DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nakonec Mě každý bude uctívat
Aby všichni byli jedno

17. ledna 1993

(Předvečer týdne modliteb za jednotu křesťanů - Los Angeles)

Pane, modlím se tak, jako ses modlil Ty:
kéž jsme všichni jedno,
jako Otec je v Tobě a Ty jsi v Něm,
aby zbytek světa uvěřil, že Otec Tě poslal;
modlím se také za toto:
za ovce, které nejsou ve Tvém Stádě,
aby i ony naslouchaly Tvému Hlasu,
modlím se za muslimy, židy a ostatní,
aby Tě od této chvíle milovali navždy.
Amen

slyšel jsem tě, slyšel jsem tě, Má přítelkyně; nakonec Mě každý bude uctívat;

 

18. ledna 1993

(Sacramento)

(Dnes jsou mé narozeniny a první den týdne modliteb za jednotu křesťanů. Kdysi to rovněž byl svátek Petrova Stolce. Jeho Svatost biskup Francis A. Quinn mě pozval do katedrály Nejsvětější Svátosti, abych v ní dnes mluvila. Odpoledne těsně před shromážděním mi lidé, kteří mě pozvali, dali dárek. Když jsem ho uviděla, věděla jsem, že přichází od Ježíše, neboť mi 21. října 1992 řekl:... „proto jásej a raduj se, protože ti na oplátku podám Svůj Kalich... chci přivést jeden národ za druhým k tomu, aby žily v Mém stínu, a věřily tomu, že Mě poslal Otec; ano, přijde Den, kdy všichni pozemští vládcové, správcové a velitelé, bohatí a vlivní lidé, všechno obyvatelstvo Mě uzná jako Krista, Syna Živého Boha a kdy na všech místech lidé s úctou pozvednou ruce k modlitbě a budou Mě chválit všichni jedním hlasem a jedním srdcem...“ a předali mi pozlacený Kalich. Byla na něm vyrytá slova:

Aby všichni byli jedno
Slavnost Jednoty Křesťanů
18. ledna 1993

Dva biskupové, kteří byli přítomni, po mé promluvě slavili mši svatou. V katedrále zpíval sbor a všechno to bylo velmi velkolepé. Při této mši za Jednotu použili můj Kalich a konsekrovali v něm Drahocennou Ježíšovu Krev.

Když jsem hovořila v katedrále a pozorovala jsem davy, které se tam tísnily, odhadem 1800 lidí, bylo mi smutno. Byla jsem tam, kam mě Pán poslal, abych mluvila o jednotě, přede mnou bylo 98 % římských katolíků, „ale z mých vlastních lidí1 se mnou nebyl ani jeden“; v katedrále byli dokonce i muslimové a židé... Ale Pán si nechal Své překvapení k mým narozeninám na později. - Těsně přede mší přišel pravoslavný kněz se svým asistentem. Požádal mě, jestli by si se mnou mohl promluvit po mši. Setkali jsme se v sakristii a já jsem pochopila, co tím Pán myslel, když mi řekl: „Rusko bude zemí, která Mě nejvíc oslaví.“ Byl to kněz ruské pravoslavné církve...

Do temnoty našeho rozdělení zazáří drobounký paprsek naděje na jednotu. Tímto světélkem naděje je Rusko. Jednota přijde skrze ně a Rusko bude velebit Boha! Řekla jsem ruskému knězi, že byl mým dárkem k narozeninám od Ježíše. Jmenuje se otec Vassili, což je mužská forma mého jména Vassula.

Dalším znamením, že jednota přijde prostřednictvím Ruska, bylo, že když jsem prosila Pána, aby určil zahajovací modlitbu, vybral si modlitbu ruského kněze Sergeje Bulgakova. Řekl mi, abych namátkou otevřela knihu. Můj zrak padl na modlitbu, kterou jsem napsala 29. prosince 1989. Tady je:

„Ó, Ježíši Kriste,
náš Pane a Spasiteli,
Ty, který jsi slíbil,
že s námi budeš vždy přebývat.
Voláš všechny křesťany,
aby přišli a měli účast na Tvém Těle a Krvi.
Ale naše viny nás rozdělily a my nemáme sílu
podílet se společně na Tvé Svaté Eucharistii.
Vyznáváme tuto svou vinu a modlíme se k Tobě,
odpusť nám a pomoz nám,
abychom sloužili cestám smíření podle Tvé Vůle.
Zapal naše srdce ohněm Svatého Ducha,
dej nám Ducha Moudrosti a víry, odvahy a trpělivosti,
pokory a vytrvalosti, lásky a kajícnosti,
na přímluvy přesvaté Matky Boží a všech svatých.
Amen.“)


1 Řeckopravoslavných. (Doslechla jsem se, že jeden z řeckopravoslavných biskupů zakázal svým věřícím, aby si mě přišli poslechnout.)
(slyšela jsem, že
řecký biskup zakázal řecko pravoslavným chodit na mé
schůzky)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message