DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Má koruna slávy Mi bude nabídnuta z Východu
Sjednoťte datum Velikonoc

7. prosince 1994

Jahve, jak dlouho
bude trvat tento exil?
Vím však, že Jahve je laskavý
a že jako otec něžně zachází
se svým dítětem,
tak Jahve zachází se mnou.
Zachraň mě od těch pomluv,
které o mně rozšířili,
vždyť jsi můj Obhájce.

opři se o Mě! Já, Jahve tě potěším…

Má setbo, utvářel jsem tě ve Svých Nádvořích, aby ses stala Mou Ozvěnou a Mým mocným mluvčím, mečem pro Mého Nepřítele;1 neměj strach; nebyl jsem to Já, Jahve, tvůj Abba, kdo tě zachránil? neboj se, jsi Má a o Mně je známo, že chráním Své Vlastní… i kdyby proti tobě tvoji nepřátelé svolali shromáždění, Já budu s tebou; nebo kdyby překrucovali Mé Poselství, a přitom tě pomlouvali, pro Své Jméno budu stále víc ukazovat vaší společnosti Svatou Tvář Svého Syna na tvé tváři,2 jak to bylo předpovězeno;

tví pronásledovatelé tě neutlumí; vždy tě pozvednu, abys těšila Mé Srdce; i kdyby se všichni shromáždili jako jedna velká síla, aby tě rozdrtili, nebudeš rozdrcena, protože jsi drahocenná v Mých Očích; byl ti slíben Duch Moudrosti a duchovního rozlišování, aby probudil tvé srdce i srdce ostatních;3 nevzala jsi v úvahu Má vítězství?

Já, Jahve, tě miluji láskou, která vychází z hloubi Mého bytí; ať tvoji utlačovatelé předstoupí a vysvětlí Mi tvé poznání Mého Poznání…

poslouchej, dcero, kvůli tobě, přivedu tvého bratra z Východu, aby ctil Mé Jméno; nyní seber odvahu; ratolest naděje vyrazí z Mého Východního Domu; zatímco lidé se budou navzájem šikanovat, lidská pýcha poroste až k prasknutí a vašich zemí se bude dál zmocňovat duch vzpoury, který bude rozežírat Můj Západní Dům jako sněť, vzpomeň si na to, co jsem ti Já, Bůh, řekl dávno předtím, než se to stane:

Má koruna slávy
Mi bude nabídnuta z Východu;

proto potřebuji tvou spolupráci, dcero, tvou oběť pro Můj Dům; tvých trápení bude mnoho, Mé dítě, ale snášej je důstojně ke chvále Mého Jména a skrze ně nakonec zvítězím; dám vyrašit Své ratolesti z Východního Domu, aby navrhla jednotu, a nakonec se všechny národy shromáždí pod Jedním Jménem…

- na začátku4 se tě Můj Syn zeptal, dcero, který z těch dvou domů je důležitější, tvůj dům nebo Náš Dům; tvá odpověď Mi vzdala chválu a Já jsem se pak obrátil ke Svým andělům a řekl jim: „pro tuto odpověď, která vyšla z mrtvoly5, urychlím její zotavování a proces jejího léčení přinese uzdravení mnohým… svěřím jí Zájmy Svého Domu a stane se důvodem Mé radosti, Mým potěšením a Mou písní, a budu ji posílat, aby Mým Jménem zvěstovala Má Poselství Pokoje a Lásky všem národům světa, svatým stejně jako hříšným: ‚slyšte hlas z Nebe, litujte a odpouštějte! když se vrátíte k Bohu a budete velebit Jeho jméno a modlit se bez přestání, bude vám odpuštěno!‘ toto bude její téma;“

ach, ano! Má Vassulo, znal jsem tě dříve, než ses narodila a věděl jsem, že tě pošlu doprostřed Soužení;6 proto jsme Já a ty od počátku uzavřeli smlouvu, abych tě připravil na tvé poslání;7

(Později mě Jahve zavolal, abych pokračovala v psaní poselství a dodal toto:)

…neboť patříš k těm, které posílám kvůli velké válce, jak jsi viděla ve vizi, kterou jsem ti dal na začátku; jedná se o bitvu Mého Velkého Dne8 proti třem nečistým duchům, kteří se opičí po Mé Nejsvětější Trojici a utvářejí trojúhelník9 tito tři nečistí duchové, z nichž každý zaujímá jeden roh, jsou drak, první šelma a druhá šelma; velký drak, prvotní had, známý jako ďábel či Satan, přetrvá už jen velmi krátkou dobu, aby vedl svět na scestí; moc a autorita, kterou dá šelmě spolu s druhou šelmou alias falešným prorokem, bude svržena a Já budu triumfovat;

proto jsem tě, hned jak ses narodila, požádal o půst…10 dal jsem tvé duši přísahat před Svým Oltářem, že zůstaneš ve tmě po tři dny a tři noci;

a teď řekni svému pokolení, jak se Mi hnusí jejich moudrost a jak, přestože se stali víc podobnými divokým zvířatům, než svatým, kteří jsou utvořeni k Mému obrazu, k nim stále planu láskou; Já jsem váš Bůh a ty, pokolení, jakkoli se snažíš pošpinit Mé Jméno, jsi Mou ratolestí; přicházejí dny, kdy bude říkat jeden druhému: „jak závidím těmto mrtvým, jak bych si přál být jedním z nich… proč jsem byl mezi těmi, kdo byli jako doutnající kus dřeva právě vytažený z ohně?“ dnes mluvím v srdci Své Svatyně: „slovo, které hlásám, není k vašemu odsouzení, ale k tomu, aby obnovilo vaši duši a zachránilo vás;“

a ty, dcero, kterou jsem vyvolil, pomohu ti; toto je slib Svatého; přidělím ti anděla, abys, když běžíš, neztrácela dech, když kráčíš, nebyla unavená, protože tě ponese na svých křídlech a Já Sám obnovím tvou sílu;

odvahu, dcero; žehnám ti;

(Později:)

Ježíši Kriste, co pro Tebe mohu udělat?

miluj Mě… ať je tvé srdce Mou líbeznou vůní, vůní, která přitáhne Můj Dům k jednotě, vůní, která může přimět Mou ratolest z Východu k tomu, aby zvolala: „Amen chce, aby se naplnilo Jeho Zaslíbení, Vzkříšený Kristus stojí u našich dveří a v Očích má bolest, protože jsme zdvojnásobili Jeho agonii, Jeho Kříž a Jeho Křižování;

„Svatý je u mých dveří, Bratře,11 jako tehdy, když se zjevil Svým učedníkům, a říká mi: ‚pokoj vám; jako Mě poslal Otec, tak Já posílám vás;12 teď jdi, setkej se se svým Bratrem a sjednoťte datum Velikonoc; poté vám dám dar lásky a obnovím váš zrak; nechci, abyste zahynuli ve své vlastní pošetilosti; skutečně dvojí je Můj žal; dvojí je Mé sténání; jdi teď a zmírni Mou bolest, bratře, jdi a oslav Mě sjednocením data Velikonoc;‘“

Vassulo, nakonec Naše Dvě Srdce zvítězí;


1 Satana a jemu podobné.
2 Fenomén, který nastává, kdykoli Bůh chce. Dokonce se to stává i na videozáznamech.
3 Opravdu, velmi mnoho konverzí a zázraků. I přes pomluvy a masivní pronásledování jsou poselství ve světě rozšířená a dobře známá, dobrovolníky přeložena do 29 jazyků.
4 V roce 1986.
5 Duchovně mrtvé.
7 Po tři dny a tři noci byly mé oči zavřeny, nešly otevřít.
9 Tj. znamení Šelmy, které je možno vidět na budovách a v nápisech na domech, jako i na jiných místech.
10 Když jsem se narodila, mé oči se po tři dny a tři noci neotevřely.
11 Římští katolíci.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message