DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Další přijatá poselství »

Další přijatá poselství

Tato poselství jsou k dispozici pouze online na tomto webu. V současné době nejsou publikována v žádné knize.

Září 17 2023Obdařil jsem tě statečností, abys přemáhala zlo
Září 14 2023Já se vrátím a Mé Kroky už je slyšet
Červen 16 2023Vždy za tebou budu spěchat
Leden 15 2023Moudrost je dostupná každému ctnostnému srdci
Leden 02 2023Klanějte se Tomu, jenž učinil nebe i zemi
Listopad 30 2022Toto je Můj Posvátný Rukopis pro lidstvo!
Květen 31 2022Naše Přítomnost je Život
Duben 16 2022Obejměte Můj Kříž, který je jedno se Mnou
Březen 02 2022Kdo Mě nalézá, nalézá Život
Leden 10 2022Já jsem tvůj laskavý Ochránce, který ti pomáhá
Květen 17 2021Toto je Má Spravedlnost, která je vykonávána!
Únor 18 2021Přivedu vás Domů!
Únor 11 2021Milujte Pravdu a hledejte ji upřímným srdcem
Únor 06 2021Budoucnost je Moje a jedině Moje
Leden 27 2021Já jsem Kristus, Já jsem Láska
Leden 11 2021Udělím hojně Svá požehnání všem, kdo Mne hledají
Prosinec 02 2020Nikdy tě neopustím, vždy budu s tebou!
Listopad 03 2020Za Mým Závojem je skryto Mé Božství
Říjen 19 2020Já Jsem Utěšitel tvého ducha
Červenec 09 2020Má Nová Píseň Lásky
Červen 12 2020Mé Královské Žezlo Ctnosti
Duben 12 2020Vaše srdce mohou být zlomena, ale stejně tak i Mé
Březen 13 2020Pane, smiluj se nade mnou, hříšným!
Listopad 11 2019Toto jsou poslední dny vaší éry
Září 30 2019Já jsem Brána do Nebe
Srpen 16 2019Ten, kdo odsuzuje Vikáře Mé Církve, nemůže být Mým učedníkem
Květen 16 2019Boží Rodina by se měla setkat a být jedno!
Duben 10 2019Dny soužení jsou před vámi
Leden 31 2019Den Mého Návratu je blíže, než si myslíte
Prosinec 29 2018Já, Jahve, tvůj Otec, budu nadále mluvit skrze tebe
Prosinec 14 2018Dnes smutně shlížím na Svou Církev
Prosinec 10 2018Já jsem Klíčem k Ráji
Září 07 2018Stvořil jsem Novou Píseň, aby se rozezněla na strunách Lásky
Srpen 21 2018Můj Hlas uslyší i lidé toho nejhrubšího zrna
Červen 18 2018Proradná generace! Vypudila jsi Nás ze svého života
Květen 31 2018Ve tvé době sestupuji, abych zapálil tuto generaci
Duben 27 2018Má Láska bude zjevena v melodii, verších a ctnosti
Leden 16 2018Já jsem tvůj Duchovní Vůdce a Rádce
Prosinec 11 2017Šťastný člověk, který rozjímá Má Slova a otevírá své srdce, aby Mě přijal
Listopad 29 2017Ukazuji bohatství a nádheru Svého Království a Slávu Své Velebnosti
Září 25 2017Člověk, který spoléhá na Mne a Můj Zákon, bude pod Mou Ochranou
Září 24 2017Já žiji v tichu tvého srdce
Září 18 2017Můj Duch Rady Tě povede
Srpen 31 2017Můj Vznešený Plán
Červenec 26 2017Mou touhou je přivést každého k obrácení a ke spáse!
Květen 30 2017Řekl jsem, že budu tvým průvodcem a rádcem
Květen 09 2017Jsem ti vždy nablízku na tvých misích
Listopad 28 2016Král králů oděný v Majestátu, Pán nade vším
Listopad 04 2016Já jsem Tvůrcem všech věcí
Září 22 2016Pánovo povzbuzení pro čtenáře (s Vassuliným komentářem)
Září 05 2016Já utvářím ty, které miluji tím, že je vystavuji zkouškám
Srpen 03 2016Milovat Mne vás přivádí k ustavičné modlitbě
Červenec 08 2016Mé Slovo říká, že Mé Mystické Tělo je Jedno!
Červenec 01 2016Zpívej světu Můj Hymnus Lásky!
Květen 30 2016Já jsem přivedl ty, kdo Mne neznali, aby Mne poznali a milovali
Únor 13 2016Ten den a hodina patří Mně, vašemu Bohu
Únor 12 2016Požehnaná duše, která dosáhla toho, že Mě miluje
Únor 09 2016Sjednotím Dům Východu s Domem Západu
Únor 03 2016Každý dobrý a velkorysý skutek lásky má v Mých Očích hodnotu
Prosinec 13 2015Přišel jsem k tobě, abych vyjádřil Své touhy ohledně Své Církve
Listopad 30 2015Je o Mně známo, že jsem Učitelem lidstva
Listopad 28 2015Žádal jsem, aby tato generace konala pokání
Srpen 10 2015Pán chce, abychom vstoupili do důvěrného vztahu s Ním
Červen 22 2015Každé Své slovo jsem vryl do tvého srdce
Červen 02 2015Nyní bude zjevena Boží přízeň
Duben 10 2015Velký pátek
Únor 04 2015Toto je Doba, kdy tvá neprozíravá generace potřebovala pokrm z nebe
Prosinec 08 2014Toto je Mé poslední varování
Listopad 25 2014Můj Duch jako Slunce zachvátí mnohé lidi
Listopad 17 2014Chci, aby Mne poznaly jako svého Boha a Otce
Září 09 2014Má Láska byla zjevena hned od Počátku
Srpen 04 2014Tento Hymnus Lásky, daný vám všem, povede každého k pokání
Červenec 29 2014Bude pláč na každém náměstí
Duben 27 2014Toto Poselství, které se stane rozlehlejším než oceán, je darem Moudrosti
Duben 08 2014Ukážu Svou Slávu skrze Dům Východu
Únor 17 2014Když říkáš Má Slova, mluv beze strachu
Leden 14 2014Jsi dědičkou tohoto Poselství
Prosinec 11 2013Já vládnu Majestátně a s Autoritou, neodkladně a s Milosrdenstvím
Prosinec 06 2013Vše je nocí pro ty, kdo nechtějí vidět
Listopad 05 2013Řekni jim, že jsou Radostí Mého Srdce
Září 23 2013Rozšiřování Mého Poselství tímto způsobem Mě též oslavuje
Září 17 2013Já budu i nadále vylévat vody z Pramene Života
Květen 18 2013Zapomněli jste, že od Otce pochází jak milosrdenství, tak i hněv?
Květen 13 2013Dám Své Církvi novou vznešenost
Únor 21 2013Já jsem na tvé straně, odhodlán tě chránit, podporovat tě
Leden 11 2013Cesta, kterou jsem pro tebe připravil, je bezvadná
Květen 22 2012Já jsem Bránou Naděje
Únor 03 2012Budu čistit tuto zemi plamenem a soužením
Prosinec 27 2011Důvěřuj Mi, stůj pevně a slož svou naději ve Mě; nejsi sama
Prosinec 08 2011Duše, která odevzdala svou vůli do Boží Vůle, se nestrachuje
Červen 24 2011Tobě a této generaci dávám bohatou nauku o Duchu Svatém
Květen 18 2011Neproklínej Svého Krále! Neprovokuj Jeho Spravedlnost
Květen 16 2011Má Spravedlnost je provokována a vyzývána
Květen 09 2011Jako lkající tóny flétny zní nářek Mého Srdce
Květen 05 2011Promluv k Mému lidu a připomeň mu...
Duben 29 2011Odhalil jsem ti stav Své Církve
Duben 27 2011Mám pod kontrolou každou situaci
Duben 11 2011Jsem to Já, kdo probouzím větry, rozpoutávám bouře
Červen 22 2010Opravdový Život v Bohu je Mé Poselství
Červen 17 2010Pomoz nám vidět naše hříchy Tvýma Očima
Březen 01 2010Milosrdná láska je svatá, je to symbol, který představuje Mne
Prosinec 14 2009Jahve je blízko, přichází rychle
Listopad 28 2009Bolí Mě Srdce, když vidím, jak se tato generace hroutí a hyne
Srpen 27 2009Vedu vás, abyste zkrášlili Mou Církev
Říjen 05 2008Buď odrazem Mé Slávy skrze své skutky lásky
Červen 19 2008Dal jsem jim život, aby vydávali svědectví o Mém Vzkříšení
Únor 15 2008Já jsem neustále Přítomen
Leden 07 2008Poselství Panny Marie
Únor 08 2007Každý, kdo žije ve Mně, je částí Mé Církve
Listopad 13 2006Modlitba pokání a osvobození
Květen 31 2006Svrhnu každou opozici Svou Láskou a Milosrdenstvím
Duben 24 2006Ten, kdo ti zpívá hymny, není nikdo jiný než Ten, kdo vše stvořil
Únor 28 2006Mnou daná Slova jsou reflexí Písma
Únor 13 2006Mé Srdce bylo pohnuto ubohostí tvé duše
Leden 06 2006Nést Můj Kříž je požehnání
Leden 05 2006Byl jsem a stále jsem tvůj Učitel
Leden 03 2006Pověřil jsem tě, abys mluvila v Mém Jménu
Září 23 2005Čtou Písma se zastřenýma očima
Duben 26 2005Snaž se Mě potěšit, neboť právě to si přeji
Srpen 20 2004Svítání přijde z Východu
Duben 12 2004Vysázel jsem tuto Vinici a nazval jsem ji: Opravdový život v Bohu
Duben 09 2004Má teologie je postavena na Pravdě a božské Lásce
Březen 02 2004Co je klíčem k poznání?
Únor 05 2004Dával jsem ti lekce Vznešené spirituality
Prosinec 15 2003Ten, kdo žije ve Světle, se stává součástí Světla
Říjen 30 2003Pracujte v harmonii v Mém Jménu
Květen 31 2003Úchvatné Tajemství

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Očistěte se, neboť čas je blízko
 
New York, setkání s Conchitou z Garabandalu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message