DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta » Ježíš je položen do hrobu »

Zastavení křížové cesty

Rozjímání z Opravdového života v Bohu 

14. Ježíš položen do hrobu
(Mt 27.60; Mk 15.46; Lk 23.53; Jn 19.41-42)

mám v úmyslu vás pozvednout z vašich hrobů a vést vás zpět na vaše místo: do Mého Nejsvětějšího Srdce; (10. dubna 1990)

a ty, Mé dítě, které Mě čteš nebo slyšíš, ty, kterého jsem navštívil v hrobě a oživil Svým Dechem, říkám ti: sleduj stopy Mé Krve, které nechávám za sebou jako znamení pro tebe, a jestli tě někdo z kolemjdoucích zastaví a začne tě vyslýchat, řekni mu, že jsi Můj žák a Já tvůj Mistr, a že jdeš svědčit ukřižovanému Kristu, vzkříšenému Kristu; a když tě zastaví obchodník, dej si pozor na jeho nepoctivost a na to, aby Kříž, který jsem ti dal, nevyměnil za zkaženou takzvanou moudrost; bez řečí, beze slova, obejmi ještě horlivěji břevno na svých ramenou a kráčej po stopách Mé Krve, které tě dovedou ke Mně; a jestliže někdo z nich začne postupovat proti tobě, neskrývej svou tvář před urážkami nebo údery, ale nastav i svá záda, aby tě poznali podle tvých ran; ať jsou dokonalým napodobením Mých Ran, neboť ti je budou zasazovat titíž lidé, kteří uhodili Mě, tvého Mistra;

a pak se na nebi objeví Znamení Syna člověka; veliké světlo zazáří ve vaší temnotě, protože Já, Svatý, vás chci zachránit pro Své Jméno; 

pojď, Mé dítě, ty, kdo Mě slyšíš nebo čteš, opět jsem tímto svědectvím ukázal Svou Lásku k tobě; neříkej, že jsem příliš daleko na to, abych miloval, protože právě v této chvíli na tobě spočívají Mé Oči se zvláštní něhou a citem, který nikdy plně nepochopíš; kdybych se měl vrátit jen kvůli tobě, abych tě vykoupil, bez nejmenšího zaváhání bych šel a znovu podstoupil Své Umučení, jen kvůli tobě; věříš Mi tedy nyní, když ti říkám, že nikdo nemůže mít větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele?

říkám ti to všechno proto, abys nalezl pokoj v Mém Nejsvětějším Srdci, abys našel opravdový život ve Mně, abys nalezl pravou lásku a spočinutí ve Mně, svém Bohu; vím, že jsi slabý, Mé dítě, ale tvá slabost přitahuje Mou Všemohoucnost;

chápeš, co říkám? říkám: pokoj s tebou! Ten, kdo s tebou mluví, je Oběť Lásky; Já jsem Ten, kdo vám dal toto svědectví Lásky jako připomínku Své Lásky; přijmi Mě a dovol Mi zmocnit se tě; pociťuj, jak Mé Srdce touží po návratu lásky! neodporuj Mi, přijď ke Mně tak, jak jsi, pojď a pij z pramene Mého Srdce a budeš si přát víc; ach, tolik z vás se odchýlilo od Pravdy a chodilo sem a tam; Pravda je LÁSKA; Já jsem Pravda; buďte svědky Pravdy; přijměte Svatého Ducha Pravdy, přijměte Svatého Ducha Milosti;

žehnám vám všem, na vašem čele zanechávám Povzdech Touhy Své Lásky; buďte jedno v Mém Svatém Jménu; (22.října 1990)

 
Spiritualita
Modlitby
    Modlitba pokání a vysvobození
    Modlitba za obrácení světa
    Modlitba Páně v aramejštině
    Svatý růženec
    Pravoslavný růženec “Ježíšova modlitba”
    Modlitba za jednotu
    Inspirace sv. Jana Zlatoústého
    Tři denní modlitby
    Křižová cesta
        Ježíš je Pilátem odsouzen na smrt
        Ježíš nese Svůj kříž
        Ježíš padá pod tíhou kříže
        Ježíš potkává Svou svatou Matku
        Šimon z Cyrény pomáhá Ježíši nést kříž
        Svatá Veronika osuší Ježíšův obličej
        Ježíš znovu padá pod tíhou kříže
        Ježíš těší jeruzalémské ženy
        Ježíš potřetí padá pod tíhou kříže
        Ježíšovi strhávají šaty z těla
        Ježíše přibíjejí na kříž
        Ježíš umírá na kříži
        Ježíše sňali z kříže
        Ježíš je položen do hrobu
    Zásvětné modlitby
    Vybrané modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Já jsem Duch Lásky
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Nést Můj Kříž je požehnání
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message