DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Подбрани Молитви »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

Нека да Те боготворим всички около една Дарохранителница

Отецо,
благословено да е Името Ти.
Тъй като Любимият Ти Син,
Иисус Христос, дойде в света
не, за да го осъди,
а, за да го спаси,
смили се над нас,
виж Светите Рани на Сина Си,
които сега са широко отворени
и си спомни цената, която заплати за нас,
за да ни изкупи всички,
спомни си Свещените Му Рани
и двете Сърца,
които Ти самият обедини в Обич
и които заедно страдаха,
това на Неопетненото Зачатие
и на Любимия Ти Син.
О, Отецо,
спомни си сега Обещанието Му
и ни изпрати Утешителя
с пълна сила,
Светия Дух на Истината,
за да припомни на света Истината,
покорството и голямата Обич,
на Твоя Син.
Отецо, времето дойде,
когато царството на разделението
се провиква за Мир и Единство,
времето дойде,
когато раненото Тяло на Сина Ти
се провиква за Правдивост,
такава, каквато
светът още не е виждал.
Но дай ни, Прескъпи Отецо,
посредством Неопетненото Сърце на Мария
и Свещеното Сърце на Иисус
този Мир в сърцата ни
и изпълни Писанията,
вслушвайки се
в Молитвата на Любимия Ти Син:
да бъдем всички един,
един в Светата Божествена Троица,
за да Те боготворим
и да Те възхваляваме всички
около една
единствена Дарохранителница.
Aмин.

25 март 1991

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Дадох им живот, за да свидетелстват за Възкресението Ми
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Аз Съм Утешителят Ти
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message