DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Svatý růženec »

PAGES:  1  2  3  4   NEXT

Tajemství radostného růžence

Rozjímání z Opravdového Života v Bohu

1. Zvěstování Panně Marii (Lk 1,26-38)

Duch i Já i Otec jsme řekli:

„Maria, milostiplná, jsme s tebou; nezatajíme před Tebou žádné z Našich tajemství; Náš Dech bude tvým dechem, čistým vyzařováním Naší Slávy; Maria, obraze Naší Dobroty, dáváme ti Náš Pokoj do Tvého Srdce; v tomto dokonalém Srdci budu Já, Syn, triumfovat; Naše Srdce bude Tvým Srdcem, horoucí výhní božské lásky; Naše Duše bude Tvou Duší,1 (...) Náš Duch bude Tvým Duchem; ano, každý, kdo je s Námi spojen, je jeden duch s Námi;“ (...) to je Ta, kterou jsme tolik vyznamenali... (20. března 1996)


1 Duší se zde míní život, jako v Lk 9,24.

 

2. Navštívení Alžběty Pannou Marií (Lk 1,39-55)

celá tvoje bytost bude pozdvižena a tvé srdce zaplaví radost a nadšení, protože z tvých očí spadnou šupiny, abys mohl spatřit Požehnané Srdce všech požehnaných srdcí, Nejsvětější ze svatých, Srdce Nedostižné, hořící bezmeznou láskou, ohněm rozpáleným a také jasným;

pak, Můj příteli, porozumíš, co je to Ctnost, a jak jsem se Já, Bůh, v tomto Panenském Srdci plném Ctnosti stal Bohem-Člověkem;  (20. března 1996)

 

3. Narození Ježíše (Mt 2,1-12 ; Lk 2,1-20)

v tomto Srdci, v této Propasti milosti jsem zjevil Svou moc; Stvořitel nebe a země, Stvořitel milosti nalezl Svoje nebe v tomto nebi, Svou milost v této milosti, aby tak vzal na Sebe úděl otroka; přišel jsem k Nádherné Pokoře2 sloužit, ne aby se Mi sloužilo; Já, Vykupitel lidstva, slíbený Mesiáš, jsem přišel k dokonalému obrazu Mého Nejsvětějšího Srdce, abych sdílel bolesti, radosti, utrpení, mučednictví, zázraky, zrady, agónie, bičování, probodení a ukřižování; obě Naše Srdce společně usmiřovala; (20. března 1996)


2 Naší Přesvaté Matce.

 

4. Obětování Ježíše v chrámu (Lk 2,22-38)

dnes shlížím z nebe, abych sečetl čistá srdce;

- co mám říci? byla Má Oběť marná? Můj Duch je zlomený… obětoval jsem Sám Sebe za vás, abych vás vysvobodil od veškerého zla a očistil lid, aby mohl být Můj zcela Vlastní a neměl jiné přání než konat dobro;

učinil jsem všechno, abyste mohli být ospravedlněni milostí a stát se dědici Mého Království; intenzivně jsem vás všechny učil s velkým soucitem Můj Zákon a obnovoval vás Svatým Duchem Milosti, dokonce jsem se beze změny opakoval; nyní vás vyučuji a dávám vám hodiny o cestách Svaté Moudrosti; není to nové učení, ale totéž jako učení Nevěsty,3 na kterou se můžeš spolehnout; vy všichni patříte do Mého Domu; protože jsem vykoupil Svůj Dům Vlastní Krví a prolil jsem každou kapku Své Krve za všechny… vy jste Můj Dům4  (20. ledna 2001)


3 Církev
4 Žid 3,6

 

5. Nalezení Ježíše v chrámu (Lk 2,40-51)

pojďte, vy, kdo stále ještě bloudíte v této pustině a říkáte: „hledal jsem Svého Spasitele, ale nenašel jsem Ho;“ najděte Mě, Moji milovaní, v čistotě srdce, tím, že Mě budete nesobecky milovat; najděte Mě ve svatosti, v oddanosti, kterou od vás žádám; najděte Mě v zachovávání Mých Přikázání; najděte Mě tím, že budete zlo oplácet láskou, najděte Mě upřímným srdcem; už nehřešte; přestaňte páchat zlo; učte se konat dobro; hledejte spravedlnost, pomáhejte utlačovaným; ať zajásá tato vyprahlá pustina; ať se vaše vlažnost promění v planoucí horlivost; opusťte svou apatii a nahraďte ji nadšením; dělejte všechny tyto věci, abyste mohli říci: „hledal jsem svého Spasitele a našel jsem Ho; byl blízko mě po celou tu dobu, ale já jsem Ho ve své temnotě neviděl; Ó, buď Bohu Chvála! Požehnán buď náš Pán! jak jsem mohl být tak slepý?“ pak vám připomenu, abyste zachovávali a střežili Mé Zásady, abyste mohli žít(8. července 1989)

PAGES:  1  2  3  4   NEXT

 

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Očistěte se, neboť čas je blízko
 
New York, setkání s Conchitou z Garabandalu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message