DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Sedm Darů Mého Svatého Ducha

1. prosince 1995

Chci oslavit Tvé Svaté Jméno,
zatímco stojím plna bázně
před Tvou Slávou.

Duch mě mocně přitahuje
a říká mi, že bázeň Boží1 je pokladem
darovaným Samou Moudrostí.

2a tak v tobě začíná Má Vláda, doprovázena Mým Duchem Porozumění; aby tě ujistil o Božství tvého Otce, třikrát Svatého, založí Můj Duch tvé základy na Pravdě tím, že zjeví tvému duchu to, co mudrci a filozofové nazývají šílenstvím a hloupostí;

On osvítí oči tvé mysli a dá ti ducha nekonečně bohatého vnímání, abys pronikla do plnosti tajemství Našeho Božství; pak uvidíš věci, jaké žádné oko nevidělo a žádné ucho neslyšelo, věci překračující lidské chápání, protože tvůj duch bude označen pečetí Mého Svatého Ducha; a všechno, co se zdálo tvému duchu jako nedosažitelné a neproniknutelné, stane se v Našem Božském Světle jasné; a pak Já společně s Mým Duchem Porozumění učiníme tvou mysl takovou, jako je mysl Mého Syna Ježíše Krista; tehdy tvůj duch dosáhne v plnosti Pravdy Samotného Krista a ukáže ti, že Církev, která je Jeho Tělem na zemi, naplňuje celé stvoření;

Ó, v čem bych ti neudělil Radu? tvým cílem musí být setrvat v Pravdě; proto musí být tvůj duch oddán Nejsvětější Trojici; Můj Duch Rady ti pomůže vést svatý život, poněvadž tvojí jedinou radostí bude setrvávat v Mém Zákoně, požehnaném a třikrát Svatém; Můj Duch Rady pomůže tvému duchu stát se nevinným dítětem, které s důvěrou přibíhá ke Mně, aby si se Mnou ze srdce povídalo; pak i tebe připočítám k těm ze Svých dětí, v nichž se odráží Můj Obraz; Světlo Mého Syna, Ježíše Krista, pak bude světlem tvých očí a bude ti přiděleno místo mezi svatými;

nacházej Mě v prostotě srdce a svým srdcem se přimkni ke svatosti, bezúhonnosti a lásce; žízni po Mně, svém Bohu, a tvoje láska zbourá bariéry, pro které Mě nemůžeš dosáhnout; pak se tvým očím ukáže Ten, po kterém tvá duše toužila, který je ti dražší než všechna bohatství světa i než tvůj vlastní život, Požehnaný a jediný Vládce nade vším, Jedinečný, Trojjediný přesto Jeden v jednotě podstaty, Neodolatelný a plný Slávy, Neporovnatelný, se ti ukáže, aby tě přivítal ve Svém Království;

pros o Mého Ducha Rady, aby ses nevzdálila od Pravdy; určitě chtěj od Mého Ducha Statečnosti obdržet sílu, která ti dá schopnost vytrvat v pokušeních, jaká se na tvé cestě objeví, a schopnost překonat s odvahou a vytrvalostí každou překážku, která by tě mohla připravit o Mé Nehasnoucí Světlo; pros Mého Ducha Odvahy, aby ti daroval srdce bojovníka, abys bojovala dobrý boj za víru a spravedlnost, a tak ses připojila k duchovnímu boji Mých Archandělů Michaela a Rafaela, kteří jsou Bojovníky za Spravedlnost, vyznačující se silou a chrabrostí, a kteří ve světle Mého Svatého Ducha sledují každý aspekt lidského jednání;

otevři svá ústa a pros! Ten, který žije od věků a který stvořil celý vesmír, ti říká: otevři svá ústa! pros a Já tě vyslyším; den navštívení je již na dosah ruky; čiňte pokání a proste, aby vám Můj Svatý Duch Statečnosti dal moc a sílu k nesení vašeho kříže s důstojností a nadšením tak, abyste se díky svému utrpení a své ušlechtilosti stali účastníky triumfu Mého Syna Ježíše Krista;

důvěřuj, pojď a pros Naši Trinitární Svatost o Ducha Umění; Umění, jak vlastnit Mě, svého Boha, Umění, jak se přiblížit ke Mně tak, jak to dělají Moji andělé; pokud jsou vaše země v plamenech, pak jen proto, že tak málo víte o tom, kdo Já Jsem; ano, bezbožnost pálí jako oheň;

pojďte, vy, kteří bloudíte bez cíle a jste k politování pro svůj žalostný stav a nahotu, přijďte za Mnou a proste jednoduchými slovy Ducha Umění a Já vám Ho pošlu; a až On přijde, ukáže vám, jak jste přestali být, sotva jste se narodili… i když to vypadalo, že jste, byli jste již dávno mrtví a váš smrtelný zápach dosáhl až k Mému chřípí;

Můj Duch vás naučí, jak poznat sebe sama a naslouchat Mým Voláním; když to uděláte, zazáří ve vás světlo a zjeví Mne, vašeho Trojjediného Boha, v celé Mé Slávě, Toho, který miluje člověka, Neporovnatelného, Spravedlivého a Svatého;

jak je možné, že tak málo z vás prosí o Mého Ducha Zbožnosti? brání vám snad vaše pyšná srdce? zkoušeli jste někdy pochopit, jak se hýbete a jak všechno, co je stvořené, se pohybuje v Mém Duchu třikrát Svatém? budete-li hledat Mého Ducha Zbožnosti, osvobodíte se k tomu, abyste Mi sloužili novým duchovním způsobem, přičemž odvrhnete svého ducha letargie, který se ve vás zabydlil a vytvořil tak propast mezi vámi a Mnou;

byli jste tak nedůslední, když jste měli prosit o Ducha Zbožnosti, který by vám dal poznání všech svatých věcí, a že zbožnost je silnější v poddajnosti, pokoře a sebezáporu; proste! proste a sešlu vám z nebe Svého Ducha, aby přišel a spočinul na vás; od té chvíle budete radostí Mých Očí i plamenem Očí Mého Syna, světlem hvězd pro vaše okolí, které je tak temné, a vaše záře přitáhne vaši tak zkaženou společnost ke Mně;

ve vašem jasu budete vyzařovat Obraz Mého Syna Ježíše Krista; naplním vaše ruce přemírou bohatství, abyste rozradostnili Mou Duši svou službou Mně, svému Bohu ve Třech Osobách, ale Jedné podstaty;

umístím do vás Svého Ducha Bázně; potom budete mít hrůzu z toho, že byste se Mi znelíbili; pokaždé, když ke Mně přijdete, pokleknete v bázni před Mým Majestátem, protože váš duch okusí ovoce Mé Moudrosti; bázeň přede Mnou je korunou Moudrosti, bázeň přede Mnou je kořenem stromu života; přijďte a dýchejte v Mém Duchu, přijďte a pohybujte se v Mém Duchu a Já vám v nejhlubším nitru vašeho srdce zjevím hlubiny Sebe Sama, abyste Mě také vy mohli vlastnit;

Duch, který je nad vámi, vás všechny zve, abyste pronikli do tajemství sedmi Darů Mého Svatého Ducha; přijďte a buďte požehnáni; přijďte a světlo ať zůstane ve vašich duších; neviditelné věci jsou věčné; přijďte a získejte od Ducha to, co je neviditelné, abyste žili s Námi a byli jedno v Nás;


1 „Na něm spočine Jahvův Duch“ Iz 11,2.
2 Mluví Věčný Otec.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message