DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já jsem Cesta, Pravda a Život

22. ledna 1990

(Poselství pro modlitební setkání ve Francii v Nice 11. února 1990)

pokoj vám;

Já jsem Duch Lásky, Pokoje a Smíření; Já jsem Ten, kdo vás nejvíce miluje;

Já jsem váš Stvořitel; naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou prohlašuji, že budu nadále vylévat Svého Svatého Ducha na vaše syny a dcery, tak jak se to nestalo už po mnoho generací; budu to Já, kdo vás bude živit Svou Vlastní Rukou a vkládat Svůj Zákon neporušený do vašich srdcí;

ve vašich dnech odhaluji Svou Svatou Tvář vám všem; ano, Má Svatá Tvář na vás bude zářit, Moji milovaní, zjevím vám Svou Slávu; a vy, kdo Mě snad ještě neznáte, přijdu i k vám, vezmu vás za ruku a položím ji na Své Nejsvětější Srdce; dám vám pocítit Údery Svého Srdce, a jestli Mi pak dovolíte, přitáhnu vaše malé srdce, strávím je Svou vroucí Láskou a učiním vás zcela Svými;

když se Mi plně odevzdáte, přetvořím vás ke Svému Božskému Obrazu, vrátím vám vaše božství a učiním vás svatými, jako Já jsem Svatý; proto pojďte ke Mně, svému Spasiteli, proč se poohlížet jinde? proč hledat to, co nabízí svět a co nevydrží? hledejte to, co je Svaté a Věčné; proč se spoléhat na to, co nabízí svět, když to, co nabízí, nemá trvání? což jste neslyšeli, jak jsem už dříve říkal, že každé tělo je jako tráva? tráva uschne, květy zvadnou, ale Mé Slovo zůstává navěky; obraťte se ke Mně a spolehněte se na Mou Lásku;

Mé malé děti, Já jsem Cesta, Pravda a Život; nenaslouchejte Pokušiteli, který usiluje o záhubu vaší duše, jeho panství je ve světě; ale naslouchejte Mně, svému Bohu, který vám dnes nabízí Svou Ruku a který se sklání až k vám, aby vás pozvedl z prachu a učinil vás svatými ve Svém Srdci; naslouchejte Mi a zdědíte Mé Království;

pojďte ke Mně a smiřte se se Mnou, Svůj Pokoj vám zanechávám, pokoj, který vám svět nemůže dát; pojďte vy, kdo jste Mě ještě neuznali jako svého Vykupitele a odpoutejte se od pozemských věcí, které vaši duši nepozvednou, ani nenasytí, proč jim otročit? vraťte se ke Mně, i se svou vinou a ubohostí, přijímám vás takové, jací jste, a říkám vám, že už jsem vám odpustil; dovol Mi říci ti, Mé dítě, že nikdo k tobě nemá větší lásku než Já;

pozvedněte ke Mně své oči a vizte, Kdo na vás dnes naléhá; jsem to Já, Ježíš, váš Spasitel, který k vám dnes přichází a mluví ústy té nejposlednější z vás; přicházím bosý1 a jako Žebrák, abych od vás žádal odpověď lásky; hledám vaše srdce, neodmítejte Mě… dnem i nocí k vám vztahuji Své Ruce, kdy ke Mně přijdete? kdy uslyším vaši odpověď? dočkám se v této pustině odpovědi, Mé dítě, nebo bude Má Duše zahalená Mlčením? poslouchej, naslouchej Mé snažné prosbě; to je útěcha, kterou Mi můžeš poskytnout; neboj se, pomohu ti, chápeš? úplně tě obnovím, jestli se Mi odevzdáš;

přišel jsem až ke tvým dveřím, a jestliže jste tu dnes shromážděni, abyste naslouchali tomu, co vám říká Můj Duch, je to proto, že jsem to tak chtěl; přišel jsem ti dát Naději, přišel jsem ti dát Světlo; nepřišel jsem tě odsoudit, ale probudit tě, Mé dítě, a ukázat ti Své Nejsvětější Srdce, a Kdo před tebou stojí; jste Moji, i když ne všichni, neboť někteří z vás upřednostňují lidskou slávu před slávou od Boha; proto vám naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou říkám:

přijměte dnes Mého Svatého Ducha...
přijměte dnes Mého Svatého Ducha...
přijměte dnes Mého Svatého Ducha…

vraťte se ke Mně; chci vás osvobodit od zla a probudit vaši lásku ke Mně; mám v úmyslu se vám ukázat a dát vám znamení Své Svaté Přítomnosti, jako ho dávám jiným, a zahalit vás jemnou vůní Svého kadidla;

pojďte tedy ke Mně a mluvte se Mnou; mluvit se Mnou znamená modlit se, modlit se srdcem; přišel jsem v tichu noci, abych vám připomněl Svá nařízení; což nevíte, že od počátku časů a od chvíle vašeho stvoření, je pro vás připraveno místo v Nebi? váš Domov je se Mnou v Nebi, po Mém boku; ať je toto místo zaplněno vaší přítomností, netrapte Mě tím, že bych se musel dívat na to, jak je vaše místo navěky prázdné… vraťte se ke Mně, přestaňte bloudit bez cíle touto pustinou; hledej Mě, Mé dítě; přestaň páchat zlo, uč se odpouštět, uč se konat dobro, důvěřuj Mně, svému Bohu; uč se milovat své nepřátele, smiř se se Mnou; naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vám pravím, že jestli je dnes země plná pohrom, je to ovoce jejího odpadlictví;

Ach, Mí přátelé, vy všichni, kdo Mě milujete a zasvěcujete celý svůj život Mně, vy, kteří jste osvobodili ubožáka, když volal, a byli jste vřelí k sirotku, který nepoznal lásku, vy, kdo jste vnímaví k potřebám chudáků, těšíte vdovu a dokořán otevíráte své dveře sirotkům, vy, kdo se snažíte sloužit věci práva a nikdy nepozvednete ruku proti nevinným, radujte se! neboť vy jste vpravdě Mými dětmi;

dnes vás, milovaní, prosím, abyste se horlivě modlili a konali skutky smíru za ty, které Mé Srdce miluje, ale kteří se obrátili proti Mně; žádám vás, abyste se nabídli jako oběť za všechny ty, kdo prohlubují Mé Rány tím, že se musím dívat na to, jak zabíjejí své dítě dřív, než se narodí; modlete se za tato lůna, která utvářejí své děti, ale pak na ně zapomenou a na jejich jména už se nikdy nevzpomene;

vzývejte Mě ve svých trápeních a Já k vám budu spěchat; uvědomte si, jak na vás vylévám požehnání za požehnáním, a chvalte Mě; což jste neslyšeli, že zachraňuji všechny, kdo se Mě drží? nejste bez otce, máte Otce v Nebi, který vás nekonečně miluje a Jeho Jméno je jako myrha, která se z Něj vylévá, aby vás pomazala a posvětila;

milovaní, dávám vám dar Své Lásky; mějte odvahu, vy všichni, kdo se nabízíte jako oběť za druhé, jsem vám nablízku, abych vás potěšil; neztrácejte odvahu, Mé děti, váš Bůh je vám velice blízko a mnozí uslyšeli Mé Kroky; Láska se k vám vrací jako láska a bude přebývat mezi vámi;

žehnám každému z vás, Povzdech Touhy Své Lásky vám zanechávám na čele; buďte jedno;

.


1 Bosý, tzn. s jednoduchostí, aniž by si vybíral jen svaté duše, aby se skrze ně projevil.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message