DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Můj Svatý Duch přijde k vaší záchraně
To budou druhé Letnice

10. prosince 1995

pokoj tobě; tvým cílem musí být setrvat v Pravdě a přitáhnout celé lidstvo k Pravdě a do Mého Království; Já jsem Pravda a Mé Království na zemi je Moje Církev a Moje Církev je Moje Tělo, které naplňuje celé stvoření;1 a Životem Mé Církve je Moje Svatá Eucharistie, Cesta k věčnému životu; - Já jsem Cesta, Pravda a Život;

Já jsem Láska; milujte Mě a budete žít; díky lásce začne vaše duše hledat nebeské věci; svět vám nemůže nabídnout nic z toho, co patří Mně; držte se Mě a zakořeňte ve Mně, tak pro sebe získáte věčný život, který jsem vám slíbil; povolal jsem tě, Má Vassulo, a uchvátil jsem tě, abych skrze Své Volání přitáhl mnohé hříšníky k pokání;

v přítomnosti mnoha svědků jsem skrze tebe mluvil a ukázal jsem se na tvém místě; někteří Mě viděli a uvěřili; blahoslavení jsou ti, kteří neviděli, a přesto věří;

skutečně jsem svěřil toto Poselství tobě, protože jsem věděl, že se budeš dobře starat o Mé Záležitosti; řekl jsem, že jsem tě pověřil tímto Poselstvím; toto Poselství nepřidává nic nového k Písmu Svatému; všechno, co jsem řekl v tomto Poselství, je již psáno v Písmu, jenže vy jste ještě úplně neporozuměli tomu, co je psáno;

slyšeli jste Mě říkat: sešlu vám Utěšitele, aby byl stále s vámi a v těch, kteří Mě milují, aby vás všemu naučil; Můj Duch se stane vaším Rádcem a Učitelem; bez Něho by ani Moji Učedníci nikdy plně nepochopili ani Mě, ani Moje Učení; v den, kdy jsem se vrátil k Otci, seslal jsem Těšitele, aby jim připomněl všechno, co jsem jim řekl, když jsem byl s nimi;

nyní jsem připraven přijít k vám, ale vy stále nerozumíte tomu jak a jakým způsobem; nemluvil jsem přece v metaforách; naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou prohlašuji: sešlu Svého Svatého Ducha v plnosti moci na celé lidstvo a jako předzvěst zjevím znamení na nebi jako nikdy předtím; to budou druhé Letnice, a tak bude Moje Království na zemi2 obnoveno; mnoho z vás se ptá: „kdy? kdy se to všechno stane?“ nikomu není dáno znát hodinu a den, o kterém ze Své moci rozhodl Můj Otec; v minulosti vaši předkové zabíjeli všechny, kteří předpovídali Můj Příchod, a dnes vaše generace dělá totéž; jak dlouho se ještě chcete vzpírat Mému Svatému Duchu Milosti?

litujte této vaší zkaženosti a modlete se, aby vás nic z toho, co jste kdy řekli, nezatratilo; už dále nepochybujte, brzy se na vás vyleje Můj Duch Svatý, abyste znovu získali sílu; a ty, Má sestro, přijmi něžnost Toho, který tě zformoval; tam, kde jsi zklamala, měl jsem úspěch ; tam, kde se tobě nedostávalo, Můj Svatý Duch doplňoval; Já jsem ti velmi nakloněn; nepřestávej plnit úkoly, které jsem ti zadal; pochop, že Já Své Dílo zakončím vítězstvím;

Vassulo, můžeš jít se Mnou ještě jednu míli?

Samozřejmě, když budu mít nohy, tak proto, abych kráčela s Tebou.

jejich hrubé jednání s tebou se tě nedotkne; Mé Poselství bylo zjeveno Mým svatým a těm, kteří mají srdce dítěte; Moudrost se vyhýbá mudrcům a učencům, avšak všichni ti, kteří pozvedli svůj meč proti tobě, mečem zahynou; Má Slova nenašla u nich své místo, ne, protože jim chybí láska…

sami sebe nazývají doktory zákona… jakého zákona? Mého nebo jejich? kdyby zachovávali Můj Zákon, rozuměli by Mému jazyku;3 oni však to, co jsem řekl, nepochopili;

Ó, Vassulo, oplácej zlo láskou; odpouštěj a dodržuj Moje mlčení ke každé urážce vržené na tebe; člověk čerpá jen ze svých vlastních zásob; tak Mě oslavuj, neboť přicházíš ode Mě;

jdi tam, kam tě posílám, jdi jako svědek a otevřeně hlásej všechno, co jsme tě Otec a Já naučili; Satanova hodina je zde, ale již brzy vystoupí Svatý Michael a běda nekajícím hříšníkům! nyní ďábel chrlí svůj vztek na tebe a na každý Můj zásah konaný pro vaši spásu, osten nepravosti, ale Můj Svatý Duch přijde k vaší záchraně a Mé Poselství se stane stálým chvalozpěvem pro uši toho, kdo chce slyšet;

modli se, Vassulo, protože se Mi tvé modlitby líbí; žehnám ti;


2 Ježíš má na mysli Církev.
3 Ježíš myslí Písmu Svatému.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message