DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Спиранията на Кръста » Иисус бива закован на Кръста  »

Спиранията на Кръста

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

11. Иисус бива закован на Кръста (Mт. 27:35+55; Mк. 15:24; Лк. 23:33+49; Йн 19:18)

набързо заковаха първо китките и след това Ме закрепиха с гвоздеите върху кръста Ми, опънаха пречупеното Ми тяло и заковаха краката Ми насилствено; дъще, о, дъще, каква болка, каква мъка, какво изтезание за душата Ми, изоставен от любимите Си, отречен от Петър, върху когото щях да основа Църквата Си, отречен от останалите Си приятели, оставен сам-самичък, изоставен на враговете Си; разплаках се, тъй като душата Ми беше дълбоко опечалена; (9 ноември 1986)

позволих им да Ме разпънат, всичко това от Обич към вас; о, деца на Разпънатия! как можахте да забравите всичко, каквото направих за вас? Мъдростта беше слезнала, за да бъде заловена от властта и от закона, бях презрян и отхвърлен от хората, за да вдигна вашите страдания, бях закован на Дървото, за да ви освободя, позволих им да Ме пронижат, за да ви избавя; приех крайно болезнена смърт, за да може душата ви да живее и да бъде способна да подели Царството Ми; оставих Кръвта Си да се излее в Реки, за да можете да придобиете Вечен Живот; заради вас се оставих да бъда счетен за грешник; (март 1989)

как можете да не се обичате един друг? как можете да Ме почитате, когато подбирате и отхвърляте?

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
        Иисус бива осъден на смърт от Пилат
        Иисус вдига Кръста Си
        Иисус пада под тежестта на Кръста
        Иисус среща Святата Си Майка
        Симон Киринейски помага на Иисус в носенето на Кръста
        Св. Вероника избърсва Лицето на Иисус
        Иисус отново пада под тежестта на Кръста
        Иисус утешава жените на Йерусалим
        Иисус пада за трети път под тежестта на Кръста
        Иисус бива разголен
        Иисус бива закован на Кръста
        Иисус умира на Кръста
        Отковаването от Кръста
        Иисус бива поставен в Гроба
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Майката На Цялото Човечество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Светият Ми Дух Ще Ти Се Притече На Помощ
Ще Има Втора Петдесетница

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message