DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Svatý růženec » Radostný růženec »

Tajemství radostného růžence

Rozjímání z Opravdového Života v Bohu

1. Zvěstování Panně Marii (Lk 1,26-38)

Duch i Já i Otec jsme řekli:

„Maria, milostiplná, jsme s tebou; nezatajíme před Tebou žádné z Našich tajemství; Náš Dech bude tvým dechem, čistým vyzařováním Naší Slávy; Maria, obraze Naší Dobroty, dáváme ti Náš Pokoj do Tvého Srdce; v tomto dokonalém Srdci budu Já, Syn, triumfovat; Naše Srdce bude Tvým Srdcem, horoucí výhní božské lásky; Naše Duše bude Tvou Duší,1 (...) Náš Duch bude Tvým Duchem; ano, každý, kdo je s Námi spojen, je jeden duch s Námi;“ (...) to je Ta, kterou jsme tolik vyznamenali... (20. března 1996)


1 Duší se zde míní život, jako v Lk 9,24.

 

2. Navštívení Alžběty Pannou Marií (Lk 1,39-55)

celá tvoje bytost bude pozdvižena a tvé srdce zaplaví radost a nadšení, protože z tvých očí spadnou šupiny, abys mohl spatřit Požehnané Srdce všech požehnaných srdcí, Nejsvětější ze svatých, Srdce Nedostižné, hořící bezmeznou láskou, ohněm rozpáleným a také jasným;

pak, Můj příteli, porozumíš, co je to Ctnost, a jak jsem se Já, Bůh, v tomto Panenském Srdci plném Ctnosti stal Bohem-Člověkem;  (20. března 1996)

 

3. Narození Ježíše (Mt 2,1-12 ; Lk 2,1-20)

v tomto Srdci, v této Propasti milosti jsem zjevil Svou moc; Stvořitel nebe a země, Stvořitel milosti nalezl Svoje nebe v tomto nebi, Svou milost v této milosti, aby tak vzal na Sebe úděl otroka; přišel jsem k Nádherné Pokoře2 sloužit, ne aby se Mi sloužilo; Já, Vykupitel lidstva, slíbený Mesiáš, jsem přišel k dokonalému obrazu Mého Nejsvětějšího Srdce, abych sdílel bolesti, radosti, utrpení, mučednictví, zázraky, zrady, agónie, bičování, probodení a ukřižování; obě Naše Srdce společně usmiřovala; (20. března 1996)


2 Naší Přesvaté Matce.

 

4. Obětování Ježíše v chrámu (Lk 2,22-38)

dnes shlížím z nebe, abych sečetl čistá srdce;

- co mám říci? byla Má Oběť marná? Můj Duch je zlomený… obětoval jsem Sám Sebe za vás, abych vás vysvobodil od veškerého zla a očistil lid, aby mohl být Můj zcela Vlastní a neměl jiné přání než konat dobro;

učinil jsem všechno, abyste mohli být ospravedlněni milostí a stát se dědici Mého Království; intenzivně jsem vás všechny učil s velkým soucitem Můj Zákon a obnovoval vás Svatým Duchem Milosti, dokonce jsem se beze změny opakoval; nyní vás vyučuji a dávám vám hodiny o cestách Svaté Moudrosti; není to nové učení, ale totéž jako učení Nevěsty,3 na kterou se můžeš spolehnout; vy všichni patříte do Mého Domu; protože jsem vykoupil Svůj Dům Vlastní Krví a prolil jsem každou kapku Své Krve za všechny… vy jste Můj Dům4  (20. ledna 2001)


3 Církev
4 Žid 3,6

 

5. Nalezení Ježíše v chrámu (Lk 2,40-51)

pojďte, vy, kdo stále ještě bloudíte v této pustině a říkáte: „hledal jsem Svého Spasitele, ale nenašel jsem Ho;“ najděte Mě, Moji milovaní, v čistotě srdce, tím, že Mě budete nesobecky milovat; najděte Mě ve svatosti, v oddanosti, kterou od vás žádám; najděte Mě v zachovávání Mých Přikázání; najděte Mě tím, že budete zlo oplácet láskou, najděte Mě upřímným srdcem; už nehřešte; přestaňte páchat zlo; učte se konat dobro; hledejte spravedlnost, pomáhejte utlačovaným; ať zajásá tato vyprahlá pustina; ať se vaše vlažnost promění v planoucí horlivost; opusťte svou apatii a nahraďte ji nadšením; dělejte všechny tyto věci, abyste mohli říci: „hledal jsem svého Spasitele a našel jsem Ho; byl blízko mě po celou tu dobu, ale já jsem Ho ve své temnotě neviděl; Ó, buď Bohu Chvála! Požehnán buď náš Pán! jak jsem mohl být tak slepý?“ pak vám připomenu, abyste zachovávali a střežili Mé Zásady, abyste mohli žít(8. července 1989)

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
        Radostný růženec
        Růženec světla
        Bolestný růženec
        Slavný růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Chci od tebe obnovenou podřízenost Mé Vůli
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Pomoz nám vidět naše hříchy Tvýma Očima
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message