DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » Svatá Země - pouť v roce 2000 » Jsme povoláni k účasti na Božství »

Jsme povoláni k účasti na Božství

Vassula Rydén

Chci zde v Boží lásce přivítat každého. Náš Pán je dobrý a nikdy mě nepřestává překvapovat. Pokaždé, když mi ukáže Moc Své Ruky, mi úplně bere dech a naplňuje mě bázní. Jsem stále zasažena bázní a úctou z Jeho Přítomnosti v našich dnech; že navštěvuje Svůj lid, o tom není pochyb.

Přichází jím na pomoc a činí to ze Svého něžného milosrdenství. Může někdo změřit velikost Boží a Jeho nevyjádřitelnou vznešenost? Bůh se znovu snaží lidstvu připomenout skutky Své moci a vznešené slávy Své Svrchovanosti. Člověk musí být slepý, aby to všechno neviděl. Vždy věrný Svým slibům, posílá nám, jak slíbil, Svého Svatého Ducha, který se vylévá v takové síle, že dokonce mrtví vstávají k životu. Jedná ve shodě se Svým Slibem, tak proč jsou někteří z nás překvapeni a dívají se na to všechno s nedůvěrou a odvracejí pohled?

Svými slovy plnými lásky, která jsou jako balzám, uzdravuje zlomená srdce, a obvazuje jejich rány. Co k tomu může člověk říci? Náš Pán nás naplňuje vzděláním a porozuměním a zjevuje nám dobré a zlé. Co si můžeme přát víc? Nejvyšší v našich srdcích vybudoval Svou Božskou Školu, a tak jako světlo září dovnitř i ven. Všemohoucí sestupuje v našich dnech ze Svého Trůnu, aby nám ukázal vznešenost Svého díla. A tak jako před nás postavil vzdělání, tak uprostřed nás postavil Svůj Trůn a velkolepě zdobí naši duši Svou Přítomnosti. Svaté je Jeho Jméno.

Tak kdo je člověk, aby posuzoval Boha? A přesto jich tak mnoho činí. Jak může být vůbec pro jakéhokoli člověka možné pochopit Velikost Boží a Jeho Divy? A přesto někteří myslí, že mohou. Tito lidé příliš poukazují na povrchnost své mysli. Proto od nich Duch Svatý odňal Své Poklady a uchovává je pro prosté.

Dnes vám chci připomenout Moc Ducha Svatého, protože toto vylití Ducha Svatého už začalo. Nazývá se druhé Letnice. Každá duše, která byla duchovně mrtvá a náhle se navrátila k životu v Kristu, taková duše do sebe přijala druhé Letnice. Zapálena ohněm Ducha Svatého, který jí dává horlivost,byla tato duše pozvednuta, aby se stala apoštolem, apoštolem pro tento konec časů, aby šla a hlásala Slovo Boží.

Skrze Ducha Svatého se stalo, že jsme opět shromážděni ve Svaté zemi. Otevřme tedy svá srdce milosti a přijměme Jeho Pokoj, který může naše nohy uvést na cestu pokoje, smíření a jednoty. Otevřme se Duchu Svatému, abychom Mu dovolili zaplavit nás a posílit naše zmítané cesty, které nás vedly k ostudnému rozdělení, které nás zavedlo do bažin. Kéž je ode dneška Duch Svatý naší Pochodní, aby nás vedl ke svatosti a kéž je pomazáním našich očí, aby nás uschopnil vidět Boží Vůli a Jeho Slávu.

Od začátku nás Pán učil, že nelze žít jinak než v Duchu Svatém. Naučili jsme se, že Duch Svatý je oživující látka pro naše duše, protože bez Něj jsme duchovně mrtví a jsme jako rozptýlené suché kosti z Ezechielova vidění. Ale Moc Ducha Svatého může tyto rozptýlené a suché kosti přivést zpět k životu tím, že do nich vdechne dech vzkříšení.

Jsme pouze špetka hříšného prachu, když jsme bez Ducha Svatého, ale Bůh nás okrášluje Duchem Svatým a staví si v nás Svůj Trůn, aby s námi rozmlouval a naslouchal nám jako přítel. Všichni jsme voláni ke skutečné metanoi (obrácení), a pak ke skutečnému odevzdání se Bohu. Jsme voláni, abychom zemřeli sami sobě, aby se v nás zrodilo ovoce oddělení.

Poté, co získáme ovoce oddělení, budeme znovuzrozeni skrze Ducha Svatého, který tak v nás může začít Své božské dílo jako Mistr, ale stejně tak jako důvěrný Přítel. Bude nás učit všem těm věcem, které jsou neviditelné očím, ale které jsou věčné. Ten, který je Bůh, bude rozmlouvat s bohy zrozenými z Něho milostí, bude jim ukazovat sladkou lásku, kterou má ke Svým synům a dcerám. Obejme je Svými Pažemi a povede je do božského spojení lásky. Jako děti Boží nás bude Duch Svatý učit znát Pána skrze Jeho Vznešené Světlo a bude to s jiným porozuměním a vnímáním, než jak jsme se učili o věcech tohoto světa. 

V jednom poselství nám Duch Svatý říká: "Já jsem Ten, kdo tě přivedl k dceřinné lásce k Našemu Božství, abys vedla božský život a stala se dalším dítětem, adoptivním dítětem Otce."  (3.3.99)

Písmo říká, že bázeň před Bohem je počátek Moudrosti, a že bázeň Boží je korunou Moudrosti, víme také, že náš Pán řekl, že Moudrost je dána pouhým dětem. Jinými slovy Moudrost bude dána srdci lítostivému, které nemá zlé úmysly. Takže každý, kdo se k Pánu přiblíží s prostotou a s čistým srdcem, takovému srdci se Duch Svatý nevyhne, ale přijde k té duši a spřátelí se s ní, bude ji neviditelně a v tichu učit Moudrosti. Lidé se budou ptát: "odkud tento vzal toto vzdělání a nauku o nebeských věcech?"

Toto vzdělání a nauka mohou přijít pouze skrze Ducha Svatého, který tu duši noří do Svých průzračných pramenů, které vytékají z Božích Úst, (to znamená Slovo Boží). Slovo Boží nás bude učit Moudrosti a dovolí nám tak proniknout k hlubšímu porozumění Boha, protože naklíčíme v těch průzračných pramenech Božích. A jako Mojžíš byl zastřen oblakem, my budeme obklopeni svatou kontemplací během níž bude naše duše i mysl vyzdvižena k Božskému ale stejně tak Trojjedinému Životu.

V jednom poselství nám Ježíš říká: "Zůstaň malá, opravdu malá, dovol jednající síle Ducha Svatého, aby byla ještě účinnější." (3.3.99)

Čím menší my budeme, tím větší v nás bude dílo Ducha Svatého.

Když získáme ovoce oddělení, nebude už naše duše toužit po tom lpět na pozemských věcech, ale bude mít jen jedno přání a to je: milovat Boha s svého bližního a sloužit Bohu a bude vědět, že když slouží Bohu, neobejde se to bez utrpení a pronásledování. Mnoho lidí uvažuje, jak je možné, že se svatí mučedníci nikdy nebáli, když čelili smrti. Znovu, skrze Ducha Svatého dostali milost ztratit strach z utrpení, protože jejich duše okusila Boží sladkost.

Sladkost milosti Ducha Svatého přesahuje všechna potěšení světa, protože duši přetváří v ráj. Všichni jsme voláni k dokonalosti a abychom se stali svatým příbytkem Božím bez poskvrny; všichni jsme povoláni, abychom dosáhli božského stavu dokonalé lásky, jsme povoláni, abychom získali dědictví toho, že budeme synové a dcery Nejvyššího. Z Boží strany jsou dveře stále otevřené, takže to záleží na nás, abychom se rozhodli, jestli chceme těmi dveřmi vstoupit nebo ne.

Dnes Pán připravil pro tuto generaci i pro generace budoucí Hymnus lásky a Jemu Samotnému se líbilo nazvat jej "Opravdový život v Bohu". Mnoho lidí má z těchto poselství užitek a duchovně vyrostli, aby věděli, jak získat a vlastnit Boha.

Kdo nás kdy mohl zahrnout takovými poklady? Kdo nám kdy mohl dát tolik klidu tím, že nám nabídne odpočinek ve Svém Náručí? Kdo nám kdy mohl říci, jaké to je být dítětem z milosti, jako je Slovo Synem podle přirozenosti? A kdo nás mohl povolat, abychom měli účast na tomto Spásném Plánu, i přes naši nevýslovnou ubohost a i přes naši zbědovanou neschopnost. A kdo mohl být tak štědrý, aby nás pozval, i když věděl o naší nehodnosti, abychom vstoupili do Trojjediného života? Jen Bůh, který je Svrchovaný Vládce naší duše, ale zároveň i náš Přítel, nám umožňuje tento přístup do Věčnosti, jen On je ten Jediný, který nás může vést ke zbožštění.

Předtím jsem zmínila, že Boží Přítomnost v našich dnech se tak velice zviditelňuje, že musíme být slepí, abychom ji neviděli. Jak se o tom dozvíme? Dozvíme se o tom díky radosti a pokoji, který naše duše získá, díky klidu, do kterého duši uvádí, aby si odpočinula. Jednoho dne se mě Pán zeptal: "Řekni Mi, je ve světě či kolem tebe něco, co tvé duši může dát intenzivnější a láskyplnější radost než být se Mnou, jen a jedině se Mnou? Co ti Má Přítomnost dává?" Když jsem hledala slova, abych se vyjádřila, cítila jsem, jak na mne přichází Duch Svatý, otevřel má ústa a vyslovil tato slova: "Tvá Příromnost mi dává předtuchu Blaženého patření. Dává mi kontemplaci Tvé Slávy, Tvá Přítomnost mi dává vnitřní potěšení, jakého se dostává světcům, kteří mají zásluhy. Já žádné nemám. Dává mi vědomí, že Ty ve Svém transcendentním Světle, Ty, který jsi Bůh, který naplňuješ všechny věci, aniž bys byl omezován jejich limity, můžeš přebývat ve mně, v nás. Nacházím ve Tvé Přítomnosti radost, světlo, toužebné vzdechy, touhu vnikat ještě víc do kontemplace, abych mohla vidět, co žádné oko nevidělo a slyšet, co žádné ucho neslyšelo.“ (3.3.99)

Přátelé, Bůh nám neustále nabízí Sebe cele a aniž by si chtěl něco nechat pro Sebe. Ale na oplátku od nás Bůh žádá, abychom Mu stejně tak nabídli sebe, aniž bychom si něco nechávali pro sebe. Bůh od nás chce rovnost lásky. Tak se zcela darujme Duchu Svatému, abychom Ho uslyšeli, jak nám říká tato slova, zde jsou citovaná z poselství:

"Odhalil jsem ti Své dary a Své poklady a ozdobil jsem tě pouhou Svou Přítomností, těšilo Mě vlastnit tě a vlévat do tebe Svou Moudrost, aby tvá duše stále zářila v nádheře. Ponořil jsem tě do Našich průzračných pramenů, abych tě oživil. Je to pro Mne maličkost zahrnout tě Mým Bohatstvím. Neslyšela jsi, že Bůh se nikdy nepřestává dávat každému z vás? Dokonce tak jako Já se bez přestání dávám každému z vás, tak to bude s tebou, až tě připravím k setkání s tvým Ženichem. Budeš se dávat Milovníku lidstva, staneš se jedním duchem s Božským.

Jako pravý syn a dcera Boží se staneš v tomto vyvýšeném stavu milosti dokonalým obrazem Trojičného Boha a všechny své úkoly splníš bez nejmenší chyby, protože budou božské a dle Naší Mysli a Naší Vůle. Dokonce i tvé pohyby se změní v Naše. Každé gesto, každý krok, které v životě uděláš, budou vykonány v Naší Lásce a budou dál prohlubovány milostí.

Jsem to Já, kdo tě uvedl do této dceřinné lásky a do této Božské jednoty, rozšířil tvé srdce, aby přijalo víc z Nás, abychom My přijali víc z tebe, víc se ti dali, abys ty dala víc sebe Nám. V tomto cyklu Nám budeš dávat všechno to, co Nám už náleží. To je Můj triumf v tobě, triumf, že jsem tě s Námi uvedl poté, co jsi Mi odevzdala svou svobodnou vůli, do dokonalé jednoty Božské Lásky s Námi. Vidíš, jak dobré je vzdát se? Jak jinak bych mohl uskutečnit své činy? Teď jsem Svrchovaným Vládcem tvé duše, ale jak už jsem ti předtím řekl, Já jsem nejen Svrchovaný Vládce, ale stejně tak tvůj Přítel a tvůj Milovaný. Pozvedl jsem tě, aby ses stala Božím dítětem, které jako Naše ratolest, jako každá ratolest, bude mít též právo sdílet a projevovat svůj názor. Dokonce vládnout s Otcem. V klidu Mého Dechu v tobě budeš vidět věci v Našem Světle tak, jak je vidíme My. Proto říkám každému:

Buď bohatý v chudobě a já na tebe vlídně pohlédnu Svým Okem. Dovol mi nazvat tě synem či dcerou Nejvyššího a budeš vládnout s Námi. Dovol Mi postavit tě na nohy a umožnit ti dýchat ve Mně. Dovol Mi postavit v tobě Svůj Trůn, ať i ty můžeš říkat ostatním: "Našla jsem spočinutí ..." Nemáš přání vidět svého Otce? Netoužíš setkat se s Bohem? Jestliže ano, pak tě Já musím zrodit, ano, musíš se znovu zrodit ze Mne, abys viděla Otce. Ještě žádné dítě nevidělo otce před svým narozením. Šťastný člověk, který rozjímá o Svobodě, kterou mohu dát. Tato Svoboda tě ponese jako Ženich nese Svou Nevěstu ke zdokonalení tvé jednoty s Námi. Proměna lásky vtisknuté do tvé duše bude taková, že tě od té chvíle už nic nedokáže odloučit od Nás." (3.3.99)

Bratři a sestry, dovolte mi tedy, abych vám připomněla, že když nás sám Bůh zasnoubil, abychom pracovali pro Jeho Zájmy, měli bychom si pamatovat, že tím, že to udělal, dal nám čest být zasnoubeni stejně tak s Jeho Křížem, abychom mohli pojmout všechny Jeho fáze. Žádá nás, abychom Jej objali s láskou, abychom nikdy nezapomínali na Jeho vítězství.

Buďme si vědomi toho, co nám Bůh nabízí a otevřme Své uši Hlasu Moudrosti, který nás volá, abychom se stali posly Nejvyššího. Nebuďme jako ospalý člověk, který je otupělý spánkem. Když se ho snažíte vzbudit a vysvětlíte mu pár věcí, zeptá se vás, když skončíte: "O čem o všechno je?" Nedovolte, aby vaše srdce bylo jako prasklá nádoba, která neudrží žádné Bohem dané Poznání. Buďme tedy bdělí k Božímu Slovu o Poznání, abychom mohli jít do světa a provonět jej Jeho sladkou vůní.

Video této promluvy můžete shlédnout ZDE

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
    11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017
    10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
    Rhodos, Řecko 2012
    Libanon, Sýrie a Jordánsko - pouť v roce 2005
    Meteora - setkání v roce 2004
    Egypt - pouť 2002
    Svatá Země - pouť v roce 2000
        Osobní zážitky z pouti do Svaté Země v roce 2000
        Vassulina úvodní promluva
        Vznešenost Kříže
        Jsme povoláni k účasti na Božství
        Vezmi srp a žni!
    Svatá Země - pouť v roce 1998
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Sjednotím Dům Východu s Domem Západu
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Má Vláda v tobě
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message