DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски »

МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски

ЧУЙТЕ ТУК

(Звуково произнасяне)

Aboon Dbashmayo (Отче наш, който си на небето,)
Nethcadash shmokh (да се свети Името Ти,)
teethe malkoothokh, (да дойде Царството Ти,)
nehwe sebyonokh, (да бъде Волята Ти,)
aykano Dbashmayo off bar’o. (както на небето така и на земята.)

Hab lan lahmo dsoonconan yawmono, (Дай ни днес насъщния ни хляб)
washbook lan howbain wahtohain (и прости ни дълговете,)
aykano doff hnan shbakn il hayobain (както и ние прощаваме на длъжниците си)
lo thaalan il nessyoono (и не ни въвеждай в изкушение,)
elo fasson men beesho (но избави ни от злото.)
metool ddeelokhee malkootho, (Защото Ти си Царството)
ou haylo ou Teshbohto, (и силата, и славата)
loalam olmen Amin. (сега и винаги вовеки веков. Амин.)

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Rebellion Is At Its Work Already
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Ще събера Дома на Изтока с Дома на Запада
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message