DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Молитва за завръщането на света при Бога »

Молитва за завръщането на света при Бога

от Святата ни Майка (15 май 1990)
напомняне от Иисус (18 юли 1990)

Святата ни Майка пише в посланието Си: Тези дни са подготовка за слизането на вашия Цар. Молете се всички да бъдат готови, молете се горещо, малки Мои деца, за тези души, които отказват да чуят и отказват да видят, молете се по този начин на своя Отец на Небето.

Иисус също ни го напомня: Любими, Аз съм Светлината на света и вървя пред вас, казвам ви също и това: съществуват и други овце, които не са от вашето стадо, ще ги доведа всички под Обновената Си Църква, така че ще има едно стадо и един Пастир. Вървете при нациите да ги научите да казват тази молитва към Отеца:

 


 

Отецо Всемилостиви,

нека онези, които чуват и отново чуват,
но никога не разбират,
да чуят този път Гласа Ти
и да разберат, че си Ти Светият на Светите;

отвори очите на онези, които гледат отново и отново, но никога не виждат, този път да видят с очите си Святото Ти Лице и Славата Ти,

постави Пръстта Си на сърцето им, за да се отвори сърцето им и да проумеят Вярността Ти, моля се на Теб, за да Ти поискам всички тези неща, Правдиви Отецо,

да се завърнат и да бъдат излекувани всички нации посредством Раните на Любимия Ти Син Иисус Христос;

амин;

В края на Молитвата Святата ни Майка казва: Искайте от Отеца да прости на неотстъпчивите души, които отказват да чуят и да видят. Отецът е Всемилостив и ще бди над всички Свои деца. Да, малки Мои, за Бога вие сте тамян, когато се молите за спасението на своите братя. Колкото по-горещи са молитвите ви, толкова по-мощни са.

Господът наш, Иисус, ни казва след това, че иска от нас да отидем във всички нации и да им научим тази молитва: Разберете сега, че с тази молитва вие искате спасението на света.
Смелост, братя, ученици Мои, смелост. С вас съм всеки ден.

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Словата Ми Върху Теб Са Живи И Са Дух
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Този, който осъжда Викария на Църквата Ми, не може да бъде Мой ученик
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message