DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Poutě a setkání » Svatá Země - pouť v roce 2000 » Vezmi srp a žni! »

Vezmi srp a žni.

Vassula Rydén

"Vezmi srp a rázně sklízej úrodu, kterou jsi sama nepřipravila."

Úplně na začátku tohoto zjevení, v květnu 1987, ke mně Kristus přišel a řekl:

"Kdybys mi sloužila, nezjevil bych v tobě nic jiného než utrpení."

Protože jsem neporozuměla, zeptala jsem se:

"Utrpení?"

Náš Pán nevěnoval pozornost mé nevědomosti a řekl:

"Ano, utrpení."

 Pak se na mě přímo podíval a zeptal se:

"Budeš mi sloužit?"

Tato otázka pro mě byla jako blesk z čistého nebe.

Přátelé, nevěřte, že jsem zaujala postoj naší Blahoslavené Matky, která řekla Bohu Své Fiat a poté Magnifikát, ani jsem se nezachovala jako svatí. Zachovala jsem se jako zbabělec, zůstala jsem zticha a třásla se strachy a nedůvěrou. Toto mé ubohé chování Ježíši způsobilo pronikavou bolest v Srdci, bylo to, jako bych se viděla, že jsem Mu do Srdce přidala další trn. Ježíš nezastíral své zklamání a řekl mi:

"Mohu v tobě přebývat i přes tvou nevýslovnou slabost."

A odešel.

Zbytek dne byl prázdný, bylo to, jako by se můj život pomalu vytrácel s každou hodinou, která uběhla. Již v noci jsem litovala. Má mysl říkala: Jak je možné, že ty, která nejsi lepší než zrnko prachu, jsi měla nějaké mínění? Jak jsi mohla ty, pouhý prach, provokovat a vyzývat Jeho Majestát?

A tak to bylo celou noc. Tak jsem se rozhodla vzít tu trošku odvahy, která mi zbyla, předstoupit před Pána a zeptat se Ho na to, na co se ptal On. A tak jsem to udělala. Tiše jsem zavolala k Pánu. Odpověděl mi a řekl:

"Pokoj s tebou."

Ve své politováníhodné nevědomosti jsem řekl:

I s tebou. Chceš, abych ti sloužila?

A On, smím-li to tak říct, poskočil radostí a bylo to, jako by se znova nadechl a řekl:

"Chci! Velice to chci, Vassulo. Pojď, ukážu ti, kde a jak Mi můžeš sloužit. Pracuj jako nyní, buď taková, jaká jsi. Potřebuji služebníky, kteří jsou schopni sloužit tam, kde je láska nejvíc potřeba. Pracuj hodně, neboť tam, kde jsi, jsi mezi zlými, nevěřícími, jsi v hanebných hlubinách hříchu. Budeš sloužit Svému Bohu tam, kde vládne temnota. Nebudeš mít klid. Budeš Mi sloužit tam, kde všechno dobro je překrouceno ve zlo. Ano, služ Mi v bídě, zlobě a nepravosti světa. Služ Mi mezi bezbožnými lidmi, mezi těmi, kdo se Mi posmívají, kdo probodávají Mé Srdce. Služ Mi mezi těmi, kdo Mě bičují, kdo Mě odsuzují. Služ Mi mezi těmi, kdo Mě znovu křižují a plivají po Mně. Ó Vassulo, jak velice trpím! Pojď a těš Mě. Snaž se a trp se Mnou, sdílej Můj Kříž." (24.5.87)

A tak od té doby mě náš Stvořitel vyučuje a stal se mým osobním Učitelem. Vsadil mě do Svého Těla a učinil mě součástí Sebe navěky.

Proč vám to všechno říkám? Chci vám také připomenout, že jste požehnáni tím, že jste uvěřili v Jeho Poselství.

Jste požehnáni, že vycházíte do světa, abyste druhým sloužili.

Jste požehnáni, že rozmnožujete hřivnu, kterou vám náš Pán s důvěrou dal.

Jste požehnáni, když vedeni Duchem Svatým, jste schopni přivést zpět k Bohu jednu duši. Je to nejvyšší služba, jakou můžete Bohu prokázat, protože Bůh si cení jedné duše víc než čehokoli jiného.

Jste požehnáni, jestliže jste přijali stát se budovateli míru pro jednotu a zasazovat zrna, která přinesou ovoce v čistotě.

Jste požehnáni, pokud jste se vzdali svých pohnutek a zájmů pro Kristovy Pohnutky a Zájmy.

A jste požehnáni, jestliže jste hledali to, co se v tomto světě hledá ze všeho nejméně a s láskou to nesete, Kříž.

A vy, kteří jste se zapojili do projektu Beth Myriam, abyste sytili chudé, jste požehnáni, protože náš Pán řekl: "Cokoli jste učinili tomu nejposlednějšímu z vašich bratří, Mně jste učinili."

Dovolte mi říci pár slov o projektech Beth Myriam, které mají za cíl nejen poskytovat setkání a duchovní pokrm, ale poskytovat také životní potřeby chudým; jedno teplé jídlo denně.

Je to Boží Vůle a dnes už o tom není pochyb, že Bůh do tohoto projektu vložil Svou Mocnou Ruku, ale prosím každého, aby více spoléhal na Ducha Svatého, který jediný touží být naším Vůdcem a Světlem našim nohám. Sami nezmůžeme nic, ale skrze moc Ducha Svatého můžeme naši hřivnu rozmnožit. Kdyby se, milí přátelé, kdykoli někdo rozhodl a spoléhal jen na vlastní sílu, i kdyby jeho chování ukazovalo horlivost, netrvalo by dlouho a padl by a zjistil, že se hnal jen za větrem.

Pokud jsou tyto projekty konány s láskou a pokorou a nezapojujeme do nich příliš sebe, to znamená, že se nespoléháme na svou vlastní sílu, Bůh napomáhá otevření těchto domů bez našich přílišných snah a skutků. Dnes máme v plném provozu dva takové domy ve Venezuele, jeden v Bangladéši, který plně funguje díky panu Duleepovi a brzy bude otevřen dům ve Státech, v Izraeli, v Kolumbii a v Peru. Doufáme, že jednoho dne pokryjí z Boží Milosti celý svět. Tato díla milosrdné lásky jsou, abychom ukázali naši víru v Pána. Písmo říká: "Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá." (Jakub 2,17).

Proto se tímto projektem zabývejme ve svém životě více.

Drazí přátelé Boží, vzpomínáte si, jak jsme se tu ve Svaté zemi minule setkali a mluvili jsme o tom, jak kultivovat Poselství Opravdový život v Bohu. Dostali jsme přímé instrukce od Boha a toto všechno, jak dobře víte, nepatří mně a nemohu vyjít s transparentam a hlásat do mikofonu: "Toto všechno je moje dílo, je to všechno moje práce, podívejte se, kolik knih jsem napsala a do kolika národů se rozšířily!" Hej, počkej chvíli! Řekl by mi Bůh. Slyšel jsem tě říkat, že je to všechno tvé dílo?

Proto dejme věci do pořádku, jak mají být a vepišme si do mysli, že celé dílo Opravdový život v Bohu je Dílo Božského Milosrdenství a je to zjevné, protože Bůh skrze toto Dílo ukazuje Svou Moc a nikdo, dokonce ani celé peklo dohromady nebude schopno Jeho Božské Dílo zničit, protože Moc Ducha Svatého je větší. Takže když vám toto říkám, nabádám vás, bratři a sestry, abyste šli a dělali ještě větší pokroky v pokoře a lásce, abyste umožnili Duchu Svatému dokončit Jeho Dílo ve vás a skrze vás.

Říkám vám, že pokud říkáte, že se váš život změnil a to díky Poselstvím, jak se pak můžou někteří z vás chovat jako anarchisté? Jak je možné, že v našich skupinách stále nacházíme jízlivost, hořkost, pomluvy, obviňování, soudy, nekonečné hádky, rivalitu atd. Řekněte mi, je to všechno od Boha? Ukazuje to, že tito lidé stále ještě nepronikli do Poselství Smíření a Lásky, ani plně nečinili pokání a stále v nich přebývají části temnoty.

Satan je dychtivý poškodit Svaté Boží Dílo, je dychtivý postavit vás všechny jedny proti druhým, aby lidé řekli: Ale to není dobré ovoce, je shnilé. Ptám se: Budete na straně Satanově nebo na straně Boží? Proč ještě stále dovolujete Satanovi, aby vás používal jako zbraň k ničení? Neuvědomujete si, že, když se poddáváte jeho úskokům, dovolujete mu, aby si z vás udělal hračku? Copak Ježíš neřekl: "Podle lásky, kterou mají jedni k druhým poznáte, že jsou skutečně Moji." Proto pro Boží lásku vynaložme úsilí a snažme se růst do dokonalosti a být sjednoceni.

Proste Ducha Svatého, aby vám dal ctnost pokory. Proč by vám tuto ctnost odmítal, když o to budete prosit s přesvědčením a upřímně? A dá vám ji. Pak budeme umenšeni v nic, v této naprosté pokoře může Duch Svatý konat největší skutky vůbec uvnitř nás a také skrze nás. Proto Duch Svatý trvá na tom, abychom nejednali jako diktátoři, tak jak to někteří z vás pochopili při zakládání Asociace. Stát se diktátorem znamená hrát si s ohněm.

Nechci vám v žádném případě brát odvahu, protože vím, kolik úsilí jste do tohoto díla vložili, do jeho šíření a uvádění Poselství ve známost a chválím Pána, že nám dal tolik lidí, kteří jsou ochotní a dychtiví a horliví, aby vzali srp a sklízeli tuto bohatou úrodu, kterou nikdo z nás nesel, protože Ten, který ji připravil je náš Otec v Nebi a my jsme všichni Jeho dělníci.

Takže i když jsme nyní pozváni, i přes naši nevýslovnou ubohost, k apoštolské práci, musíme zůstat jednotni. Ježíš nás volá, abychom šli a kristianizovali tuto odkřesťanštěnou společnost. Proto je naší povinností vůči Bohu předávat dál to, co jsme od Něj dostali.

Ježíš říká, že pokud říkáme, že máme víru, bez evangelizace je k ničemu. Evangelizace je také druh milosrdné lásky, protože se děje pro spásu duší. Skrze evangelizaci sloužíte Bohu a bližnímu. Sloužit, jak jsem řekla, je také považováno za skutek milosrdenství, protože dáváte sebe druhým, obětujete se pro druhé. I když se za druhé modlíte, je to skutek milosrdenství, protože modlit se za druhé také znamená prolévat za druhé krev. Ježíš řekl v Písmu: „Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. (Mt 10.39)

To, o co zde Ježíš žádá je, abychom dali víc ze sebe druhým, abychom druhým úplně darovali svůj život. Nebuďme jako ti, kteří čerpají svůj život sami ze sebe, aby se tak stali jeho jedinými původci.

Vím, že mnozí z vás byli povoláni, abyste evangelizovali na základě těchto Poselství a také vím, že když jste tak konali, získali jste dobré ovoce. Přesto musím zopakovat varování pro ty, kdo mají tendenci předkládat věci, které nemají s Poselstvími nic společného, aby byli velmi opatrní při vydávání svědectví. Udržujte Poselství v jejich čistotě a pokud si přejete, používejte také citace z Písma. Nesnažte se vysvětlovat proroctví, pokud jsou stále zapečetěná a Duch Svatý nám ještě nedal světlo, abychom jim porozuměli. Můžeme se velice mýlit, když se budeme snažit říct náš mylný názor a celé Poselství tak vystavujeme nebezpečí. Říkám to proto, že vím, že někteří se o to pokoušeli a velice se mýlili a mě pak velmi dlouho trvalo než byla ta chyba napravena.

Podle pravdy smím říct, že po čtrnáct let byl Bůh mým jediným Vůdcem, mým Cvičitelem a Učitelem, ale také mým Přítelem, přehlížel toho ubohého hříšníka, kterým jsem. Hovořil se mnou a dokonce se ani nebál, že by tím ponížil Svá Díla. Mluvil a já jsem uvěřila. Bůh poskytl Své Královské Žezlo tomu, co neexistovalo. V mnoha z Jeho Poselství velice jasně říká, že to, co přinesl, dává také vám: všechno je dáno pro dobro Církve, pro dobro Jeho lidu a pro dobro budoucích generací.

Všichni víme, že když Bůh zjeví Sám Sebe, není to proto, aby nám pouze řekl: "Ahoj, jak se ti daří?" když svět proměnil sám sebe v chaos a odvrátil se od Boží lásky, přičemž vystavuje celý vesmír nebezpečí pro svou zkaženost, a když se v Jeho Vlastním Domě Jeho Vlastní obrátili proti Němu, copak kdy bylo známo, že by zůstal zticha a nechal vše v Satanových rukou? Nikdy! Jako milující Otec jakým je, pamatuje na Své děti, a tak ze Svého Nekonečného Milosrdenství přichází, aby nás volal zpět k Sobě a pomohl nám, abychom se trochu vzpamatovali.

Je tomu nyní už 14 let, co Poselství trvají a prosím vás všechny, je-li to možné, abyste tomu dnes večer chvilku věnovali v osobní meditaci, až budete v pokojích odpočívat. Rozjímejte o tom, jak jsme z Božího štědrého Milosrdenství a Dobroty dostali tolik nezasloužených milostí. A jak nás Král králů přivedl do Svého Královského Domu nehledě naši hříšnost a na náš ubohý stav. Rozjímejte o tom, jak nás zavolal jménem a jednal s námi s královskou marnotratností. Rozjímejte o Jeho Štědré Ruce, která vás zve takové, jací jste, ze své nadměrné a hojné lásky, kterou k vám chová, abyste Ho okusili, abyste okusili Jeho sladkou Lásku. Dovolte své nicotnosti, aby získala Jeho přízeň.

Nevšimli jste si, jak vám Bůh zjevil nebe a zemi a všechny zázraky, které pod nebem jsou, tím, že vás povolal a poslal? Tak chvalte Jeho Svaté Jméno, chvalte našeho Pána a Boha a zpívejte Jeho Píseň Lásky všude, kam půjdete, a tak provoňte Jeho Vůní tento chladný svět. Buďte jedno.

 
Spiritualita
Modlitby
Promluvy
Dopisy
Eseje
Zázraky
Úvahy o poselstvích
Modlitební skupiny
Poutě a setkání
    11. mezinárodní ekumenická pouť - Rusko 2017
    10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
    Rhodos, Řecko 2012
    Libanon, Sýrie a Jordánsko - pouť v roce 2005
    Meteora - setkání v roce 2004
    Egypt - pouť 2002
    Svatá Země - pouť v roce 2000
        Osobní zážitky z pouti do Svaté Země v roce 2000
        Vassulina úvodní promluva
        Vznešenost Kříže
        Jsme povoláni k účasti na Božství
        Vezmi srp a žni!
    Svatá Země - pouť v roce 1998
Proroctví

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Velký Návrat - Nové Letnice
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Mé Srdce bylo dojato tvou, tak ubohou duší
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message