DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nech svou hlavu spočinout na Mém Rameni, Mé Nejsvětější Srdce je tvým Domovem

8. července 1989

Pane, mé duši se nedostává Moudrosti, vytrvalosti, nadšení, trpělivosti. Potřebuji Tvou Sílu, abych mohla pokračovat, ale vím, že stačí říci: „Ztrácím Tě, vzdaluji se od Tebe,“ a Tvá Láska mi hned přijde na pomoc, Tvá Ruka mě pozvedne. 

Pane?

Já jsem; nikdy nepochybuj, Já jsem Pán a tvé Útočiště; když Mě potřebuješ v čase nebezpečí, vzpomeň, že stačí zavolat Mé Jméno a Já ti přispěchám na pomoc; přilni ke Mně, milovaná, neboť jsem tvůj Bůh, který tě chrání;

odpovídám všem, kdo Mě vzývají; důvěřuj Mi a nikdy tě neopustím; opři se o Mě, nech svou hlavu spočinout na Mém Rameni, Mé Nejsvětější Srdce je tvým Domovem; nikdy nebudeš opuštěná; což jsem tě ve Svém Nekonečném Milosrdenství nepozvedl k Sobě? nesnesla se na tebe záplava požehnání? povstaň tedy a neboj se; vím, že jsi bojácná, ale dám ti Svou Sílu, abys mohla čelit Mým utlačovatelům; budou padat jeden za druhým; nikdo se tě nedotkne, neboť jsem tvé Útočiště; nemusíš se bát, když procházíš tímto vyhnanstvím, vzpomeň si, jak jsem tě vysvobodil od zlého; Já jsem Zdroj tvé naděje, budu se s tebou o všechno dělit až do konce; tak pojď a ulehči svému srdci, Já a ty, společně;

uvědom si, jak vedu tvou duši bez jakékoliv tvé zásluhy, dcero; všechno, co dávám, je zdarma, sjednoť se se Mnou, buďme jedno, dávám ti Svůj Pokoj; už nehřeš;

Alfa a Omega?

Já Jsem;

Buď Bohu chvála, veleben buď náš Pán.

květino, pamatuj si, když Mě vidíš, usměj se na Mě; Já jsem Láska a jsem po tvém boku; dovol Mi být tvým Vychovatelem; bylo už řečeno, že budu vyučovat Své syny a dcery a že Láska bude vaším Vychovatelem, vaším Učitelem, a že vše, čemu budete vyučováni, bude vycházet z Moudrosti Samé; jsem to Já, kdo tě povede až do konce;

pojďte, vy, kdo stále ještě bloudíte v této pustině a říkáte: „hledal jsem Svého Spasitele, ale nenašel jsem Ho;“ najděte Mě, Moji milovaní, v čistotě srdce, tím, že Mě budete nesobecky milovat; najděte Mě ve svatosti, v oddanosti, kterou od vás žádám; najděte Mě v zachovávání Mých Přikázání; najděte Mě tím, že budete zlo oplácet láskou, najděte Mě upřímným srdcem; už nehřešte; přestaňte páchat zlo; učte se konat dobro; hledejte spravedlnost, pomáhejte utlačovaným; ať zajásá tato vyprahlá pustina; ať se vaše vlažnost promění v planoucí horlivost; opusťte svou apatii a nahraďte ji nadšením; dělejte všechny tyto věci, abyste mohli říci: „hledal jsem svého Spasitele a našel jsem Ho; byl blízko mě po celou tu dobu, ale já jsem Ho ve své temnotě neviděl; Ó, buď Bohu Chvála! Požehnán buď náš Pán! jak jsem mohl být tak slepý?“ pak vám připomenu, abyste zachovávali a střežili Mé Zásady, abyste mohli žít;

Děkuji Ti, můj Pane, že se chystáš proměnit tuto pustinu v tryskající prameny.

pamatuj na Mou Nauku; pojď, pamatuj vždy na Mou Přítomnost; Láska tě miluje;1 budeme je spolu sdílet?

ano, Pane!

sdílejme je tedy s láskou; buď se Mnou jedno;


1 Najednou jsem si vzpomněla na své domácí práce.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message