DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nenaslouchají Našim Dvěma Srdcím
Láska nezná hranic
Druhá Eva
Plač pro své bratry a své sestry

31. ledna 1992

Jak vysoko je nebe nad zemí,
tak velká je Tvá láska k těm,
kdo se Tě bojí.1

pojď a vstřebávej všechno, co jsem Já, vstřebávej Lásku; Já jsem Láska, a přesto trpím osamělostí, protože Moji Vlastní Mě odmítli;

Mé děti zapomněly na stezky Spravedlnosti, na Prameny Moudrosti; nenaslouchají Našim Dvěma Srdcím; ale bylo řečeno, že Rebel, to znamená duch Vzpoury, který „bude pronášet slova proti Nejvyššímu a Svaté Nejvyššího podrobí zkoušce,“2 „bude mít v úmyslu změnit časy i Právo;“3 jen se podívej kolem sebe a pochopíš;

Racionalismus a Modernismus jsou hlavními nepřáteli Mé Církve, protože oba vedou k ateismu; chtějí pohltit celou zemi, Má dcero, ale dechnu Svým Ohněm na tyto odpadlíky, aby jim konečně spadly šupiny z očí a oni pochopili, jaký zmatek způsobili, a jak utlačovali Naše Dvě Srdce; projdu každým z vás;

litujte!
neboť Království Nebeské
už je na dosah;

- pojď, napiš Mé příští Poselství všem, kdo se shromáždí, aby slyšeli Mé Slovo v Nice;

(Francie)

pokoj vám; Můj Návrat se blíží a Má Tvář se zjeví z Nebe proti vší bezbožnosti světa; proto buďte připraveni; každý, kdo se ukázal býti nepravdivým, uvidí, jak osudově zranil svou duši; přijdu mezi vás ve Slávě a Nádheře; objeví se na vás Duch Pravdy, aby očistil vaši duši; budete Mě vidět tváří v tvář4 a budete v plnosti vidět sami sebe takové, jací jste;

proto ke Mně pojďte takoví, jací jste, nyní, nečekejte na to, až budete svatí; pojďte a chápejte, co od vás nejvíc očekávám; miluji vás nepřestávající Láskou; obětoval jsem Svůj Život, když jsem vaše chyby vzal na Sebe; smířil jsem vás s Otcem a dovolil jsem rukám, které jsem Sám stvořil:

- aby Mě ukřižovaly -

tak co jsem ještě mohl udělat a neudělal? když říkáte, že Mě milujete, vezměte Můj Kříž a následujte Mě a nedívejte se zděšeně na další malé kříže, které vám kladu do cesty; láska nezná hranic; láska snáší trpělivě cokoliv, co přijde; láska se nerozčiluje, ale má své potěšení v Pravdě a v čemkoliv, co Pravda nabízí; láska zapomíná na pomluvy, které o ní někdo řekl; proto hledejte lásku, žehnejte svým nepřátelům;

chci, abyste byli svatí, Moji milovaní, ale jste ještě tak daleko od dokonalosti, protože je v této generaci hluboce zakořeněna láska k penězům; drahé děti, opravdu Mě chcete následovat? rozhodněte se tedy kráčet v Mých Šlépějích, které jsou stále nasáklé Mou Krví; nebojte se, Mé Stopy vás dovedou ke Mně, do Náruče vašeho Abba; povedou vás k Tomu, jemuž patříte od počátku; mějte důvěru a spoléhejte na Naši zachraňující Lásku; pravím vám:

nakonec Naše Dvě Srdce zvítězí;

vezmi Mě za Ruku, dcero, neboj se, budu se o tebe starat; Já Jsem je s tebou;

(Později:)

Ó, Abba, jestliže Písmo říká:

„Strastiplný úděl byl stanoven všem lidem
tíživé jho skličuje Adamovy syny
ode dne, kdy vycházejí z mateřského lůna,
až do dne jejich návratu k matce všech.5

A jestliže jsi mi, Pane, v jednom ze svých poselství, řekl, že naše Nebeská Matka je Druhá Eva, a tak zaujímá její místo, pak to, co nacházím v Písmu, potvrzuje, že naše Přesvatá Matka, Marie, je Matkou všeho lidstva.

dcero, popřála jsi sluchu Moudrosti a Mé Srdce se raduje a Má Duše jásá, když z tvých rtů vychází Poznání, které jsem ti dal; zůstaň ničím a dovol Moudrosti, aby tě vyučovala; zůstaň v Mé přízni a neboj se dravých vlků, neboj se jich, Mé dítě;6

Ó, Abba,
jsi otřesen hrůzostrašným pohledem na nás, Své děti.
Bezbožnost, nenávist, Satanismus, potraty,
touha po moci dokonce i v Církvi, nespravedlnost atd.
A přesto jsi přišel ke mně,
která jsem zosobněním bezbožnosti,
abys mě zachránil před zkázou.

Tvá Milost, která je bystřinou požehnání,
se snesla na mě.
Nabídl jsi mi Své Přátelství
a stal ses mým Svatým Průvodcem a mým Přítelem.

Přiměl jsi mne přijmout Pravdu a Tvoji Úmluvu.
Ó, jak je hořké cítit smutek Tvého Srdce,
jež do mě vlévá Tvé Utrpení a žalostně vzdychá.

Já jsem hluboce zarmoucen, dcero, ale neplač pro Mě, plač pro své bratry a své sestry, protože hřích je požírá jako rakovina; šetři si své slzy pro ně, dcero; Vassulo, tvé rány nejsou ničím ve srovnání s Mými Ranami; modli se za ně, dřív než se Můj Prst dotkne země a roztaví ji; vím, že jsi citlivá a slabá, ale což jsem tě kdy opustil?

prorokuj a odhaluj Mé Srdce všem rasám a všem národům;


4 Tzn.: duch Ducha.
6 Tzn.: náš duch Ducha.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message