DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Спиранията на Кръста » Иисус бива поставен в Гроба »

Спиранията на Кръста

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

14. Иисус бива поставен в Гроба (Mт. 27:60; Mк. 15:46; Лк. 23:53; Йн 19:41-42)

ще ви възкреся от гробовете ви и ще ви отведа на мястото ви: Свещеното Ми Сърце; (10 април 1990) а на теб, дете Мое, което четеш или слушаш, на теб, чиято гробна могила посетих и в която лъхнах Диханието Си, казвам: следвай дирите на Кръвта Ми, които оставям като знак за теб и ако някой те спре на пътя и те попита, кажи му, че си Мой ученик, а Аз твоят Учител, и си на пътя да свидетелстваш за един разпънат Христос, един възкресил се Христос; а ако бъдеш спрян от търговец, пази се от непочтеността му, внимавай да не замени Кръста, който ти дадох за една покварена, така наречена мъдрост; без звук, нито дума, прекарай с по-голям отвсякога жар пръта през раменете си и следвай знаците на Кръвта Ми и те ще те отведат при Мен; и ако някой от тях започне да те преследва, не покривай лицето си срещу хулите или ударите, а му поднеси гърбината си, за да те разпознаят по раните ти; остави ги да бъдат съвършена имитация на Моите Рани, тъй като ще ти бъдат нанесени от същите онези, които удариха Мен, твоя Учител; и тогава, Знамението на Сина Човешки ще се появи на небесата, силна светлина ще бъде видяна в мрака, тъй като Аз, Светият, ще ви спася от обич към Името Си; (22 октомври 1990)

ела, дете Мое, ти, който Ме слушаш или Ме четеш, отново показах Обичта Си към теб с това свидетелство; не казвай, че съм много далеч, за да обичам, тъй като в този момент Очите Ми са върху теб с особена нежност и преданост, които никога няма да можеш напълно да разбереш; ако трябваше да дойда отново да те изкупя, само теб, щях да повторя Страданието Си, без ни най-малкото колебание, за теб само! сега, вярваш ли Ми, когато ти казвам, че няма по-голяма обич от онзи, който дава живота си за своите приятели?

казвам ти всичко това, за да можеш да намериш мира си в Свещеното Ми Сърце, за да можеш да намериш истинския живот в Мен, за да можеш да намериш истинската обич и отмора в Мен, своя Бог; зная, че си слаб, дете Мое, но слабостта ти привлича Всемогъщието Ми;

Можеш ли да схванеш какво ти казвам? казвам: мир на теб! Аз съм Жертвата на Обичта, която ти говори; Аз съм Този, който ти даде това свидетелство на Обич като напомняне на Обичта Ми; попий Ме и Ми позволи да те завладея; почувствай как Сърцето Ми копнее за отговор с обич! не Ми се съпротивлявай; ела при Мен такъв, какъвто си, ела да пиеш от потока на Сърцето Ми и ще пожелаеш да пиеш още повече; о, толкова от вас са се отдалечили от Истината и са тръгнали по всички посоки; Истината е ОБИЧ. Аз съм Истината; бъдете свидетели на Истината; приемете Светия Дух на Истината, приемете Светия Дух на Благодат; благославям ви всички, оставяйки Въздишката Си на Обич върху челата ви; бъдете един под Святото Ми Име; (22 октомври 1990)

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
        Иисус бива осъден на смърт от Пилат
        Иисус вдига Кръста Си
        Иисус пада под тежестта на Кръста
        Иисус среща Святата Си Майка
        Симон Киринейски помага на Иисус в носенето на Кръста
        Св. Вероника избърсва Лицето на Иисус
        Иисус отново пада под тежестта на Кръста
        Иисус утешава жените на Йерусалим
        Иисус пада за трети път под тежестта на Кръста
        Иисус бива разголен
        Иисус бива закован на Кръста
        Иисус умира на Кръста
        Отковаването от Кръста
        Иисус бива поставен в Гроба
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Трънът
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Не Бъди Нетърпелива, Когато Се Молиш
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message