DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mé Tělo trpí nedostatkem lásky

19. května 1987

Ježíši?

Já jsem; Vassulo, uvědom si, že jsem to Já, kdo tě vede;

Ježíši, víš, po čem toužím?

vím, dcero;

Občas si přeji, aby milost, kterou jsi mi dal, takto se s Tebou setkávat a vidět Tě očima své duše, byla jenom pro mě. Ty a já, já a Ty, cítila bych se tak báječně, nedělala bych si žádné starosti, nikomu bych neříkala o našem tajemství.

(Povzdechla jsem si.)

dcero, ptal jsem se tě, zda pro Mě chceš pracovat a tvá odpověď Mě potěšila; dovol, abych ti připomněl, že jsi Má milovaná duše, skrze kterou dám poznat Sebe a Své touhy, protože je to Má vůle;

Ale, Můj Bože, aniž bych Tě chtěla urazit, Tvé Slovo se může stát těžkým břemenem, když se nedá předat. Co mohu dělat?

milovaná, copak ti nepomohu? Já jsem Pán;

„bratři, čtěte Mé Poselství, naplňte Mě radostí a rozpomeňte se na Má Díla, věřte v Mé Nekonečné Bohatství a Milosrdenství!“

Vassulo, následuj Mě a Já tě povedu; maličká, dám ti Svou Sílu, nikdy se nepouštěj Mé Ruky;

Můj Bože … co ode mě chceš? …

Vassulo, chci lásku, lásku, lásku; Mé Tělo trpí nedostatkem lásky; Mé Rty jsou vyschlé žízní po lásce; chtěl bych tě použít, maličká, jako nástroj, kterým povedu ostatní;

Můj Pane, kéž se stane Tvá vůle, kéž naplníš Své touhy.

milovaná, opři se o Mě, naslouchej Mému Hlasu, nikdy si nemysli, že jsi sama, neboť Já, Bůh, jsem s tebou;

(Trochu mě to uklidnilo.)

Pane, začneme den?

Pojď, začnu ho; úplně se o Mě opři, vedu tě;

(Později:)

(Přišla Babette. Mluvila s Ježíšem, takže jsme byli dohromady všichni tři. Babette nemusela vyslovovat své otázky nahlas. Stačilo, že si je pouze vybavovala v mysli a Ježíš na ně okamžitě odpovídal skrze moji ruku, která zapisovala obvyklým způsobem. Ježíš nás takto povzbuzuje, abychom věřili v Jeho skutečnou Přítomnost, a volá nás k tomu, abychom s Ním byli ve větší důvěrnosti, pamatovali na Jeho Přítomnost a milovali Ho.

Musím přiznat, že to na mě udělalo dojem, když jsem viděla, jakým způsobem se Ježíš s Babette setkal…)

opři se o Mě; 

Ježíši, přítelkyně mě prosila, abych se Tě zeptala, proč nepřijdeš ještě jednou v těle, tak jako dříve? Aby se tak lidé obrátili.

Ach, Vassulo… Já se vrátím; Můj návrat se přibližuje s každým novým svítáním, Vassulo; víš, co to znamená?

Řekni mi to, Pane.

Láska se opět vrátí, Láska bude ještě jednou mezi vámi, Láska vám znovu přinese Pokoj; Mé Království bude na zemi, tak jako je v Nebi; láska oslaví Lásku; brzy budu s vámi, milovaná; modlete se, neboť čas je blízko;

chceš pro Mě ještě pracovat, maličká?

Chtěla bych slyšet Tvé jméno.

Já jsem Láska;

Ano, budu pracovat pro Lásku; ve své neschopnosti a úplně závislá na Tobě.

vím, že beze Mě jsi ztracená, milovaná; jsi Má květina, která potřebuje Mé Světlo;

Jsem tak šťastná!

Ó, dcero, jsem stravován láskou k tobě! úplně se na Mě spolehni; posílím tvou schopnost rozlišovat;

Můj Pane! Zesiluješ mé vnímání, abych Tě cítila, viděla a slyšela?

Já jsem, budeš Mě vnímat a budeš schopna Mě více rozlišovat; 

Můj Bože! Proč všechny tyto milosti? Neudělala jsem nic, čím bych si je zasloužila!

vím, ale miluji tě; nezapomínej však, kdo jsi;

Prosím, pomoz mi, abych nezapomněla, Pane.

zabráním ti zpychnout pro milosti, které jsem ti dal tím, že ti budu připomínat tvou ubohost; budu ti připomínat, že všechny milosti, které ode Mě dostáváš, jsou k Mé vlastní Slávě; každá milost, kterou ode Mě dostaneš, bude sloužit Mým zájmům, ne tvým; čerpej proto z Mého Srdce a naplň to své; chci, aby Můj oltář stále planul; žij pro Mě, dýchej pro Mě, buď Mou navěky;

(Udělám to pro Boha.)

Můj Bože?

Já jsem, miluj Mě a starej se o Mé vlastní zájmy;

Pane! … (Povzdechla jsem si.) Já, taková nula, a Ty to víš, Můj Pane. Nedůvěřuj mi, prosím!

nech Mě volně v tobě působit;

pojď, chci odpovědět na tvou otázku; Láska se k vám vrátí jako Láska; pomodlíme se společně:

„Ó, Nebeský Otče, Otče Lásky,
přijď k nám a osvoboď nás od zlého;
Otče, miluj nás a dovol nám
přebývat ve tvém Světle;
jednej dle touhy svého Srdce,
buď oslaveno tvé Jméno;
amen;“

dovol, abych tě mohl použít;

Dovol mi, abych ještě jednou slyšela Tvé jméno.

Já jsem Ježíš Kristus, Syn Boží, milovaná; všechno, co od tebe žádám, Vassulo, je láska a abys se Mnou sdílela Můj Kříž Pokoje a Lásky;

Ano, Pane.

dcero, nikdy se nepouštěj Mé Ruky, miluj Mě, dcero;

Uč mě milovat Tě tak, jak si přeješ, abychom Tě milovali. Chceš-li, dej, ať jsem tou, která Tě na celém světě miluje nejvíce.

Ty se usmíváš!

jsem tak šťastný! chtěla bys to pro Mě udělat?

Ano!

milovaná, se Mnou se to naučíš; chceš pro Mě také trpět?

Pro Pána, ano, jestli si i toto přeje…

pak bude všechno vykonáno podle Mé vůle;

(Ty víš, co je pro duši dobré, tak se spolehnu na Boha.)

Já jsem Bůh; nyní pojď na své místo, které jsem ve Svém Srdci vyhradil pouze pro tebe, a zůstaň tam;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message