DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve »

Jaký je názor církve?

  Kardinál Ratzinger, papež Benedikt XVI
"Situace se změnila"
když se ho ptali, "co by váš úřad odpověděl na otázku, zda je notifikace ještě v platnosti?" Více podrobností ..

 

   
NIHIL OBSTAT A IMPRIMATUR

Prorocké spisy Opravdového Života v Bohu se těší Imprimatur Magisteria a Nihil obstat - pečeti oficiálního církevního schválení, které je platné v plném rozsahu. Imprimatur a nihil obstat jsou výkonem Magisteria - Učitelského úřadu Církve."

Více podrobností ...

 

 
 

Theodoros II, patriarcha Alexandrie a celé Afriky
"Rád bych vás všechny z celého srdce přivítal, zvláště vás, Vassulo, jak jsem dnes ráno řekl v kostele. Vítejte doma, vítejte ve své rodné zemi. Zdravím všechny, kdo vás doprovází. Více podrobností ..

 

Kardinál Franjo Kuharič, arcibiskup Záhřebu
"To, co říká, potvrzuje pravdy evangelia" Více podrobností ..

 
  Kardinál Napier, arcibiskup Durbanu
"Je tedy rozumné kategoricky prohlásit, že Vassula není žádnou hrozbou pro katolickou víru v církevních otázkách, a to v žádném směru. Poselství, která jsou skrze ni předávána, jsou vskutku ve shodě s voláním církve, která volá k pokání a k návratu k základům víry, zvláště k základním modlitbám jako je růženec a jiné pobožnosti, které byly kdysi tak běžné v katolické rodině i v životě farního společenství." Více podrobností ..
 
  Kardinál Sfeir, maronitský patriarcha Antiochie a celého východu
"Kéž je Bůh s vámi a žehná vám a pomáhá v tomto úsilí na cestě ke křesťanské jednotě." Více podrobností ..
 
  Kardinál Toppo, arcibiskup Ranchi
"To, co je velice udivující, je fakt, že Vassula neprošla žádnou formací ani výukou katechismu, o teologickém vzdělání ani nemluvě. Přesto je evidentní, že její charismatické učení je ve shodě s Písmem, s tradicí církve a se spisy církevních otců a svatých ..." Více podrobností ..
 
  Arcibiskup Ramon C. Arguelles, arcibiskup města Lipa, Filipíny
"Ať byla minulost paní Rydén jakákoliv, může se stát a již se stala Božím nástrojem v naší době. Uskutečnit Boží sen, sen svatého otce, sen církve, by byla největší událost prvních let třetího milenia: JEDNOTA VŠECH KRISTOVÝCH UČEDNÍKŮ!" Více podrobností ..
 
  Arcibiskup Vincent Concessao, Arcibiskup Nového Dilí
"Vše, co jsme slyšeli je již napsáno v Bibli, toto je však velice osobní způsob a ukazuje, že Pán stále promlouvá. Je úžasný ve způsobu jak přistupuje k lidem, je Bůh plný překvapení a my nevíme, koho použije, aby sdělil Jeho poselství. ... Vassulo, děkuji vám. Ať Bůh žehná Vám, i Vašemu poslání." Více podrobností ..


Arcibiskup Frane Franič, emeritní arcibiskup Splitu a Makarske                                                                     "Při četbě knih Božích poselství, a když jsem navíc věděl, že paní Vassula Ryden je dcerou pravoslavné církve, jsem byl velice rád, že jsem v nich našel věrnost. Jsem také naprosto přesvědčen, že jsou věrná všem zjeveným pravdám, tak jak je učí a šíří katolická církev.“


Arcibiskup David Sahagian z arménského patriarchátu v Jeruzalémě
"Je to pro nás příležitost k velké radosti a osobní spokojenosti poznat ve vás nový katalyzátor duchovní obnovy."  

 
  Arcibiskup Serafim, Jeho eminence arcibiskup Johannesburgu and Pretorie "... Dalším důležitým znamením v poselstvích je potřeba sjednocení mystického Těla Kristova. Jinými slovy jednota církví a navíc viditelné posílení duchovních pout mezi církvemi začínající u všech křesťanů slavících společně ve stejné datum Kristovo Vzkříšení. Více podrobností ..
 
  Biskup Anil Couto, Biskup Dilí
"Je upřímná, je hodnověrná a její mise je cestou k jednotě ..."  Více podrobností ..                                                                                       
 
Bishop Jeremiah, Ukranian Orthodox Church   Biskup Jeremiah FERENS Sídelní biskup autokefální ukrajinské pravoslavné církve v Jižní Americe
"Tisíce lidí z různých koutů světa jsou poctěni... zasaženi milostí Boží po přečtení poselství předávaných paní Vassulou. Největším požehnáním lidskému tvoru je milost obrácení."  Více podrobností ..
 
  The Rt. Rev. Biskup Riah Abu El-Assal, anglikánský biskup Jeruzaléma
"Pokud mají lidé čisté srdce a čistou mysl, Bůh otevře jejich oči a oni Ho uvidí tváří v tvář - ne jako někoho v nebi, ale aktivního uprostřed nás, v našem světě. O to v současné době usiluje Opravdový Život v Bohu." Více podrobností ..
 
  Biskup Karl Sigurbjörnsson, Luteránský biskup Islandu
"Její posvátný dar je Boží zvláštní výjimkou (dispensation) Církvi, je to konejšivý projev víry." Více podrobností ..
 

Biskup Theofylaktos - uvítací promluva 
Řecko pravoslavný biskup Babylóna promlouvá k poutníkům TLIG v Káhiře. 

 
Bishop Georges Kahale   Monsignor Georges Kahhale Zouhairaty, Bishop - Exarca & Apostolico of the Greek - Melkite Catholics of Venezuela
"Svou otevřeností a svými vztahy na mezinárodní úrovni Vassula vytvořila skrze modlitbu a Opravdový Život v Bohu ekumenický vztah a pevný základ pro mezináboženský dialog 21. století pro jednotu lidstva."  Více podrobností ..


Fr. Ion Bria prof. Ortodoxní teologie
Otec Ion pojednává o knize "Oheň Lásky", což jsou úryvky z Opravdového Života v Bohu o Duchu Svatém
 

Další užitečné příspěvky


Papež Jan Pavel II
Papeži je představena Nielsem Christianem Hvidtem kniha Opravdového Života v Bohu


Další příspěvky CDF
Dopisy, knihy a komentáře týkající se notifikace a CDF


Mezinárodní bibliografie
Knihy napsané teology, učenci a kněžími celého světa o poselstvích Opravdového Života v Bohu


Vassulina setkání po celém světě
Výčet přes 800 událostí, při nichž Vassula mluvila po celém světě


Milosrdné ‘Skutky lásky’
Opravdový Život v Bohu na celém světě začíná zakládat Beth Myriam (Domy Mariiny), což je dílo na podporu chudých a hladových


Ekumenismus a Spiritualita
Vassula byla požádána, aby promluvila o jednotě na mezinárodním ekumenickém symposiu ve Farfě, Italie


Záhada Vassula
Autor Jacques Neirynck napsal knihu, která je pojata jako záznam nezaujatého rozhovoru s Vassulou Ryden, v němž ji položil několik výstižných otázek, které nám dávají poznat odpovědi na ...

 

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Očistěte se, neboť čas je blízko
 
New York, setkání s Conchitou z Garabandalu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message