DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsem Mocný Pastýř Svého stáda

17. července 1989

Pane?

Mé dítě, naslouchej Mi a piš;

jsem Mocný Pastýř Svého stáda; vycvičil jsem pastýře, aby se starali o Mé stádo, ale mnozí z Mých společníků se zachovali nepatřičně, ani je netrápily ztráty, ani nepřiváděli zpět do stáda ty, kteří zabloudili;

Mí nejlepší přátelé Mi působí největší bolest a nejhlubší Rány byly Mému Tělu zasazeny holí, kterou jsem jim Sám dal; jsou Mými nejlepšími přáteli, a přesto jsem Zraněn k nepoznání jejich vlastní rukou; bez přestání bičují Má záda; celé Mé Tělo se otřásá bolestí, Mé vyprahlé Rty se chvějí, beze strachu volají po Míru, ale žádný mír není, protože se dali zajmout a svést Racionalismem, Neposlušností a Marnivostí; jaké trápení Mi působí a jaké Rány Mi zasazují!

Pane? Proč je to pro některé tak těžké?

je těžké pustit žezlo Falše, když už je jednou drží; je těžké vzdát se svých lidských doktrín a předpisů; je těžké odumřít vlastní chamtivosti; je těžké obléct sebe-ponižující-roucho; těmto lidem říkám: naříkejte, pastýři, křičte a padněte na zem, vy, pánové stáda, neboť přišly dny, kdy budete pobiti; jako tuční berani padnete jeden po druhém;

nabídl jsem vám to nejcennější dědictví mezi Svými přáteli, poctil jsem vás Svou volbou; svěřil jsem vám Svůj Dům, ale vy jste nezachovávali Má nařízení, odpadli jste a dělali jste to, co považuji za zlé; volal jsem vás, ale nechtěli jste slyšet, neposlechli jste Mě;1 ...

Ach, můj Bože, smiluj se nad námi, smyj z těchto pastýřů jejich vinu, očisti je od jejich hříchu.

Má malá nevěsto, dovol Mi sdílet s tebou toto trápení;

Miluji Tě, Pane, můj Bože,
vždy tak Něžný a Milosrdný,
žiji jen pro Tebe, mé oči se upírají k Tobě
a k nikomu jinému,
klaním se Ti!

Ach, jak tvá slova lásky konejší Mou Spravedlnost! každá kapka lásky má cenu, láskou může být zachráněn bezpočet duší; dovol Mi používat tě jako Své tabulky; přicházím za tebou, abych ti ukázal Své Rány a mluvil s tebou jako s přítelem o Svých trápeních; ukazuji ti Rány Svého Nejsvětějšího Srdce;

Požehnán buď náš Pán.

Má Vassulo, Já jsem nyní v Době Milosrdenství, nevšimla sis, jak se na vás všechny vylévá Můj Duch Milosti? nyní musíte činit pokání, teď je čas změnit svůj život; modlete se bez přestání; modlete se s láskou; nesetrvávejte ve vzdoru, neboť strašná Hodina Spravedlnosti na vás brzy dopadne, buďte tedy připraveni setkat se se Mnou jako se Soudcem;

Moji synové a dcery, už dávno jsem vás osvobodil z řetězů, které vás poutaly k smrti, a s velkým Soucitem jsem vás přijal zpět; zachránil jsem vás od zlého, ukázal jsem vám Své Srdce a jak Je vaši předkové probodli; obětoval jsem se, abych vás osvobodil;

vaše doba Mě nepřestává provokovat, a přesto, z velkého soucitu, dovoluji Svému Duchu Milosti, aby vám připomínal Má přikázání; Má Milost dnes sahá od jednoho konce světa ke druhému, naslouchejte dnes Mému Hlasu, přijměte dnes Mou Milost; naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vás prosím, abyste se modlili srdcem; postěte se, litujte svých hříchů, milujte se navzájem; obnovte se, abyste se stali zcela novým stvořením, abych skrze vaši proměnu mohl ukázat Svou Slávu;


1 Bylo to řečeno s velkou hořkostí.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message