DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jaký nejvyšší zákon jsem vám v Písmu dal?
Což jsem nějaké duši odepřel Svou Lásku a Slitování?

20. ledna 1999

(Pán mi dal vizi: Viděla jsem několik chlapců ve věku 8 až 10 let, kteří si hráli velmi nebezpečným a pošetilým způsobem. Chodili po okraji římsy, která obepínala vysokou budovu, tak na úrovni 7. patra.

Někteří z hochů se skrývali za okapem, jako by si hráli na schovávanou. Všechno se to odehrávalo vně budovy v obrovské výšce. Jeden kluk dokonce přeskočil z okna jednoho domu do okna sousedního domu. Zavřela jsem oči, nemohla jsem ani pomyslet, že by nedoskočil a já bych viděla, jak spadnul. V takové výšce by byl jeho pád smrtelný. Měla jsem o ně strach a nechápala jsem, proč riskují svůj život tak nebezpečnou hrou. Pak jsem pochopila, proč nemají strach. Protože neviděli, nechápali a neuvědomovali si nebezpečí.)

Vassulo, dávám ti Svůj pokoj v tomto týdnu jednoty; Já, Bůh, jsem tě povolal k životu v míru; co jsi viděla, dcero? co jsi pozorovala? což jsi Mě předtím neslyšela říkat tato slova: „nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale nemohou zabít duši; bojte se spíš toho, kdo může zničit tělo i duši v pekle?“ dovol Mi vysvětlit ti toto vidění: ti chlapci, které jsi viděla, jsou někteří z těch blízko tebe, které Duch vyzval, aby následovali Má Poselství, a kteří rovněž nabídli svou pomoc; dnes je Satan prosívá a vede je, aniž by si uvědomovali, jak nebezpečnou hru hrají; když spadnou, jejich duše bude smrtelně zraněna; když však budou naslouchat Mému Duchu, skoncují se svými špatnostmi a budou žít;

tak jaký nejvyšší zákon jsem vám v Písmu dal? nebylo to: „budeš milovat svého bližního jako sama sebe?“ dodnes si všichni ti, které jsem ti dal,1 a které jsi ve své vizi viděla, myslí, že jsou spravedliví; ale jestli jsou, ať to projeví svou dobrou vůlí, pokorou a vlídností ve svém jednání a vzájemnou láskou; někteří z nich ukázali, že nemají žádný respekt k chudým a ani k té, kterou jsem vyvolil k tomu, aby nesla Má Slova2 a uplatňovala Mé Zájmy; a ano! jako v tom vidění, kdybys je varovala, neposlechli by… a mezitím se stejně jako ty ve vidění i Já třesu strachem, protože jejich pád by mohl být smrtelný!

Mé děti, které byly povolány a vedeny Duchem, teď podléhají pokušením, ale kdyby dovolily Mému Svatému Duchu, aby byl jejich vůdcem, nehrozilo by jim žádné nebezpečí; proto je potřeba, aby přišly ke Mně a litovaly; už by neměly zneužívat Mé dobroty a Mé shovívavosti, ale místo toho by je měly užívat k tomu, aby je vedly k pokání a bude jim odpuštěno a neztratí Mé Srdce;

slibuji, že každému, kdo se rozhodne konat dobro, vzdávat Mi chválu a smíří se se Mnou a s bližním, se dostane pokoje a poznání, že byl ve své slabosti a ve svém spánku veden na scestí; už od nikoho nechci žádné potíže; ani by nikdo neměl klamat sám sebe iluzemi o tom, že je spravedlivý; opakuji Své varování: neklamte sami sebe a nemyslete si, že jste spravedliví; jestliže někdo pro Mě pracuje nebo se rozhodl pro Mě pracovat, má kráčet v Mých Stopách a celým srdcem nést Můj Kříž s úctou a radostí; když se tak s dobrou vůlí děje, dostane se jim patřičné odměny za všechnu práci dobře vykonanou v Mém Jménu;

nikdo není pro druhé mistrem;3 Já jsem jediný Mistr; naléhavě je žádám, aby konali pokání, obrátili se ke Mně a dokázali Mi svou dobrou vůli;

kdykoli Mě požádej o radu, Vassulo, a Já ti odpovím; žehnám ti, drž se Naděje;4

odvahu, dcero; ic

(Toto poselství bylo určeno dvěma asociacím Opravdového života v Bohu. Sama jsem nevěděla o tom, že se v nich vyskytly neshody a hádky. Po tomto vidění jsem věděla, kterých asociací se to týkalo, a Pán mi dal pochopit, o koho se jedná.

Byl tam zvláště jeden člověk, který každého komandoval. Ježíš z něho, ani z těch ostatních, neměl radost. Riskovali smrtelný pád, a proto Bůh ve Své nesmírné lásce zasáhl.)

(Později:)

Má Vassulo: řekni Mi, je ve světě či kolem tebe něco, co tvé duši může přinášet dokonalejší a láskyplnější potěšení, než být se Mnou, jen se Mnou a být sami? co ti Má Přítomnost dává?

(Zatímco jsem hledala slova, kterými bych se vyjádřila, cítila jsem, jak na mě sestupuje Duch Svatý…)

- Předtuchu Blaženého patření.

- Kontemplaci Tvé Slávy.

- Vnitřní potěšení, jakého se dostává světcům, kteří mají zásluhy. Já žádné nemám.

- Rozumové uvědomění, že Ty ve Svém transcendentním světle, Ty, který jsi Bůh, který naplňuješ všechny věci, aniž bys byl omezován jejich limity, ve mně můžeš přebývat…

- Nacházím ve Tvé Přítomnosti radost, světlo, toužebné vzdechy, touhu vnikat ještě víc do kontemplace, abych mohla vidět, co žádné oko nevidělo, a slyšet, co žádné ucho neslyšelo…

dcero, drž se Mě a společně, tvá ruka zavěšená do Mé, právě tak jako je nevěsta vedena k oltáři svým otcem či příbuzným, aby se setkala se svým Ženichem, tak tě povedu do Svého Království, abys, obklopena zástupem jásajících andělů, kteří tě s nesmírnou radostí odvedou do věčné slávy, vládla se Mnou;5 a znovu bude celé nebe křičet radostí a zpívat:

„Bůh vykonal Své dílo! hlasitě křič, země pod nebem! hory, křičte radostí; Král králů ve Své královské štědrosti našel potěšení ve Své vyvolené; a nyní chvalme Pána, který ji stvořil; velebte Pána chvalozpěvy;“

ano! dovolil jsem ti, abys slyšela Můj Hlas; dovolil jsem ti vidět Mě tváří v tvář; a proč? proč jsem ti prokázal přízeň?

Abys Svým poselstvím zachránil naši generaci?

abych vám všem ukázal Svou Nekonečnou Slitovnost, a abych tím, co jsem ti svěřil k hlásání, dal z tvých úst zaznít poezii na každém tvém kroku, a tak zachránil toto pokolení…

kadidlo a uklidňující vůně Mého Srdce, nejsi sama; Já, tvůj Pán a Spasitel, jsem s tebou; ozdobo Mé Církve, pozvedni své oči ke Mně6 a buď požehnána;

Můj Milovaný vložil celé Své Srdce
do písně lásky Svému stvoření.
Rozmístil harfy,
aby po celém světě pěly o tom,
že máme žít Opravdový život v Něm,
Jehož Božské Milosrdenství se rozlévá
jako proudy bystřin
a uspokojuje naši každou potřebu.
Tvé Jméno, ó, Svatý, Nejčistší,
dospělo i k nejvzdálenějším lidem.
Ano! Zapálil jsi celé národy
Svou božskou sladkostí,
abys ochránil Svůj lid od hříchu
a umlčel reptání těch,
kdo Ti odporují.

což jsem někdy nějaké duši odepřel Svou Lásku a Slitování?

Nikdy…

když žiji uvnitř nějakého města, může toto město7 padnout? což jste nečetli: „je tu Řeka,8 jejíž proudy osvěžují město Boží a posvěcují příbytek Nejvyššího;“ Já jsem Bůh;

Ó, Jaro naší duše,
jak mohu vyjádřit způsob,
jímž jsi nás dosáhl v naší bídě?
Zde jsi a nabízíš nám
Svou Lásku a Milost.
Zpevňuješ naše nohy
jako zlaté sloupy na stříbrném základě.

Jediným pohledem Svých Očí
proměňuješ naše tváře,
takže vypadají jako Lampa
zářící na posvátném Podstavci.

Ano, skutečně, jedině Řeka Života,
jejíž proudy osvěžují město Boží,
je pro Něj posvěcuje.

Písmo říká,
což jsou vlastně Tvá Vlastní Slova,
Milovníku lidstva,
že každý, kdo Tě miluje,
bude zachovávat Tvé Slovo
a Tvůj Otec ho bude milovat
a Oba k němu přijdete
a uděláte si u něho Svůj příbytek.9

Já jsem Zdroj nevýslovných radostí a Svou Nekonečnou Slitovností si přeji proměnit vaši duši v Ráj vhodný pro Naši Trinitární Svatost; přeji si přivést všechny duše zpět k Sobě, aby měly přístup do svého Místa Odpočinutí; proto, Má Vassulo, buď odhodlaná střežit kvůli Mně Má učení; vidíš? země vydala svou úrodu, hory a údolí se sklánějí,10 když kolem nich procházím; prostřednictvím tohoto zjevení je slyšet Můj Hlas; nic nedbej na ty, kdo mají pyšná srdce; pamatuj, Má milovaná, že mám moc svrhnout krále a království, kdyby se Mi stali překážkou;

„proč byste žárlily, hory pyšně strmící, na horu,11 na níž zatoužil sídlit Bůh? ano, Jahve tam bude bydlet až do konce;“12

Můj Svatý Duch šeptal do tvého ucha slova sladší než med, než med kanoucí z plástů, a tak tebe i ostatní pozvedl ze smrti, vidíš? spása přichází ode Mě;

buď, Má milovaná, příkladem pro druhé a miluj Mého Ducha, protože On ti jednoho dne dá mzdu za tvou práci a… neboj se těch, kdo si myslí, že mají moc podrobit si všechno, protože Já jsem s tebou a na tvé straně;

Má Vassulo, opět tě prosím, abys Mi voněla jako lilie v Mé Zahradě;13 buď Mi vůní, Má vyvolená, toužím po tvé lásce, po tvé oddanosti, po tvé odpoutanosti;

Ó ty, jíž jediné jsem svěřil tento poklad vycházející z Mého Srdce!14 zůstaň nyní v Mém náručí a ve své nicotnosti Mi vydávej vůni, a Já na oplátku navoním tebe, abys byla Mým nebem!

drž se pevně Mě i toho, co jsem ti zdarma daroval; ať tě psaní nikdy neunaví;

Já jsem s tebou; ic


1 Pán mi je dal poznat jménem.
2 Opravdový Život v Bohu.
3 Jinými slovy řečeno, Ježíš tím myslí, že by se z nikoho, kdo v asociaci pracuje pro Boha, neměl stát diktátor, který všem kolem udílí rozkazy a všechno kontroluje.
4 Tzn.: „Drž se Mě“.
6 Když jsem to udělala, uviděla jsem Toho, koho mé srdce miluje, jak se usmívá, přičemž jsem si opět všimla Jeho dolíčků ve tvářích…
7 Bůh míní „duši“.
8 Duch Svatý.
10 Symbolicky: Znamená to, že velcí a mocní stejně jako obyčejní lidé se sklánějí v pokoře a přijímají Boží zásah.
11 Bůh míní, že nikdo nemá právo kritizovat toho, koho si Bůh zvolí a v němž si vybral místo k přebývání.
13 Náš Pán míní v Jeho Srdci.
14 Slyšela jsem, jak náš Pán říká tato slova hlasitě a zaníceně. Vyzněla jako vzdech.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message