DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Svatý růženec » Růženec světla »

Tajemství růžence světla

Rozjímání z Opravdového Života v Bohu

1. Ježíš je pokřtěn v Jordánu (Mt 3,13-17)

"k čemu lze přirovnat Mé Nejsvětější Srdce? k Prameni, který zúrodňuje zahradu? ano, jestliže kdo žízní, ať přijde ke Mně! ať přijde a pije; Mé Srdce je studnicí živé vody; pojďte a ponořte se do těchto potoků,1 které vytékají z Mého Nejsvětějšího Srdce; " (28. listopadu 1996)

 1 Ježíš mluví o Svém Duchu.

 

2. Sebezjevení na svatbě v Káně (Jan 2,1-12)

"nacházej uspokojení v Jejím objetí, v tom náručí, které chovalo Mého Syna na cestě pouští do Egypta; uctívej Matku, která Mě ctila se Svým půvabem, vždyť i Já jsem Jí poskytl nejvyšší možná privilegia; veliké věci jsem udělal pro Ženu sluncem oděnou, aby Ji od toho dne, kdy Ji Můj Duch zastínil, všechna pokolení nazývala Blahosla-venou; (...) kdo vám řekl, že Ji nevyslyším? copak se vaše Matka nepřimluvila v Káně? tato znamení byla dána, aby váš duch mohl pochopit to, co váš rozum dnes odmítá;2  toto znamení bylo určeno pro všechny budoucí věky; Žena sluncem oděná, ozdobená Mým Svatým Duchem, třikrát Svatým, který naplňuje svět, má důstojnost Matky Boží;" (27. ledna 1996)

1 Bůh mluví k těm, kteří odmítají Marii, naši Přesvatou Matku, a k těm, kteří Ji dostatečně neuctívají.

 

3. Hlásání Božího Království a výzva k obrácení (Mk 1,15)

Bůh přichází k vám všem, i k těm nejubožejším; vraťte se k Bohu a Bůh se navrátí k vám; pojďte a udělejte si domov v Jeho Srdci, jako On si udělá domov ve vašich srdcích;

ať všichni vědí, že bez opravdové modlitby nebudete schopni vidět Království Boží; Jeho kralování na zemi se blíží; pamatujte, Bůh od vás chce proměnu srdce; nebojte se přiznat své hříchy; žijte a praktikujte svátostnou zpověď; (23. dubna 1993)

 

4. Proměnění na hoře Tábor (Lk 9,28-36) 

jako při proměnění proměním Svou Církev, dám Jí všechnu zářivou slávu Její mladosti, Jejích svatebních dnů; (20. října 1990) Má Vůle bude na zemi tak jako v Nebi, protože budete jedno, budete Mě uctívat kolem jednoho Svatostánku s láskou ve svém srdci a v nitru vám bude planout Oheň; naplním Svou kněžskou modlitbu na zemi jako v Nebi; vaše duše budou zakořeněny ve Mně, v Lásce, v Jednotě a vrchovatě naplněny Mým Duchem; ano, Moji milovaní, dám vám nejenom váš denní chléb, ale i skrytý Poklad ze Svého Srdce: Nebeskou Manu,3  která promění a pozvedne vašeho ducha, aby byl kopií Mého Ducha; budete proměněni vylitím Mého Ducha,(...) (19. prosince 1990) z každého z vás udělám zářící město, úplně vás obnovím, protože to je způsob, kterým vás připravím ke sňatku s Mým Svatým Duchem; (13. května 1991) (...) vracím, abych proměnil celé Své stvoření v dobrotě a svatosti Pravdy; (21. prosince 1992)

3 To znamená: Ducha Svatého.

 

5. Ustanovení Eucharistie (Jan 13)

Má Milost, kterou vám odhaluji, a spása vám byly dány skrze Mého Syna, Ježíše Krista; obětoval se za vás, aby vás osvobodil; abyste se mohli podílet na Božském Životě, ustanovil Svatou Eucharistii, aby vás posvětil a učinil účastnými na Svém Těle a Krvi; nepožíváte pouhý chléb a víno, ale Samého Boha; kdybyste jen uvažovali o tomto Tajemství a plně je chápali!

Nedostupný Bůh je vám Dostupný, Neviditelný Bůh je pro vás viditelný a ochotný vás zbožštit; On, jehož velikost převyšuje všechny andělské mocnosti a všechny bytosti a všechno, co bylo stvořeno, je ti k dispozici, stvoření! nabízí se ti Sám Bůh, aby ti vrátil tvé božství tím, že zbožšťuje tvou duši, aby vešla do Věčného Života; (30. června 1990) (...) znovu povýším Svou Eucharistii v domech,4 které byly zbaveny Mé Přítomnosti, a stanou se posvátnými; (16. října 2000)

4 Pán míní církve.

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
        Radostný růženec
        Růženec světla
        Bolestný růženec
        Slavný růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Chci od tebe obnovenou podřízenost Mé Vůli
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Pomoz nám vidět naše hříchy Tvýma Očima
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message