DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Спиранията на Кръста » Иисус утешава жените на Йерусалим  »

Спиранията на Кръста

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

8. Иисус утешава жените на Йерусалим (Лк. 23:27-32)

развълнувани от агония жени минаха напред, за да измият подутото Ми лице, чух ги да плачат и да скърбят, почувствах ги; “бъдете благословени”, прошепнах, “кръвта Ми ще измие всички грехове на човечеството; погледнете, дъщери, дойде времето на вашето спасение;” (9 ноември 1986)

уви за онези, които винаги ще носят греха закътан в себе си, както се носи дете, когато дойде Денят Ми!(2 юни 1991)

тогава всички господари на земята, губернатори и коменданти, богати и влиятелни хора, цялото население, роби и свободни граждани, ще побегнат в планините, криейки се в пещерите и между скалите; ще кажат на планините и на скалите: паднете върху нас и ни скрийте от Този, който седи на Престола и от гнева на Агнеца; (3 март 1992)

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
        Иисус бива осъден на смърт от Пилат
        Иисус вдига Кръста Си
        Иисус пада под тежестта на Кръста
        Иисус среща Святата Си Майка
        Симон Киринейски помага на Иисус в носенето на Кръста
        Св. Вероника избърсва Лицето на Иисус
        Иисус отново пада под тежестта на Кръста
        Иисус утешава жените на Йерусалим
        Иисус пада за трети път под тежестта на Кръста
        Иисус бива разголен
        Иисус бива закован на Кръста
        Иисус умира на Кръста
        Отковаването от Кръста
        Иисус бива поставен в Гроба
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бог-Е-С-Теб
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message