DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Úvod » Povolání a nástroj »

Povolání a nástroj

Vassula Rydén

Vassula Rydén je původem Řekyně narozená v Egyptě a patří k řecké pravoslavné církvi. Bůh k ní přišel v roce 1985, když žila v Bangladéši, a to velmi podivuhodným způsobem, aby ji použil jako svého nástroje a svěřil jí Své poselství pro celé lidstvo. Ve skutečnosti je to připomínka Jeho Slova. Je to volání k pokání, smíření, míru a jednotě.

Když Bůh začal do Vassulina života zasahovat, byla naprosto zmatená a bála se, že je klamána. Tato nejistota byla jejím největším křížem, protože nikdy předtím v životě neslyšela, že by Bůh i v naší době k lidem promlouval. Kvůli tomu se bála a snažila se své zkušenosti uniknout. Tato se však nezmenšovala. Naopak, Bůh se přiblížil ještě silněji. Jak tato svatá komunikace pokračovala, Vassula se očividně měnila: rostla ve víře, v poznání a v lásce Boží. Její potřeba hledat ujištění slábla a ona se stávala klidnější v této neobvyklé roli, což jejímu božskému Návštěvníku umožňovalo plnější sdělení.

Hlavním motivem celého poselství je Ježíšova božská láska vyjádřena svatebními termíny, což je vlastnost mystiky. Je předložena jako záře, jako vylití nevýslovné Kristovy lásky. Skutečnost, že Vassula, která se nikdy neučila žádnému katechismu a neměla ani žádné jiné teologické vzdělání, je schopna psát o tak hlubokých duchovních tématech, aniž by se dopustila jakéhokoliv omylu, je mocným potvrzením pravosti těchto poselství.

Od roku 1985 byla Vassula pozvána, aby promluvila v 73 zemích na 6 kontinentech a celkem absolvovala přes 1000 prezentací. Za celou tuto práci a úsilí nepřijímá žádné osobní honoráře, poplatky nebo materiální výhody. Knihy byly přeloženy do 40 jazyků. Jsou psány tak jasným a přímým jazykem, že je může chápat kdokoli, jakkoli starý. Zároveň je jejich obsah tak bohatý a hluboký, že skvělí teologové byli inspirováni, aby napsali knihy o spiritualitě těchto poselství. Bůh sám si přál, aby tato poselství byla nazvána: Opravdový Život v Bohu. Ať je Vassula pozvána kamkoliv: do Asie, Ameriky, Austrálie, Afriky nebo Evropy, všude je vítána davy lidí všech věkových kategorií, sociálních tříd a prostředí, které si jen lze představit, křesťany i nekřesťany. Mezi těmi, kteří si přicházejí poslechnout její svědectví nejsou jen laici, ale i duchovní vůdci a hierarchie. Také jiná náboženství, jako izraelští Židé nebo buddhističtí mniši v Hirošimě a Bangladéši, ji pozvala, aby u nich svědčila. Jejich shromáždění se účastní až 150 000 lidí, mezi nimiž bychom v některých zemích našli taky Muslimy, Hindiusty, Buddhisty a Židy.

Již třikrát měla příležitost mluvit o jednotě ve Světové Radě Církví v Ženevě a v Rumunsku v Iasi na setkání nazvaném: "Jednota a obnova, porada a křesťanská spiritualita pro naši dobu." V roce 1998 a 2001 navštívila Vassula Spojené Národy v New Yorku. Pozvala ji sekce usilující o mír ve světě, pracující zvláště mezi Židy a Palestinci. Měla k nim promluvit a zopakovat, co náš Pán říká v poselstvích o tom, jak dosáhnout míru ve světě. V roce 2001 byla mezi jinými pozvána Mezinárodním Brigitinským centrem ve Farfě, aby mluvila o ekumenismu a spiritualitě.

Od května roku 2002 je Vassula zvána, aby vydávala svědectví na různých mezináboženských setkáních. Jedno z prvních, pořádané v Dhace, bylo zahájeno muslimským Imámem (muslimský duchovní).

Poté Vassula promluvila na pozvání arcibiskupa Taipei, Josepha Ti-Kan, k lidem, kteří se nehlásí ke křesťanské víře. V únoru 2003 byla pozvána ctihodným Suddhanandou do kláštera v Dhace, aby přijala Zlatou Cenu Míru jako ocenění jejího úsilí o propagaci míru ve světě. Na tuto cenu byla nominována buddhistickými mnichy jako významná osobnost vzhledem k jejímu přispění a úsilí o nastolení harmonie mezi náboženstvími a povzbuzování ke světového míru mezi všemi národy a vyznáními. Slavnost byla zahájena Mons. Michaelem Rozario, arcibiskupem katolické církve v Dhace. Mezi významnými hosty byl i sekretář apoštolského nuncia v Dhace, stejně tak i muslimští profesoři z různých regionů Bangladéše a zástupci čtyř hlavních náboženství: křesťané, muslimové, budhisté i hinduisté.

V Písmu je psáno, že víra bez dobrých skutků je mrtvá. Plodem Opravdového Života v Bohu je nejen obrácení srdce, ale také skutky lásky čtenářů tohoto poselství. Poté, co Vassulu Panna Maria požádala, aby také sytila chudé, protože duchovní strava nestačí, přátelé poselství otevřeli mnoho domů, nazývaných Domy Beth Miriam (Beth Myriam znamená v překladu "dům Mariin"). Tyto domy mají charitativní účel. Kromě poskytování  stravy nabízejí také lékařskou pomoc, oděv a vzdělání pro děti. Jsou vedeny v duchu neustálé modlitby a jsou ekumenické povahy. Najdete je na různých místech světa, v Egyptě, Bangladéši, ve Svaté zemi, hodně jich je na Filipínách, ve Venezuele a Brazílii. Je otevřen sirotčinec v Keni a dále se pomáhá 600 sirotkům, o které pečují buddhisté v Dhace.

 
Úvod
Povolání a nástroj
Příchod mého anděla
Úvod k poselstvím
Multimediální­ galerie
Zapisování poselství

Povolání a nástroj
Shrnující informace o Vassule Rydén a Opravdovém Životě v Bohu
 

Příchod mého anděla
Vassula popisuje úplné začátky, jak k ní přišel její strážný anděl
 

Úvod k poselstvím
Úvod ke čtení poselství od Vassuly
 

Multimediální­ galerie
Ke shlédnutí i poslechu - Fotografie, audionahrávky a video
 

Zapisování poselství
Informace a fotografie pozoruhodného způsobu zapisování poselství
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Očistěte se, neboť čas je blízko
 
New York, setkání s Conchitou z Garabandalu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message