DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • Já budu i nadále vylévat vody z Pramene Života
 • Já držím klíč
 • Já jsem Autorem této knihy
 • Já jsem Brána do Nebe
 • Já jsem Bránou Naděje
 • Já jsem Cesta
 • Já jsem Cesta, Pravda a Život
 • Já jsem Cesta, Pravda a Život
 • Já jsem Chléb Života
 • Já jsem Dobrý Pastýř
 • Já jsem Duch Lásky
 • Já jsem Elixír Života - Já jsem Vzkříšení
 • Já jsem Jediný Soudce
 • Já jsem jejich první Otec
 • Já jsem Ježíš
  Nebudu stát stranou, když tě postihne neštěstí
 • Já jsem Klíčem k Ráji
 • Já jsem Kristus, Já jsem Láska
 • Já jsem Láska
 • Já jsem na tvé straně, odhodlán tě chránit, podporovat tě
 • Já jsem Naděje, kterou svět hledá
  Udělali jste z Mého Domu tržiště
 • Já Jsem nekonečný Oceán Milosrdenství
 • Já jsem neustále Přítomen
 • Já jsem Otec celého lidstva
 • Já jsem Počátek a Konec
 • Já jsem Pokoj
 • Já jsem přivedl ty, kdo Mne neznali, aby Mne poznali a milovali
 • Já jsem proslulý Svým Milosrdenstvím
 • Já Jsem proslulý Svým Milosrdenstvím
 • Já jsem s vámi, abych vás všechny spojil v lásce
 • Já Jsem se vrátí
 • Já jsem Skála a Základ Křesťanství
 • Já Jsem Svatá Trojice, všichni v Jednom
 • Já jsem Světlo
 • Já jsem Svrchovaný  -  Pohanství je Mi odporné
 • Já jsem ti nablízku, abych byl hrozbou tvým nepřátelům
 • Já jsem tvá jediná Láska - Můj Kříž je branou k opravdovému životu
 • Já jsem tvůj Duchovní Vůdce a Rádce
 • Já jsem tvůj laskavý Ochránce, který ti pomáhá
 • Já jsem tvůj Otec
 • Já jsem tvůj Těšitel
 • Já jsem tvůj Těšitel
 • Já jsem tvůj Učitel
 • Já jsem tvůj Vykupitel
 • Já jsem tvůj Život - Zůstaň Mou obětí
 • Já jsem Tvůrcem všech věcí
 • Já Jsem u vašich dveří
  Můj malý Dům v Tsambice
 • Já Jsem Utěšitel tvého ducha
 • Já jsem váš Velekněz
  Zbožštím vás, neboť jsem Božství
  Pojďte a utěšte Ježíše
 • Já jsem Všichni v Jednom
 • Já jsem Živá Voda a Já tě udržuji naživu
  Obnov s láskou Můj Dům
  Vedu vás jednoho po druhém do Svého Domu
 • Já nejsem nedosažitelný
 • Já se vrátím a Mé Kroky už je slyšet
 • Já utvářím ty, které miluji tím, že je vystavuji zkouškám
 • Já vládnu Majestátně a s Autoritou, neodkladně a s Milosrdenstvím
 • Já žiji v tichu tvého srdce
 • Já, Bůh, existuji
 • Já, Bůh, jsem s vámi
 • Já, Bůh, jsem žil ve tvé pustině
 • Já, Jahve, jsem každému Snoubencem - Mají mít na paměti Mou Přítomnost
 • Já, Jahve, tvůj Otec, budu nadále mluvit skrze tebe
 • Já, Nejvyšší, jsem tě pozvedl, abys byla vzorem jednoty
 • Já, Pán, jsem Duch
  Řekl jsem, že Já Sám jsem jediný zákonodárce a Soudce
 • Já, Pán, jsem Svou Matku korunoval za Královnu Nebes
 • Já, Pán, potřebuji Lásku, Klanění a Jednotu
 • Já, Pán, si přeji tuto Jednotu - Přímluvce
 • Já, Pán, si ve Své Církvi nepřeji žádné rozdělení
 • Já, Pán, stojím u dveří a klepu
  Potěš Mě a přijmi Mě
 • Já, tvůj Spasitel, jsem oblečený v hadrech z pytloviny
 • Jahve je blízko, přichází rychle
 • Jahve je Mé Jméno
  Pro tvou lásku vyzvu Církve ke sjednocení data Velikonoc
 • Jahve je s tebou
 • Jak jdeš, urovnávám tvou stezku
  Moudrost je dána pokorným a prostým
 • Jak málo Mi Moji vlastní rozumějí
 • Jak porozumět Duchu
 • Jak poznat pravá a falešná zjevení čili Rozlišování
 • Jak to, že Mě chcete umlčet?
 • Jako lkající tóny flétny zní nářek Mého Srdce
 • Jako tvůj Ženich ti dám v hojnosti všechno, co ti chybí
 • Jaký nejvyšší zákon jsem vám v Písmu dal?
  Což jsem nějaké duši odepřel Svou Lásku a Slitování?
 • Jaký Triumf to bude?
 • Jdi k suchým kostem
 • Je chybou si myslet, že je to Můj rukopis
 • Je nezbytné modlit se a prosit o Mé milosti
  Už jsem na Cestě Svého Návratu
 • Je o Mně známo, že hříšníky učím správným cestám
 • Je o Mně známo, že jsem Učitelem lidstva
 • Je před námi už jen míle cesty
 • Je to Duch Svatý, kdo vás proměňuje v bohy účastí na božství
 • Je to Láska, která promlouvá k nepřátelskému světu
 • Je třeba obrovského pokání
  Potvrdím Svá Garabandalská zjevení
 • Je-li to Tvá Vůle
 • Jednejte laskavě
  Potřebuji vaše srdce k budování jednoty
  Poselství pro Brazílii
 • Jednota
 • Jejich města jsou dnes liduprázdná
  Varujte se falešných proroků
  Co jsem pro vás všechny mohl ještě udělat a neudělal jsem?
  Naše dokonalá jednota
  Ostrovy se budou třást
 • Jejich opatrnost se stává neopatrností
 • Jenom Bůh je dobrý
  Všichni kněží by Mě měli ve svém životě napodobovat
  Dům Východu a Západu
  Chci vás všechny sytit Svým Slovem
 • Ještě více teď rozšířím Své Vinice
  Vracím se k vám
 • Jestliže hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíš jeho čeleď?
 • Ješua, lema sabachthani?
 • Ježíš je Láska
  Chci tě shovívavou a oddanou
 • Ježíš je Mé Jméno a jsem blízko tebe
  Nikdy nezapomínej, že jsem stále s tebou
  Dám vaší společnosti památku na Svou Svatou Tvář
 • Ježíš tě s láskou zve, abys měla účast na Jeho Těle
 • Ježíš znamená Spasitel
  Proč se nám Pán zvěstoval?
  Je zapotřebí obrovského pokání
 • Ježíš znamená Zachránce
 • Ježíšova modlitba
 • Ježíšova modlitba
 • Ježíšovo duchovní vedení
 • Jezte a pijte Mne
 • Jidáš
 • Jsem ti vždy nablízku na tvých misích
 • Jsem Duch
 • Jsem Duch
  Opravdový život v Bohu
 • Jsem jako hlídač
 • Jsem Mocný Pastýř Svého stáda
 • Jsem Moudrost a tvůj Vychovatel
 • Jsem s vámi, Moji přátelé
 • Jsem si plně vědom tvých možností
 • Jsem Strážcem tvé duše
  Nebe je tvým domovem
 • Jsem to Já, kdo probouzím větry, rozpoutávám bouře
 • Jsem tvou Silou
 • Jsem tvůj Duchovní Vůdce
 • Jsem tvůj nejlepší Přítel
 • Jsem tvůj Svatý, ale ty Mě odsuzuješ
  Chci především Víru
 • Jsem tvůj Věrný Opatrovník
 • Jsem váš nejlepší přítel, váš nejdražší Svatý Společník
 • Jsem Všemohoucí
 • Jsem Všemohoucí - Já Jsem
 • Jsem Vzkříšení, které mrtvé přivádí k Životu
  Tento Dar ti byl nyní udělen
  Zakusíš velké zázraky
 • Jsem živý a jako živý budu jednat
  Čas už skoro vypršel
 • Jsem znám tím, že přicházím k duším, které jsou chudé
 • Jsi dědičkou tohoto Poselství
 • Jsi duch a Já jsem také Duch a Svatý
  Jsi v Mém Světle
 • Jsi Má Síť
 • Jsi Mou Ozvěnou
  Svěřil jsem Své Poselství Svým andělům
 • Jsi Můj oltář
  Já zachráním syny Ruska
 • Jsi šťastná, že jsi takto se Mnou?
 • Jsi svobodná, můžeš si vybrat
 • Jsi ten nejméně dokonalý nástroj
 • Jsi ubohá, ale mohu ti pomoci
 • Jsou to hříchy, které Mi brání
  Dávám, komu chci
 • Jste Má setba, náležíte Mi
  Přišel jsem upevnit Svou Církev
 • Jste ratolesti Nejvyššího
  Už brzy bude slyšet polnici šestého anděla
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Chci od tebe obnovenou podřízenost Mé Vůli
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Pomoz nám vidět naše hříchy Tvýma Očima
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
  Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
   
  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Vassulina mise v Itálii
  květen 2017

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message