DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Спиранията на Кръста » Иисус умира на Кръста  »

Спиранията на Кръста

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

12. Иисус умира на Кръста (Mт. 27:50; Mк. 15:37; Лк 23:46+49; Йн 19:30)

войниците вдигнаха Кръста Ми, спускайки го в отвора; погледнах в тълпата оттам, където се намирах, едва гледайки; с подутите Си очи, се взрях в множеството; не видях нито един приятел измежду онези, които Ме осмиваха; никой не беше там да Ме утеши; “Боже Мой! Боже Мой! защо Ме изостави?” изоставен от всички онези, които Ме обичаха; погледът Ми се спря на Майка Ми; погледнах Я и Сърцата Ни проговориха, “предавам Ти любимите Си деца, нека бъдат и Твои деца, ще бъдеш тяхната Майка;” (9 ноември 1986)

спомняш ли си, когато бях на Кръста думите, които изрекох? казах, че е и ваша Майка; обича ви и се грижи за вас; Авва дава, на когото пожелае; приемай, каквото Бог ти дава;

извиках от Кръста Си, беше последният силен вик, който издадох, когато все още бях в плът, вик изпълнен със страдания, болки и огорчения, който проехтя от дълбините на Душата Ми, пронизвайки висините на Небето; разтърси основите на земята и разцепи на две сърцата на онези, които Ме обичаха, както разкъса завесата на Храма; вдигна на крак преданите Ми привърженици, както вдигна мъртъвците от гробовете им, помитайки пръстта, която ги покриваше, както осуети Злото; силен гръм разтърси самите Небеса и всички ангели, треперейки, паднаха по очи и Ми се преклониха в пълно мълчание; Майка Ми, която стоеше до Мен, чувайки Вика Ми, падна на коленете Си и покри лицето Си, ридаейки, взе със Себе Си този последен вик до деня на упокоението Си; страдаше… (29 април 1987)

всичко се изпълняваше, спасението беше наблизо; видях небесата да се отварят и всеки ангел стоеше изправен, всички стояха в мълчание: “Отецо Мой, в ръцете Ти предавам Духа Си, сега съм с Теб;" (9 ноември 1986)

огорчен съм; още страдам заради многобройните нечестивости на света; злина, беззаконие и егоизъм; викът Ми се усилва от ден на ден; бях изоставен сам на Кръста Ми, сам да нося върху раменете Си греховете на света, сам да страдам, сам да умра, проливайки Кръвта Си, която покри целия свят, изкупувайки ви, любими Мои; същият този Вик е сега на земята като ехо от миналото, дали живея между сенките на миналото? дали Жертвата Ми беше напразна? как можете тогава да не чувате Вика Ми от Кръста? защо затваряте ушите си и Го оставяте да се загуби? (29 април 1987)

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
        Иисус бива осъден на смърт от Пилат
        Иисус вдига Кръста Си
        Иисус пада под тежестта на Кръста
        Иисус среща Святата Си Майка
        Симон Киринейски помага на Иисус в носенето на Кръста
        Св. Вероника избърсва Лицето на Иисус
        Иисус отново пада под тежестта на Кръста
        Иисус утешава жените на Йерусалим
        Иисус пада за трети път под тежестта на Кръста
        Иисус бива разголен
        Иисус бива закован на Кръста
        Иисус умира на Кръста
        Отковаването от Кръста
        Иисус бива поставен в Гроба
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message