DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • Na oplátku ti podám Svůj Kalich
  Jahve, je prosí, aby občas hledali Jeho Tvář
 • Na tu cestu ti pošlu bratra
 • Nabídněte Mi své srdce
 • Nabídni Mi všechno, abys zmírnila Mou žízeň
  Co jsem ještě mohl udělat a neudělal?
  Vepsal jsem vás do tkáně Svého Srdce
 • Nadutost Mě unavuje
 • Najdi štěstí v tyranii, kterou na tebe uvalují
 • Nakonec Mě každý bude uctívat
  Aby všichni byli jedno
 • Nakonec Naše Dvě Srdce zvítězí
  Uvědom si, že Můj Plán s Ruskem je veliký
 • Nakonec Naše Srdce zvítězí
 • Nakresli Mé znamení
  Pamatuj na Mé ukřižování
 • Náleží Mi slitování i hněv
 • Naplavené dřevo
  Od časů Fatimy až po dnešní dobu, žádné z Mých Varování nebylo respektováno
 • Naplním Izaiášovo proroctví
 • Naplním vás různorodostí darů Svého Svatého Ducha
 • Naše Dvě Srdce budou znovu probodena
  Poslouchejte tohoto pastýře, ať se děje cokoliv
 • Naše Dvě Srdce jsou naplněna ohromnou radostí, když vidíme, jak se k Nám přicházíš modlit
 • Naše Dvě Srdce jsou spojena
 • Naše Dvě Srdce se v těchto dnech snažila vás učit
  Dokud zůstáváte rozdělení, jste pořád v temnotě
 • Naše Přítomnost je Život
 • Naše Srdce jako Dvě Lampy svítí vedle sebe
 • Naše Srdce jsou rozervána
 • Našel jsem tě v bídě
 • Naučte se Svatý Růženec
  Znamení konce Časů
 • Nazývej Mě Abba
 • Nazývej to: „opravdový život v Bohu“
 • Nebeská Církev
 • Neboj se a kráčej kupředu
  Garabandalská zjevení jsou pravá
  Shromáždi kolem Mne Mé děti
 • Neboj se Mě, Mé dítě, když tě umenšuji
 • Neboj se pyšných
  Ježíši, má jediná lásko
  Mou zbraní, kterou jsem ti dal, je modlitba
 • Neboj se, Já jsem s tebou
 • Neboj se, malá poselkyně
 • Nebraň se sama
 • Nebuď jako ten z Kyrény - Jednota
 • Nebuď netrpělivá při modlitbě
 • Nebudu šetřit Kainy
 • Nech svou hlavu spočinout na Mém Rameni, Mé Nejsvětější Srdce je tvým Domovem
 • Nechci bezcennou úctu vyslovovanou jen rty!
 • Nedělejte si starosti o zítřek
  Subjektivita tě vždy zavede na scestí
 • Nedostatek rozlišování přináší nezralé plody
  Zůstaň malá, ať v tobě může růst Můj Duch
 • Nedovolím Své Církvi, aby uvadla
  Duch Vzpoury
 • Nehněvej se a neběduj hořce, když tě přibíjejí na Můj Kříž, vezmi si ze Mě příklad důstojnosti
  Já jsem třikrát Svatý!
 • Nejdražší duše, dej Mi svou lásku
 • Nejednejte se Mnou jako s cizincem
 • Nejsem komplikovaný Bůh
 • Nenamáhala ses zbytečně
 • Nenaslouchají Našim Dvěma Srdcím
  Láska nezná hranic
  Druhá Eva
  Plač pro své bratry a své sestry
 • Neodpírej dobrodiní
  Šelma dnes vyzývá Nebesa
 • Neodstraňuj ani nerozbíjej žádnou z Mých cihel určených pro opravu Mého Domu
 • Nepatříš tomuto světu
 • Neplač nade Mnou
 • Nepočítej hodiny, které Mi věnuješ
 • Nepotlačujte Mého Ducha, místo toho Mě vítejte
 • Nepotřebuji filozofy a mudrce
 • Nepravost a hřích brzy odplaví ohnivá bouře
  Učiním, že se mnozí vrátí k Životu
 • Neproklínej Svého Krále! Neprovokuj Jeho Spravedlnost
 • Neřeknu vám nic nového
  Jeho oblíbeným cílem jsou Mé zasvěcené duše
 • Nerozplynul jsem se, Mé Tělo bylo vzkříšeno
 • Nes trpělivě svěřený Kříž
  Oplácej zkaženost laskavostí
 • Nesnesu žádné soupeře
 • Nespustím tě z očí
  Nemožné se stane možným
  Jste Mi všichni tak drazí
  Upevním Svůj chrám
 • Nést Můj Kříž je požehnání
 • Nesuď
 • Neustále se modli a bdi
  Miluji tě žárlivě
 • Neustále se rouhají a posmívají Duchu Mého Otce
 • Neustále vdechuješ sžírající odpadlictví
 • Neužívám tvé vůle, pokud Mi ji nenabídneš - Tři železné tyče - Přijď, Duchu Svatý
 • Nevěrnost, žárlivost, nesvornost a nečistota
 • Nevšimla sis Mých vítězství?
 • New York, setkání s Conchitou z Garabandalu
 • Nezapomeneš na Mou Přítomnost?
 • Nezatvrzujte svá srdce pochybováním
  Modlitba za Rusko
 • Neztrácej Můj Pokoj, kéž zůstaň silná
 • Neztrácej odvahu, dcero
  Nyní pro vás nastala hodina temnoty
 • Nikdo nemůže zastavit tuto hodinu Mého Svatého Ducha
 • Nikdo zlý se nemůže stát dědicem Mého Království
  Poselství Svatého Michaela
 • Nikdy jsem tě neopustil
  Modli se bez přestání
 • Nikdy Mě neunaví klepat
  Budeš milovat svého bližního jako sebe samého
 • Nikdy nejste sami, vždycky jsem s vámi
 • Nikdy nepřestávej s modlitbou
 • Nikdy nesuď
  Nikdy neplač nad hmotnými věcmi
 • Nikdy nežádej, pros
  Svatý Humor
 • Nikdy pro Mě nemůžeš svědčit, aniž bys nebyla pronásledována
 • Nikdy se nepouštěj lemu Mého roucha
  O Svou slávu se budu dělit s nevinnými dušemi
 • Nikdy tě neopustím, vždy budu s tebou!
 • Nikomu, kdo se rouhá Mému Svatému Duchu, nebude odpuštěno
 • Noc už skoro pominula
  Dnešní svět se sroluje jako svitek
 • Nová Nebesa a Nová Země
 • Nová Nebesa a Nová Země budou, až ve vás zřídím Svůj Trůn
 • Nyní bude zjevena Boží přízeň
 • Nyní tě pojmenuji podle Svého Utrpení - Vassula Ježíšova Utrpení
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Chci od tebe obnovenou podřízenost Mé Vůli
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Pomoz nám vidět naše hříchy Tvýma Očima
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
  Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
   
  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Vassulina mise v Itálii
  květen 2017

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message