DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Je před námi už jen míle cesty

21. května 1994

(Panormiti - Řecko)

Vassulo Mého Nejsvětějšího Srdce, piš: pokoj tobě; ve Mně budeš žít, proto se raduj z Mé Přítomnosti,1 ať se tvá duše osvěží v Mé Přítomnosti;

pojď a naslouchej přáním Mého Srdce: pro lásku, kterou mám k vám oběma,2 jste stále ochotni držet se Mnou krok? jste ochotni obětovat svůj čas Mým Zájmům? jste ochotni korunovat Můj Plán3 úspěchem, aby celé Nebe radostně jásalo nad Mým vítězstvím? jste ochotni horlivě a se zanícením reagovat na Mé potřeby, abyste potěšili Mě, svého Spasitele?

když Mi dovolíte používat vás, vybavím vaše duše Svým Božstvím, Svou Nádherou, Svou Pečetí… je před námi už jen míle cesty, Moji přátelé, už jen míle… prosil jsem o váš čas a dali jste Mi ho! prosil jsem o váš život a vy jste Mi ho tak velkoryse nabídli!4 opásal jsem vás Svou Silou, abyste vyrazili s Mým Poselstvím, což jste udělali, a proto způsobím, aby před vámi nadále vaši odpůrci ustupovali;

což vám někdo uškodil? ach! kdybyste jen věděli, kolik démonů prchlo, sotva uviděli Mé Světlo…5 dávám ti Své Světlo… slibuji ti, že tě neopustím; buď vytrvalá ve svých modlitbách a opakuj svými rty všechno, co jsem ti dal; obnov své sliby věrnosti Mně a dám ti dostatek síly, abys Mě následovala a pokračovala v upevňování Mé Církve!

Ježíš je Mé Jméno a žehnám ti; miluji tě, miluj Mě;

(Jen o několik vteřin později promluvil Otec:)

Vassulo, pozvedni svou duši ke Mně; jsem to Já, Jahve; tvůj Král mluví; dobrořeč Mému Svatému Jménu a budeš žít; dcero, mnozí neustále upadají do Odpadlictví; mám dále mlčet? dnes opět sestupuji se Svou spásnou pomocí a křičím uprostřed jejich vzpoury: „Spása! Spása přichází ode Mě!“

země hyne ve svém odpadlictví, pohlcena svou nepravostí, a na její obyvatele dopadá trest za jejich hříchy: hladomory, zemětřesení a války; cokoliv vyjde ze země, vrací se do ní zpět… projdi se Mnou, dcero, touto pouští, Já Jsem je s tebou; zůstaň radostná a klidná, protože Já jsem s tebou;

Chceš něco říci (…), Pane?

jemu? řekni mu: vírou jsem tě uvedl do Svých spásných plánů a vírou budeš pokračovat; podrobil jsem tě zkoušce a říkám ti: znám tvé skutky, tvou lásku a tvou víru dítěte, ale přesto mám jednu stížnost; dal jsem ti sílu a vytrvalost, abych ti pomohl (…),6 ale jak si přeji, abys jich plně využil! otevřel jsem Svá Ústa a mluvil jsem; pojď, jestli rád nasloucháš, poučíš se;

Já Jahve, ti dávám Pečeť Své Věčné Lásky; Já Jsem je s tebou;


1 V Eucharistii.
2 Otci O'Carrollovi a mně.
3 Částí Jeho Plánu je Opravdový život v Bohu, poselství spásy, ano!
4 Když to Ježíš říkal, byl velmi dojat, což bylo cítit z tónu Jeho Hlasu a z nepatrného pohybu, který udělal Hlavou.
5 Ježíš se na několik vteřin odmlčel, pak se na mě velmi vážně podíval a velmi slavnostně pokračoval.
6 Bůh mi shovívavě dovolil nenapsat těch několik slov, aby onu osobu neodhalil.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message