DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Svatý růženec » Slavný růženec »

Tajemství slavného růžence

Rozjímání z Opravdového Života v Bohu

1. Vzkříšení Ježíše (Mt 28,1-15 ; Mk 16,1-18 ; Lk 24,1-12 ; Jn 20,1-28)

"Pane pánů, balzáme naší duše, Světlo třikrát svaté, zbožštil jsi Své božské Tělo, když jsi byl na zemi, skrze Své Vzkříšení a změnil je v duchovní a neporušitelné. Přemohl jsi všechno hmotné na světě. Zvítězil jsi nad Smrtí. Navěky jsi stvořil Zjevení (Písmo Svaté). Milovníku lidstva, Ty jsi živý Bůh, který nám dal Svou Nevěstu (Církev), v níž Ona zachovává Pravdu a udržuje ji v bezpečí. Ach Světlo třikrát svaté, bylo jsi učiněno viditelným v těle, abys nám ukázalo Otce. Otce, který je v Tobě a ve kterém jsi Ty."  (31.12.2000)

2. Ježíšovo Nanebevstoupení (Lk 24,39-53 ; Mk 16,19-20 ; Sk 1,6-9)

"Zůstaň mi věrná a prahni po všem, co jsem Já, ať vymažeš všechno, co jsi ty. Ať zmizí všechno, co jsi ty, přijetím všeho, co jsem Já. Modli se za obrácení duší, modli se o pokoj, lásku a jednotu. Pamatuj si, Má Láska je Nekonečná, je to Láska, kterou na zemi nikdo nemůže plně pochopit. Žehnám ti. Obrať se ke Mně a chval Mne."  (20.7.90)

3. Seslání Ducha Svatého (Sk 1,14 - 2,47)

"Můj Svatý Duch opakovaně vyslovoval pro vás všechny pravdy sladší než med, med, který stéká z plástu. Provoněl jsem celý vesmír, pomazal a posvětil celé Mé stvoření a dovolil jsem každému, kdo po tom zatoužil, aby Mne poznal, přiblížil se ke Mně a vdechoval Milosti z Mých úst. Musí utišit svou duši a své srdce naroubovat na Mne a na Můj Zákon ... kdo jiný než Můj Duch Svatý by mohl dát duši takový pokoj a svobodu? Kdo jiný by mohl pozvednout tvoji duši k Božství než Má velkorysost a nevyslovitelná blahovůle Mé Lásky?"  (7.8.02)

4. Nanebevzetí Panny Marie (Sk 2,11)

"Ano, Neposkvrněné Srdce Mé Matky je spojeno s Mým Srdcem. Přeji si od každého z vás úctu k Jejímu Neposkvrněnému Srdci. Vidíš, Má dcero, jak jsou Naše Srdce korunována trním od lidí, kteří pro Nás mají jen nevděk, tupí Nás a neprokazují žádnou lásku? Je to suma jejich hříchů Vassulo, Já, který jsem Slovo, miluji a ctím Svou Matku. Přeji si, abyste se přiblížili k Mé Matce, abyste Ji ctili, jako Ji ctím Já! Přeji si, abyste Jí vzdávali úctu na kolenou. Přeji si, abyste se modlili Růženec a zdravili svou Svatou Matku. Chci, abyste činili pokání za své hříchy a prosili Ji, aby vás učila ..."  (25.1.88)

5. Korunování Panny Marie v Nebi (Sk 12,1 )

"... je to Královna Nebes, je to Má Matka a vaše Matka, nejkrásnější z žen, krásná jako Nebe, zářící jako Má Sláva jedinečná ve Své Dokonalosti, potěšení Mé Duše. Ona je ta žena s korunou dvanácti hvězd, Nádoba Mé Slávy, Odraz Mého Věčného Světla. Její Přítomnost na Mém Dvoře zastíní všechna souhvězdí dohromady. Ona je Nádobou Pravého Světla, Slova, které se stalo tělem a žilo mezi vámi." (11.11.93)

"Podívej, nejenže jsem Ji určil za Královnu Mých Andělů a všeho tvorstva, ale určil jsem Ji i k tomu, aby byla Mým Trůnem."  (25.3.96)

 

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
        Radostný růženec
        Růženec světla
        Bolestný růženec
        Slavný růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Velký Návrat - Nové Letnice
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Mé Srdce bylo dojato tvou, tak ubohou duší
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message