DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Den Heliga Rosenkransen »

PAGES:  1  2  3  4   NEXT

Rosenkransens glädjerika mysterier

Meditationer från Sant Liv i Gud

1. Bebådelsen (Luk 1:26-38)

"...Anden tillsammans med Mig och Fadern sade: 'Maria, full av nåd, Vi är med Dig; inga hemligheter skall Vi undanhålla Dig, Vår Andedräkt skall vara Din Andedräkt, det rena utflödet av Vår Härlighet, Maria avbild av Vår Godhet, Vi ger Dig Vår Frid i Ditt Hjärta, i detta fullkomliga Hjärta skall Jag, Sonen, triumfera; Vårt Hjärta skall vara Ditt Hjärta, en brinnande låga av gudomlig kärlek, Vår Själ(1) skall vara Din Själ (...) Vår Ande skall vara Din Ande; ja, var och en som är förenad med Oss är en ande med Oss ? (...) detta är Hon som är så högt benådad'..." ”(25 mars 1996)

1 Själ skall här förstås som liv, se Luk 9:24

2. Marias besök (Luk 1:39-55)

"...då skall hela din varelse upplyftas och ditt hjärta skall jubla i hänryckning, när slöjan lyfts bort och dina ögon ser det mest Välsignade Hjärtat, det Heligaste av alla helgon, det Oförlikneliga Hjärtat, brinnande av gränslös kärlek, en eld så lysande klar; då, Min vän, kommer du att förstå vad Dygd är, och hur Jag, Gud, blev Gudamänniska i detta Dygdens Jungfruliga Hjärta, du kommer att se din Frälsares Moder, profeternas Moder..." (25 mars 1996)

3. Jesu födelse (Matt 2:1-12 ; Luk 2:1-20)

“det var i detta Hjärta som Jag utövade Min kraft Skaparen av himmel och jord, nådens Upphovsman fann Sin himmel i en himmel, Sin nåd i nåd, för att komma i en tjänares gestalt; Jag kom till Ofantlig Ödmjukhet (1) för att tjäna och inte för att bli tjänad; Jag, hela mänsklighetens Återlösare, den utlovade Messias, kom till Mitt Heliga Hjärtas fullkomliga avbild för att dela sorgerna, glädjen, lidandet, martyriet, undren, förräderiet, ångesten, gisslandet, fastnaglandet och korsfästelsen; tillsammans försonade Våra Hjärtan;...” (25 mars 1996)

1 Vår välsignade Moder

4. Frambärandet i templet (Luk 2:22-38)

“"idag ser Jag ner ifrån himmelen för att räkna rena hjärtan: - vad skall Jag säga? var Mitt Offer förgäves? Min Ande är förkrossad ... Jag offrade Mig för er för att befria er från all ondska och för att rena ett folk till att bli Mitt Eget så att de inte skulle önska något annat än att göra det goda; Jag gjorde allt så att ni kunde bli rättfärdiggjorda av nåd och bli arvingar till Mitt Rike; med stor medkänsla har Jag hela tiden undervisat er alla i Min Lag, Jag förnyar er med Nådens Helige Ande, Jag upprepar ständigt Mina Ord; nu undervisar Jag er om vägen till Helig Vishet; det är inte en ny lära utan densamma som Brudens (1), den som ni kan lita på; ni tillhör alla Mitt Hus; eftersom Jag har köpt Mitt Hus med Mitt Eget Blod och jag har gett varje droppe av Mitt Blod för var och en ... ni är Mitt Hus (2) ” (20 januari 2001)

1 Kyrkan
2 Heb. 3:6

5. Jesus blir återfunnen i templet (Luk 2:40-51)

“kom, ni som ännu irrar omkring i denna ödemark och säger: "Jag har sökt min Återlösare men inte funnit Honom;" finn Mig, Mina älskade, i hjärtats renhet, genom att älska Mig utan egennytta; finn Mig i helighet, i den hängivenhet Jag begär av er; finn Mig genom att hålla Mina Bud; finn Mig genom att ersätta ont med kärlek; finn Mig i hjärtats enkelhet; synda inte mer; upphör att göra det som är ont, lär er att göra gott; sök rättvisa; hjälp de förtryckta; låt denna ödemark och detta förtorkade land få jubla; låt er ljumhet blossa upp till en brinnande låga; ge upp er likgiltighet och ersätt den med iver; gör allt detta så att ni kan säga: "Jag har sökt min Återlösare och Jag har funnit Honom, Han var nära mig hela tiden men i mitt mörker kunde jag inte se Honom; O Ära vare Gud! Lovad vare vår Herre! hur kunde jag vara så blind?" sedan skall Jag påminna er om att hålla och värdesätta Mina Bud, så att ni får leva.” (8 juli 1989)

PAGES:  1  2  3  4   NEXT

 

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message