DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Фондация » Мисия и Цел на Фондацията »

Фондация на ИСТИНСКИЯ В БОГА ЖИВОТ

Обобщение на това какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания:

Васула казва: “Създадох Фондацията на Истинския в Бога Живот, със седалище в Женева, Швейцария, за да може да се грижи и да помага за разпространението на посланията на Истинския в Бога Живот, които получавам от 1986 г. Фондацията ще продължи да съществува след мен, и е обвързана с моите писмени инструкции. Фондацията посредством своите органи и законови инструкция съблюдава и действува съответно, имайки присърце Господните инструкции: помнете Моето Свято Присъствие; бъдете Мои съдове на Светлина, спазвайки Словото Ми и разпространявайки Посланията Ми.” (ИВБЖ, 10 април 1990).

Фондацията със седалище в Швейцария е юридическо лице, с непосредствен контрол от федералните власти, които имат законово задължение да осигуряват, че всички дейности спазват стриктно устава на Фондацията. В този смисъл трябва да бъде представян годишен доклад. Това представлява гаранция, че Фондацията на Истинския в Бога Живот ще работи според замисъла на своя създател. Всяка промяна в приетия сега устав се нуждае от одобрението на федералните власти. Официалната дата на учредяването на Фондацията е 10 март 2008.

Фондацията се ръководи от Съвета на Фондацията до 12 члена. Васула номинира първоначалните 9 члена на Съвета. Оттам нататък Съветът ще се подновява с мнозинство на гласовете, при стриктно спазване на насоките от страна на бъдещите нови членове.

Членовете на Съвета са от различни сфери на живота и страни. Началният Съвет включва членове от Швейцария, Великобритания, Сингапур, Филипините, САЩ, Ирландия и Испания. Президентът е адвокат със седалище в Женева (Ме. Кугер), Жак Ге е вицепрезидент, подпомаган от Мишел Борне, касиер и Алберт Мюлер, изпълнителен секретар. Нито Мишел нито Алберт са регистрирани членове на Съвета.

Както знаете, Васула не получава никакво възнаграждение за своите дейности свързани с Истинския в Бога Живот. Същият този принцип важи и за всички членове на Съвета на Фондацията и свързаните с Истинския в Бога Живот кадри. Единствено професионални външни изпълнители на които се възлага някоя помощ като счетоводител, финансов ревизор и т.н. биват заплащани от фондовете на Фондацията. Правният капитал необходим за създаването на Фондацията в Швейцария, е предоставен от дарения.

Мисията на Фондацията:

Фондацията е основана от Васула:

(а) да развива знание и проумяване на произведението назовано “Истински в Бога Живот”. Фондацията има отговорността да осигурява своевременно тези писания, всеобщото им разпространение във всяка форма, която Фондацията може да реши да използва, както и за физическото опазване на оригиналите.

(б) да насърчава единството между Християнските Църкви, както това е предвидено от посланията на Истинския в Бога Живот, търси винаги славата на Бога, и придвижването на Неговото Царство за духовната облага на всички народи без изключение.

(в) да насърчава благотворителната дейност на Бет Мириам (Домове на Богородицата), както и осигуряване на финансова подкрепа, когато е необходимо, за това дело, в съответствие с устава на Васула за Бет Мириам.

(г) да осигурява, че Бет Мириам биват ръководени в съответствие с духа на посланията на Истинския в Бога Живт и приетите линии.

(д) да насърчава работата, и - при необходимост – осигуряването на финансова подкрепа за други съответни благотворителни дейности, повлияни от посланията на Истинския в Бога Живот.

(е) да гарантира дългосрочното продължаване на делото на Истинския в Бога Живот и евангелизацията в духа на посланията на Истинския в Бога Живот.

(ж) да защитава репутацията на посланията на Истинския в Бога Живот и на самата Васула.

(з) да работи в тясна връзка с националните асоциации на Истинския в Бога Живот, на които ще служи в техните усилия за евангелизация и подкрепа в беда.

(и) да осигурява публикуването на посланията нашироко по света и на всички възможни езици.

(й) да се грижи за наднационалните проекти, за авторските права на Васула върху посланията и да гарантира спазването на следните защитени марки:

TLIG
True Life in God
La Vraie Vie en Dieu
Wahres Leben in Gott
La Verdadera Vida en Dios
& Vassula

(й) да набира средства:

- за да има възможността Фондацията да постигне целите си,

- да осигурява, че отделните фондове на Бет Мириам имат средствата да предоставят исканата подкрепа за всеки един Бет Мириам.

Като нашият Основател, Васула Риден ще бъде винаги тясно участваща в дейностите на нейната Фондация.

Фондация на Истинския в Бога Живот

Женева, декември 2009 г. 

Foundation for TRUE LIFE IN GOD
Fondation pour LA VRAIE VIE EN DIEU
Stiftung für DAS WAHRE LEBEN IN GOTT
Fundación para LA VERDADERA VIDA EN DIOS
Geneva (Switzerland)
e-mail: - phone/fax: +41 21 803 1794
postal address : PoBox 714 - 1110 Morges 1 (Switzerland)

 
Мисия
Описания на Срещите на Васула
Евангелизация
Срещи на Васула по Целия Свят
Фондация
    Мисия и Цел на Фондацията
    Дарения

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Ню Йорк, Среща С Кончита От Гарабандал
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Кризисният Час Е Надвиснал Сега Над Земята
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message