DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning » Modifieringar av Troskongregationen (2005) » Svar till fråga 4: Protologi and Eskatologi. »

FÖREGÅENDE | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF

Vassulas svar till Troskongregationen genom Fr. Prospero Grech

Fråga 4: Protologi och Eskatologi.

Det föreligger också vissa svårigheter beträffande protologi och eskatologi. I vilken mening har själen en ”vision av Gud” innan den ingjutits i kroppen? Och hur ser ni på den nya pingstens plats inom frälsningshistorien i relation till parousin och de dödas uppståndelse?

Protologi: Jag tror inte på någon form av reinkarnation. Tvärtom, vad jag skrivit ner talar mot reinkarnation och New Age: "dessa Satans läror lär er att tro på reinkarnation, fastän det inte finns någon reinkarnation; de håller uppe ett yttre sken av religion men har förkastat dess inre styrka: den Helige Ande och den Heliga Kommunionen” (19 april 1992). Det avsnitt ni refererar till kan vara följande:

... sedan, Mitt i detta bländande ljus, kommer din själs ögon att se vad de en gång såg, under bråkdelen av en sekund, i samma ögonblick som du skapades... de kommer att se: Honom som först höll dig i Sina Händer; De Ögon som såg dig först; de kommer att se: Händerna på Honom som formade dig och välsignade dig ... de kommer att se: den Allra Ömmaste Fadern, din Skapare... (15 september 1991).

Avsnittet har ett poetiskt och mystiskt språk. Vad som utsägs här är på intet sätt själens tidigare existens. Snarare talar det om hur Gud välsignar och älskar varje själ från första ögonblicket av dess skapelse. Jag tror att vi är skapade till Guds avbild och har blivit präglade av Honom djupt i vår själ, varför människan har en naturlig längtan efter sin Skapare som endast Han kan tillfredsställa, som den helige Augustinus säger: ”Du har skapat oss till Dig, o Gud, och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i Dig.” Det viktiga som jag ville förmedla genom den meningen är: vi bär Guds bild med oss djupt i vår varelse från konceptionsögonblicket.

Eschatologi: Det har sagts att jag förespråkar en felaktig sorts millennarism som vill etablera en ny ordning, ett materiellt förverkligande av ”Nya Himlar och en Ny jord” före Kristi andra ankomst. Detta är fel och man kan inte finna det någonstans i budskapen. Jag är väl medveten om att den katolska kyrkan har fördömt en sådan sorts millennarism som det står i katolska kyrkans katekes.

Denna Antikrists villfarelse avtecknar sig redan i världen varje gång som man hävdar att det messianska hoppet går i uppfyllelse i historien. Ty detta hopp kan inte bli verklighet förrän efter historiens slut genom den eskatologiska domen. Kyrkan har förkastat denna förfalskning av det kommande Gudsriket – även i dess mera måttfulla gestalt – som uppträder under beteckningen ”millennarism”, framför allt då den antar den politiska formen av en sekulariserad messianism, som är ‘perverterad till sitt väsen’” (KKK 676).

Det finns många avsnitt med termer som: Nya Himlar och en Ny Jord liksom en andra Pingst, ibland med beteckningen en ny Pingst i böckerna Sant Liv i Gud, men de skall förstås bildligt. Förverkligandet av dessa ord skall man inte finna genom att denna vår reguljära historia avbryts före den Andra Ankomsten, som skall fastställa en andra historiens ordning. Orden uttrycker det stora hoppet att Kristus skall förnya oss inifrån i den Helige Andes kraft. Det är en pånyttfödelse av tro och en förnyelse av Kyrkan som vi längtar så mycket efter. Och den frukt vi hoppas på från denna förnyelse är helandet av schismen i Kristi Kropp. Redan påven Johannes XXIII hade en vision av en sådan förnyelse när han bad om en andra Pingst: ”O, gudomlige Ande. förnya dina under i vår tid som i en andra Pingst”. Också vår nuvarande påve Johannes Paulus II har använt uttrycket vid flera tillfällen, som i ett brev till Högvördige Fader Joseph Chalmers, Generalprior för Bröderna av den Saliga Jungfrun Maria av Berget Karmel, den 8 september 2002: ”Jag nedkallar ett överflöd av gudomlig nåd över er. Må den Helige Ande stiga ner över er som i en andra Pingst och upplysa er, så att ni upptäcker er himmelske och barmhärtige Faders vilja. På så sätt kommer ni att kunna tala till män och kvinnor på ett sätt som känns välbekant för dem och som är effektivt” (jfr Apg 2:1-13).

På samma sätt talar mina skrifter i bildspråk om en pånyttfödelse av tron, så att Herren kan upprätta sin Tron och bygga sitt rike i våra själar:"kom och lär: de Nya Himlarna och den Nya Jorden skall komma när Jag befäster Min Tron i er, ty Jag skall låta den som törstar få dricka fritt ur källan med Livets vatten” (3 april 1995, ref. till Upp 21:6).

Jag tror att förnyelsen som lovats oss redan har börjat, och det är endast genom nåd som Guds Barmhärtighet är över oss för att utgjuta Sin Ande över hela människosläktet som aldrig förr i historien, och dess tillväxt kommer att fortsätta, eftersom nåden lyser som solens strålar över oss i vår tid för att hela oss.

Herren har värdigats visa mig de kristnas trostillstånd i vår tid. Det minsta man kan säga är att det var beklagansvärt. Många av budskapen är fulla av sorg, då de beskriver den avfällighet som har kommit över den kristna världen. Men Herren ger oss hopp genom att säga oss, att det kommer att bli (det pågår) en förnyelse, en förvandling och en pånyttfödelse genom den Helige Andes ingripande. En törst efter Gud skall ges genom den Helige Ande. Här följer några utdrag: "Min Helige Ande skall lyfta er ur ert stora avfall, för att äkta er; er tidsålders elände kommer att skalas av er; ty Jag skall med Min Egen Hand veckla upp er liksvepning och klä er i bröllopskläder” (20 oktober 1990). ”Jag skall göra hela skapelsen ny, Jag skall förnya er alla med Min Helige Ande” (27 juni 1991).

Mina skrifter talar inte om när detta skall ske eller i vilken utsträckning Herren kommer att kunna bygga sitt rike som vi alla hoppas på och ber om, när vi ber Herrens bön: ”Tillkomme Ditt rike”. Jag tror att det redan har börjat inom oss, och dess växt kommer alltid att också omfatta vår medverkan och goda vilja. Jag tror att en förnyelse redan har börjat, men den kommer långsamt liksom havets tidvatten som ingen kan stoppa.

Den nya Pingsten eller andra Pingsten är hoppet om vår förnyelse. Det är en utgjutelse av den Helige Ande som skall förnya skapelsen. I Sant Liv i Gud jämförs den med Uppenbarelseboken kapitel 21. Här är ett avsnitt:

kom och lär: de Nya Himlarna och den Nya Jorden skall komma när Jag befäster Min Tron i er, ty Jag skall låta den som törstar få dricka fritt ur källan med Livets vatten; låt sedan Min Helige Ande få leda er in i Mitt Rike och till det Eviga Livet; låt inte det onda få någon makt över er mer, så att ni mister ert liv.... tillåt Min Helige Ande att bereda er jordmån och skapa ett Edens land i er, låt Min Helige Ande få en Ny Jord att grönska i er, så att er första jord, som var djävulens egendom, bleknar bort; då skall Min Härlighet lysa i er på nytt och alla gudomliga frön som Min Helige Ande sått i er skall spira och växa i Mitt Himmelska Ljus; (...) så låt Min Helige Ande få förvandla din själ till ännu ett Paradis, en Ny Jord där Vi (Treenigheten) kan bo i dig…

(Min fråga:) Hur blir det med de Nya Himlarna, Herre?

de Nya Himlarna? också de kommer att vara i ert inre, när Min Helige Ande skall vägleda er i helighet; Min Helige Ande skall lysa i ert mörker som en strålande sol på himlen, ty ni skall få Ord till att uttrycka tankar och tal så som Jag skulle önska att ni tänkte och talade; allt som ni uttrycker kommer att vara i samklang med Min Avbild och tanke; allt ni gör kommer att vara i Vår likhet, ty er Faders Ande skall tala i er; och ert Nya Universum skall följa Min Helige Ande för att erövra resten av stjärnorna (symboliskt för folk) till Min Ära, också de som inte gav akt på Min Lag och som helt hade dragits ned i mörkret som en skugga, utan att ha vetat något om det hopp och den helighet Jag höll i beredskap för er tid.

De Nya Himlarna skall komma när Min Helige Ande utgjuts över er alla från ovan, från den högsta himlen; ja, Jag skall sända Min Ande i er för att skapa en himmel av er själ, så att Jag kan bli trefalt förhärligad i denna Nya Himmel... och liksom stigarna jämnades för dem som tog emot Min Helige Ande, så skall också deras mörker och dysterhet upplysas och återställas till strålande stjärnor som lyser upp deras mörker i evighet. Snart skall denna jord och himmel förgås, ty den strålande härligheten från Min Tron skall lysa i er alla; (3 april 1995).

Som Ni kan se är allt detta ett symboliskt bildspråk lika väl som poetiskt för att beskriva en förnyelse, eller en ny Pingst. Jag har hållit på att förklara för människor att de aldrig bör vänta sig sensationella händelser från Gud, för Gud arbetar snarare diskret, fastän Hans språk kan vara uttrycksfullt och kraftfullt. Många händelser, som den nya pingsten, bör inte förväntas som synliga eldslågor över våra huvuden eller något i den stilen. När Gud agerar, gör Han det så mjukt och diskret att många som väntat sig sensationella händelser inte ens skulle lägga märke till det omedelbart.

 

FÖREGÅENDE | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF

 
Vittnesbörd
Kyrkans hållning
    Modifieringar av Troskongregationen (2005)
        Kardinal Joseph Ratzinger
        F. Joseph Augustine DiNioa
        Vassula informerar läsare av SLIG om dialogen med CDF
        F Prospero Grech, OSA
        Vassula svarar Troskongregationen genom F. Prospero Grech
        Svar till fråga 1: Förhållandet mellan SLIG och Uppenbarelsen.
        Svar till fråga 2: Mitt förhållande som ortodox kristen till den Romersk-katolska Kyrkan
        Svar till Fråga 3: Förvirring i terminologin beträffande den Heliga Treenighetens personer.
        Svar till fråga 4: Protologi and Eskatologi.
        Svar till fråga 5: SLIG som en rörelse?
        Ärkebiskop Ramon C. Arguelles
        F. Lars Messerschmidt
        "Situationen har modifierats" säger påven Benedikt XVI
    Patriarken av Alexandria och hela Afrika, Theodoros II
    Kardinal Franjo Kuharic
    Cardinal Napier, Archdiocese of Durban, South Africa
    Kardinal Sfeir
    Kardinal Telesphore P. Toppo, Ärkebiskop av Ranchi
    Ärkebiskop Vincent Concessao, ärkebiskop av New Delhi
    Archbishop Frane Franic
    Archbishop David Sahagian
    Ärkebiskop Seraphim
    Bishop Felix Toppo SJ
    Bishop Anil Joseph Thomas Couto
    Biskop Jeremiah, ukrainsk-ortodoxa kyrkan i Sydamerika
    Hans högvördighet Riah Abu El-Assal, Anglikansk Biskop i Jerusalem
    Biskop Karl Sigurbjörnsson
    Bishop Theofylaktos Welcome Address
    Bishop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria prof. of Orthodox Theology
    Pope John Paul II
    Further CDF Resources
    International Bibliography
    Vassulas möten världen över
    Charitable ‘Acts of Love’
    Ekumenik och spiritualitet
    The Vassula Enigma
Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Andra religioner
Vittnesbörd från Sverige
Vittnesbörd från hela världen
Vittnesbörd från fångar

Kyrkans hållning
Information om Kyrkans hållning och spiritualiteten i Sant Liv i Gud
 

Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Individuella vittnesbörd av ortodoxa, katolska och protestantiska präster, ordensfolk, teologer och forskare
 

Andra religioner
Vittnesbörd från icke-kristna religioner (endast på engelska)
 

Vittnesbörd från Sverige
En samling korta och längre vittnesbörd från Sverige
 

Vittnesbörd från hela världen
En samling korta vittnesbörd från lekfolk runt om i världen
 

Vittnesbörd från fångar
En samling av vittnesbörd från fångar över hela världen
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Jag skall sammanföra det Östra huset med det Västra huset
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Mitt rike i er
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message