DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Korsvägens stationer » Jesus dör på Korset »

Korsvägens stationer

Meditationer från Sant Liv i Gud

12. Jesus dör på Korset
(Matt 27:45-50; Mark 15:33-37; Luk 23:44-46; Joh 19:30)

Soldaterna reste Mitt kors och fäste det i hålet i klippan. Jag såg ut över folkmassan därifrån, men såg knappast något genom Mina svullna ögon; Jag betraktade världen; Jag såg ingen vän bland dem som hånade Mig, ingen fanns där för att trösta Mig, "Min Gud! Min Gud! varför har du övergivit Mig?" övergiven av alla dem som älskade Mig. Min blick föll på Min Moder, Jag såg på Henne och våra hjärtan talade, "Jag ger dig Mina älskade barn, så att de blir dina barn också, Du skall vara deras Moder". (9 november 1986)

Kommer du ihåg när Jag hängde på Korset? vilka ord var det Jag sade? Jag sa att Hon är er Moder också; Hon älskar er och tar hand om er; Abba ger åt vem Han vill; ta emot vad Gud ger er. (4 oktober 1986)

Jag ropade ut från Mitt Kors, Det var det sista höga rop, som utgick från Mig medan Jag var i köttet, ett rop fullt av lidanden, plågor och bitterhet, som genljöd från djupet av Min Själ och genomträngde Himmelens höjder. Det skakade jordens grundvalar och slet de hjärtan som älskade Mig mitt itu, så som det rev itu förhänget i Templet; Det uppväckte hängivna efterföljare åt Mig, liksom Det uppväckte de döda ur sina gravar, så att de kastade av sig jorden som täckte dem, liksom Det omkullkastade Ondskan. Väldiga dån skakade Himlarna där ovan, och varje ängel föll bävande ner på sitt ansikte och tillbad Mig i fullständig tystnad; Min Moder, som stod helt nära, hörde Mitt rop och föll på knä på marken, dolde Sitt ansikte och grät, Hon bar detta sista rop med Sig ända till den dag då Hon somnade in; Hon led... (29 april 1987)

Slutet närmade sig, frälsningen var nära, Jag såg himlarna öppna sig och varje ängel stod upprätt, alla stod upp i tystnad, "Min Fader, i Dina händer befaller Jag Min Ande, Jag är hos Dig nu". ((9 november 1986)

Jag lider ännu bittert av denna världens orättfärdighet; gudlöshet, laglöshet och egoism. Mitt Rop växer sig starkare för var dag ? Jag lämnades ensam på Mitt Kors, ensam att bära världens synder på Mina skuldror, ensam att lida, ensam att dö, att utgjuta Mitt Blod som täckte hela världen och återlöste er, Mina älskade; samma Rop hörs nu på jorden som ett eko ur det förgångna, lever Jag i det förgångnas skugga? var Mitt Offer förgäves? hur kommer det sig då att ni inte hör Mitt Rop från Korset? varför stänger ni era öron och förtränger Det? (29 april 1987)

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
        Jesus döms till döden av Pilatus
        Jesus lyfter sitt Kors (ej färdigt)
        Jesus faller under Korsets tyngd
        Jesus möter sin Heliga Moder
        Simon från Cyrene hjälper Jesus att bära Korset (ej färdigt)
        Veronica torkar Jesu Ansikte
        Jesus faller igen under Korsets tyngd (justeras)
        Jesus tröstar Jerusalems kvinnor
        Jesus faller återigen under Korsets tyngd
        Jesus blir avklädd
        Jesus spikas fast på Korset
        Jesus dör på Korset
        Jesus tas ner från Korset
        Jesus blir lagd i graven
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Jag önskar en förnyad överlåtelse åt Min Vilja
 
DAGENS BUDSKAP:

17 juni 2010
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message