DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Sedmá pečeť

3. června 1993

Pane?

Já Jsem; slož své břímě na Mě, Mé dítě…

Už mě bolí uši z hulákání nehodných, jejich zlé jazyky o mně vymýšlejí jednu lež za druhou.

tvoji falešní žalobci budou muset jednoho dne předstoupit přede Mě… Já jsem vedle tebe, nevšimla sis? všechna jejich obvinění se ztratí jako voda v poušti! povstaň! zvedni se a polož své ruce na nemocné a Já je uzdravím; mluv! a zvuk Mých Slov ve tvých ústech způsobí, že jejich duch padne do Mé náruče;1 opři se o Mě, dal jsem ti Svůj Pokoj, tak v něm přebývej; neboj se… hleď,

Já jsem Vzkříšení,

ale knížetem tohoto světa je Smrt; neobviňuj své pronásledovatele, abych i tebe nemusel soudit v Den Soudu; duše-Mého-Utrpení,2 Já, Pán, ti ukazuji kroky, které jsem dělal při Svém Umučení; protože Mi sloužíš, musíš Mě následovat; chceš, abych řekl: „následuj Mě, ale ne v Mých Stopách?“ to není možné, každý, kdo Mi slouží, bude sledovat Mé Krví potřísněné Stopy… je to Můj Prst, kterým pozvedáš mrtvé;3 ti, kdo ještě nevidí Mé zázraky, to jsou ti, které Mé Království minulo;4

Má přítelkyně, Moje malá přítelkyně, hleď, jakým množstvím Nebeské Many tě sytím; Já, tvůj Bůh, tě dál budu živit; nikdo neoddálí Mou Ruku od tvých úst; budu tvou Silou, abys splnila Můj Plán skrze svou křehkost; všechny vás připravuji pro Své Království; piš:

svět dnes odmítá Naše Dvě Srdce, Srdce vaší Svaté Matky a Mé Nejsvětější Srdce; doba, ve které dnes žijete, je dobou Milosrdenství; už jsem ti vysvětlil,5 co se stane, až bude rozlomena šestá pečeť; a teď Mě poslouchej a piš:

jakmile Naše Dvě Srdce ukončí Své svědectví,6 rozlomím sedmou pečeť a poté nastane mlčení plné posvátné bázně7... v tomto mlčení si lidé světa budou myslet, že zvítězili nad Našimi Dvěma Srdci a budou se radovat8 a oslavovat tuto událost; budou přesvědčeni o tom, že se zbavili Našich Dvou Srdcí, která svědčí prostřednictvím Našich mluvčích, protože to, o čem svědčili, se stalo pohromou pro jejich uši, jejich zájmy a jejich zlé úmysly;

pak toto mlčení náhle přeruší příchod Mého Dne, a běda nečistým! běda nekajícím, jejich mrtvoly budou hyzdit tuto poušť, tuto poušť, kterou sami způsobili; Můj anděl pak naplní Ohněm kadidelnici, kterou držel před Mým Trůnem a oltářem, a vrhne ji dolů na zemi;9 zatímco to všichni budou sledovat, udeří prudké zemětřesení a prvky země vzplanou a budou se rozpadat;10 mnozí budou utíkat do hor, aby se skryli v jeskyních11 a mezi skalami, budou ke Mně křičet, ale Já nebudu poslouchat, budou Mě provokovat, rouhat se Mému Svatému Jménu a říkat horám a skalám, „sesujte se na nás a skryjte nás před Tím, jenž sedí na Trůně, a před Beránkovým hněvem“12, protože Můj Den přijde a kdo jej může přežít? a ti, kdo přežijí, padnou na kolena, přemoženi bázní, a budou velebit Mě, svého Boha13… pak na vás sestoupí Nové Nebe a Nová Země;14 království15 světa se stane Mým Královstvím a budu kralovat v každém srdci; minulý svět16 už tu nebude; duše, Má vláda začne za tvých dnů;


1 Poraženi Duchem. (Stalo se to několikrát během shromáždění.)
2 Pozn. překl.: v angl. orig. „Passion“.
3 Duchovně; konverze.
4 Prošlo kolem nich.
5 Viz poselství z 18.02.1993.
6 Myslím, že to znamená, až doba dozraje pro Den Páně. Zj 11,7.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message