DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dal jsem jim život, aby vydávali svědectví o Mém Vzkříšení

19. července 2008

pokoj tobě; Mé dítě, Já jsem Ten, kdo tě pozvedl, abys se Mnou spolupracovala; každá tečka, každá vyslovená slabika pochází z Mého Ducha; Já miluji Své stvoření a Mé Milosrdenství přesahuje možnosti lidského chápání; celé toto dílo mohu uskutečnit Sám, ale velmi rád spolupracuji se Svými tvory; také se těším z těch, které jsem vyvolil; oni jsou Mou radostí, sladkou vůní v Mých Nádvořích, ale též na zemi, znamením Mé Přítomnosti; posvěcuji je, jak kráčí se Mnou; ano, oni jsou místem Mého spočinutí; Mé Rty se chvějí dojetím, když je vidím, jak postupují vpřed v Mých Šlépějích potřísněných krví; vždyť nakonec jsem to Já, kdo jim dal život!

dal jsem jim život, aby vydávali svědectví o Mém Vzkříšení, a tím myslím, že Mne představují tomuto mrtvému světu jako slavného Krále, který je připraven jim odpouštět; dávám se jim poznat různými způsoby a doufám, že k Sobě přitáhnu tolik duší, kolik jen bude možné; ano, Vassulo, nechal jsem tě projít ohněm, abych na tobě mohl ustanovit Mé Slovo; proto Mi nic neodmítej; odmítl jsem ti něco Já? skutečně jsem za tebe dal Svůj Život;

cokoliv jsi Mi s láskou nabídla, dcero, jsem použil;

- nařídil jsem ti, abys jim řekla vše, co jsem ti řekl a co jsem napsal; neboj se; nikdy nevynechej ani jedinou slabiku; někteří ti budou naslouchat, někteří se ti budou posmívat; jiní ti budou neustále odporovat a budou s tebou zápasit; nabídni jim všem Má Poselství; dobrá zpráva musí projít celou zemí a Má Slova se musí dostat do všech koutů světa; mnozí se ke Mně vrátí a zanechají svých špatností;

- přesnou mírou budu vážit každou duši; vydali1 svoji moudrost zkaženosti a záměrně vyložili Můj Zákon falešně; ale budou sklízet, co zaseli; není možné, aby vstoupil do nebe někdo, kdo Mě nehledá; ti, kdo kárají Můj Zákon, kárají Mne a stávají se ohavností2 v Mých Očích; ic


1 Anglikáni, kteří akceptují liberalismus, nikoli High Church nebo konzervativci.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message