DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mohu být Oázou ve vaší pustině

6. ledna 1991

(Zjevení Páně)

(Když jsem v pravoslavném kostele řekla Ježíši: „Kéž bych měla pěkný hlas, abych Ti mohla zpívat v kostelním sboru.“ - Ježíš odpověděl: „Zpívej Mi svým srdcem; těší Mě mnohem víc, když slyším, jak Mi zpívá tvé srdce;“

(Později jsem bloudila očima po všech ikonách a freskách na zdi. Říkala jsem si: „Ach! Jen se podívej na tu velkou Svatou Rodinu, do které budeme jednoho dne všichni patřit. Andělé, svatí, naše Svatá Matka a Nejsvětější Trojice, je to nádherná Svatá Rodina!“ A má duše zatoužila být již s Nimi, být součástí této rodiny a být v neustálé adoraci Nejsvětější Trojice.)

Ó, Bože!
Dovol mi být částí této Nebeské Rodiny!
Modlete se za mě, Svatí Andělé,
modlete se, abych jednoho dne byla s vámi v Nebi
a připojila se spolu se svatými
k vaší nekonečné adoraci Nejsvětějšího.
Modlete se za mě, svatí Nejvyššího,
abych se učila dokonale milovat Boha. 

Ó, sladká Svatá Matko,
přimlouvej se za mě a uč mě
být oddanou a poslušnou Otci,
abych konala Jeho Vůli. 

Ó, Nejsvětější Trojice,
Zdroji Nejvyšší Lásky,
Prameni Nevyčerpatelné Něhy,
přijď a uč mě důvěrnému přátelství s Tebou
a upevni mě Svým Duchem Lásky.
Připrav mě na tuto Hodinu,
vždyť noc už skoro končí
a brzy vzejde opravdové Světlo.

Svatý Otče,
modlím se nejen za sebe,
ale i za celé lidstvo,
protože jsme všichni Tvé děti.
Modlím se a prosím Tě,
abys na nás shlédl s Milosrdenstvím.
Věčný Otče,
uč nás milovat se navzájem,
abychom konali Tvou Svatou Vůli
a právem se nazývali Tvými dětmi.
Amen.

milované dítě, Já Jsem, který Jsem, s velkou Slitovností a s nesmírnou Mocí je vám všem nyní odhalována Má Dobrota a Má Láska;

bez výhrad odhaluji Svou Svatou Tvář, abych očistil lid, který nerozezná svou pravou ruku od levé a který žije v hluboké tmě a zkaženosti; váš Abba vás nepřestává volat;

Já jsem Láska; kdybyste Mi jen chtěli dnes naslouchat…

Pane Ježíši Kriste,
Milovaný Synu Boží,
Nejsvětější Srdce,
Požehnáno buď Tvé Jméno.
Nejsvětější Srdce,
pomoz nám nést naše kříže v tomto světě
a být poddáni Tvému Otci,
jako Ty jsi byl poddaný
a poslušný Svému Otci až do konce.
amen. 

Já, Pán Ježíš Kristus, vám žehnám; Já jsem Slovo a Slovo vám bylo dáno a udělalo si ve vás Svůj Domov; proto se posvěťte, aby k vám Slovo mohlo přijít a žít ve vás;

Ó, Svatý Duchu Pravdy, sestup na nás
a buď naším Vůdcem a Svatým Průvodcem.
Svatý Duchu Lásky, sestup na nás
a uč nás přebývat v opravdové Boží Lásce.
Připomeň nám Pravé Poznání,
Poznání, které nám dal Otec,
ale které jsme kvůli svým hříchům ztratili.
Svatý Duchu Pokoje, dej nám Svůj Pokoj,
Pokoj, který svět dát nemůže.
Udělej z každého z nás nádobu Světla a „strůjce pokoje,
abychom, když pracujeme pro Mír,
mohli rozsévat semena,
která přinesou ovoce ve svatosti.“
1
amen.

milovaná, naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou ti říkám, že Já, Svatý Duch Pravdy, ti poskytuji neustále, dnem i nocí, hojné milosti, abych vám všem pomohl na vaší cestě k dokonalosti; protože Já jsem váš Život, dovolte Mi vést vás a být vaším Průvodcem v tomto vyhnanství, v němž žijete; mohu být Oázou ve vaší pustině; Ó, jak málo Mě znáš, stvoření!

celý svůj život jsi strávilo hledáním svého štěstí v povrchních a bezvýznamných věcech, zatímco Já, Všemohoucí, ti nabízím: Lásku, Radost, Pokoj a Svobodu, abych tě vysvobodil ze žaláře Zla; Mé Milosti se rozhojňují, ale ty nevíš o Mé Přítomnosti a o tom, kolik milostí může ode Mě tvůj duch získat; prosím Své věrné o modlitbu za spásu duší; všechno jednoho dne pomine, zmizí jako obnošené šaty, ale vaše duše zůstane navěky;

Žeň už je připravena a brzy přijde Žnec, aby sklidil Svou Úrodu; buďte připraveni na Žencův příchod;PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message