena hned od Počátku
 • Má Láska je Nekonečná
 • Má Milost je Nekonečná a Mé Slitování také
 • Má Nová Píseň Lásky
 • Má Poselství jsou modlitbami
  Tvůj Ježíš, Já Jsem
 • Má Poselství jsou Mým darem vám všem
 • Má Přítomnost je také Tajemství
 • Má slova k vám jsou živá a jsou Duch
 • Má Spravedlnost je provokována a vyzývána
 • Má Tajemství
 • Má Tajemství by měla být nedotknutelná - Semena Vzpoury
 • Má Tajemství mají zůstat Tajemstvími
 • Má teologie je postavena na Pravdě a božské Lásce
 • Má touha po ubohých duších je veliká
 • Má Vláda v tobě
 • Malé věci se Mi líbí
 • Maličká, víš, proč tě miluji?
 • Mám nějaké domácí povinnosti
 • Mám pod kontrolou každou situaci
 • Mám u Sebe dva prsteny
 • Máme společná pouta
 • Maria je Královnou Nebes
 • Máš být Mou Sítí
 • Matka všech lidí
 • Mé Božství tě promění - Láska se vrátí jako Láska
 • Mé cesty jsou nádherné, Mé stezky vedou k věčnému Životu
  Opři se o Mne a neměj strach
 • Mé děti hladovějí
 • Mé děti se ke Mně obrátily zády - Nečiňte zlo a zlo vás nepostihne
 • Mé dítě, prorokuj!
 • Mé dítě, vítám Tě v Domě svého Otce
 • Mé Jméno je Láska
 • Mé Královské Žezlo Ctnosti
 • Mé Království bude dáno chudým lidem - Vassulo Mého Nejsvětějšího Srdce
  Pane, vezmi mou duši a mé srdce
 • Mé květiny potřebují vodu, jinak úplně všechny zahynou
 • Mé milosrdenství je veliké, ale stejně veliká je i Má přísnost
 • Mé Nebe je v tobě
  Konej pokání za ty, kdo jen rozhojňují Mé rány
  Budu vám muset ukázat Svůj hněv?
 • Mé Nejsvětější Srdce je tvým domovem
 • Mé Nejsvětější Srdce je vaším nebem
 • Mé ovce jsou rozptýleny
 • Mé Rusko, jak tě Já, Pán, miluji!
 • Mé sémě, Jsem tvůj Abba
 • Mé Slitování s vámi je Veliké
 • Mé Slovo je jako lampa
 • Mé Slovo říká, že Mé Mystické Tělo je Jedno!
 • Mé Srdce bylo pohnuto ubohostí tvé duše
 • Mé Srdce je Propastí Lásky
 • Mé Srdce je propastí Lásky, propastí Odpuštění
 • Mé Srdce stravuje touha po tvé lásce
 • Mé Svaté Plátno je skutečně autentické
 • Mé Tělo je zmrzačené
 • Mé Tělo trpí nedostatkem lásky
 • Mé Tvorstvo je hluché
  Rebelové
 • Mé tvorstvo musí být varováno
  Pracujte pro Mě, ne proti Mně
 • Mé Umučení se opakuje každý den
  Setkala jsem se s Ježíšem v Jeho Utrpení
 • Mé Vyučování je pro každého z vás
 • Mé Způsoby jsou mírné, laskavé a tak dokonalé
  Modli se za obrácení světa
 • Měj Mě na prvním místě
 • Měj oči upřeny na Mě
  Vzpoura již pracuje
 • Měj svou mysl stále uzavřenou v Mé Mysli a vzkvétej zevnitř
 • Měj touhu po Mně - Neuznali Mě
 • Měj touhu po Otci
 • Mí proroci jsou také částí Mého Těla
 • Milosrdná láska je svatá, je to symbol, který představuje Mne
 • Milost utrpení
 • Milované děti, vaše srdce jsou ještě velmi daleko od Nás
 • Milovat Mne vás přivádí k ustavičné modlitbě
 • Milovat Mne, to Mě oslavuje a tebe očišťuje
 • Milovat znamená plnit Boží Vůli
 • Miluj a modli se
 • Miluj Mě a porazíš Mé nepřátele
 • Miluj Mě a utěšuj toto Srdce, tak nemilované a naprosto nepochopené!
  Učinil jsem tě hrozbou Svých nepřátel
 • Miluj Mě i navzdory svým pochybnostem
 • Miluj Mě v naprostém tichu
 • Miluj svého bližního jako sebe sama
  V Mém slovníku není takové slovo jako „náhoda“
 • Miluji děti
 • Miluji je k zbláznění
 • Miluji svatost
  Pozoruj Mě v Mém stvoření
  Udržuj svůj plamen hořící
 • Miluji tě i přes tvou nicotnost
 • Miluji tě pro to, čím nejsi
 • Miluji víru dítěte
  Buď šťastná
  Dej Mi odpočinout
 • Milujte Pravdu a hledejte ji upřímným srdcem
 • Mimo Mou Svatyni je jejich stůl prázdný
 • Mít víru je také milost
 • Mlčení je nejlepší zbraní po modlitbě
  Rusko bude veřejně zachovávat Mé Jméno ve Svatosti
 • Mluv ke Mně
 • Mluv! To je Můj Rozkaz
 • Mluv, Má Vassulo, když mluvím Já, buď Mými Rty a oslav Mě
 • Mnohé přivedu zpět k Sobě
 • Mnou daná Slova jsou reflexí Písma
 • Modlete se jako nikdy předtím
 • Modlete se v tichosti - Velké Odpadlictví
 • Modlete se za své kněze
 • Modlete se za ty, kdo mluví o Jednotě, ale nastražují pasti těm, kdo ji praktikují
 • Modli se s láskou
 • Modli se se Mnou
 • Modli se se Mnou k Otci
 • Modli se víc a žádej Mě o více
 • Modli se za své bratry
 • Modlitba pokání a osvobození
 • Modlitba za jednotu
 • Modlitba: Jahve mě navštívil
 • Mohu být Oázou ve vaší pustině
 • Mohu jej nahradit
  Mé cíle jsou prvořadé
 • Moji nepřátelé tě pronásledují, ale ve skutečnosti pronásledují Mě
 • Moji proroci
 • Moji proroci nejsou bráni vážně
 • Moji vlastní Mě znají
  Poslušnost vůči Mně, tvému Bohu, je důležitější než poslušnost vůči člověku
  Každá oddanost projevená Mé Matce potěší Mé Srdce
 • Mou touhou je přivést každého k obrácení a ke spáse!
 • Moudrost je dána pouze dětem
 • Moudrost je dostupná každému ctnostnému srdci
 • Moudrost se nachází v Písmu Svatém
 • Moudrost tě pozvedla
  Dávám i těm nejubožejším duším
 • Moudrost ti poskytne zdravou nauku
 • Můj Chléb tě nasytí
 • Můj Chorál Lásky se rozroste v řeku a z této řeky se stane moře Lásky
 • Můj Duch jako Slunce zachvátí mnohé lidi
 • Můj Duch Rady Tě povede
 • Můj Duch teď povede tvé kroky
 • Můj Dům na Západě je pustošen
  Východ a Západ budou jedno království
 • Můj Hlas uslyší i lidé toho nejhrubšího zrna
 • Můj hněv je stejně mocný jako Mé odpuštění
 • Můj Kalich chutná hořce
 • Můj Návrat je přede dveřmi
 • Můj Návrat je velmi blízko (poselství pro Indii)
 • Můj Otec má radost z dětí
 • Můj Otec vás stvořil z Lásky
  Můj Zákon je Zákonem Lásky
 • Můj poslední hlasitý Výkřik z Kříže
 • Můj Svatý Duch
 • Můj Svatý Duch bude Přítomen
 • Můj Svatý Duch přijde k vaší záchraně
  To budou druhé Letnice
 • Můj Svatý Duch se vyleje i na pohany
  Budou se množit Mé Milosti k vám
 • Můj Svatý Duch vás povede podobně, jako Já jsem vedl Své učedníky
 • Můj Vznešený Plán
 • Můj Zákon je Zákon Lásky
 • Můj Zákon není těžké zachovávat, jestli Mě opravdu milujete
  Modlitba
 • Musím tě nechat na zemi dokončit tvé poslání
  Můj Svatý Duch je Úhelným Kamenem Mé Církve
 • Musíš Mi plně důvěřovat
 • Musíš získat Moudrost
 • Může být Satan sám v sobě rozdělen?
 • Může člověk žít z ničeho?
 • Může někdo tak malý být překážkou Všemohoucímu?
  Nebudu se ti vnucovat
 • Můžeš pracovat s láskou, pro lásku?
 • Mých pět Ran je doširoka otevřeno - Proč zanedbali Mou zahradu?
 • Mým Plánem je zachránit vás všechny
 • Mým potěšením je každé čisté srdce
 • Mým přáním je dát ti víc ze Mě - Poklady Jeho Srdce
 • Mým vroucím přáním je, aby se Západ a Východ setkaly
  Budou konat sčítání, aniž by se poradili se Mnou
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Chci od tebe obnovenou podřízenost Mé Vůli
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Pomoz nám vidět naše hříchy Tvýma Očima
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
  Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
   
  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Vassulina mise v Itálii
  květen 2017

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message