DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Святата Розария » Светлите Тайни »

Светлите Тайни на Розарията

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

1. Кръщението на Иисус в река Йордан (Mт. 3:13-17)

"с какво можете да сравните Свещеното Ми Сърце? с Извор правещ плодородни градините? да, затова, който е жаден нека дойде при Мен! нека този човек дойде да пие; Сърцето Ми е извор на жива вода; елате да се потопите в този ручей1 изтичащ от Свещеното Ми Сърце;" (28.11.96)

1 Иисус говори за Духа Си.

2. Сватбата в Кана (Йн 2:1-12)

"намери утехата си в Нейната прегръдка и в тези същи ръце, които носиха Сина Ми през пустинята на Египет; почитай Майката, която Ме почете със Своето благост; защо, не Я ли облагодетелствах в най-голяма степен? направих големи неща за Жената облечена в слънцето, така че от деня, в който Духът Ми я покри, всички поколения да Я облажават; (...) кой ви казва, че не се вслушвам в Нея? Майка ви не беше ли посредничила в Кана? тези знамения бяха извършени, за да може духът ви да разбере това, което днес духът ви отхвърля;1  това знамение беше предопределено за всички идващи епохи; Жената украсена в слънцето, украсена от Трисветия Ми Дух изпълващ света, заема мястото на Майката на Бога;” (27.1.96)

1 Бог говори само за онези, които отхвърлят Благословената ни Майка и за онези, които не Я почитат достатъчно.

3. Възвестяване на Божието Царство, и зов за завръщане при Бога (Mк. 1:15)

"Бог идва при всички вас, дори при най-окаяните; завърнете се при Бога и Той ще се завърне при вас; елате и направете своя дом в Сърцето Му, както Той прави Своя във вашето; знайте, че без горещи молитви няма да може да видите Царството на Бога; Царството Му на земята е в обсега на ръката; помнете, това, което Бог иска от вас е промяна на сърцето; не се страхувайте да признаете греховете си; живейте и изпълнявайте тайнството на изповедта;" (23.4.93)

4. Преображението (Лк. 9:28-36)

“както при преображението, ще преобразя Църквата Си, за да възвърне цялата си лъчезарна слава от младостта Й, от венчалните Й дни;” (20.10.90) “и Волята Ми ще се осъществи на земята, както е на Небето, защото ще бъдете един, боготворейки Ме около една Дарохранителница с обич в сърцето ви и изпълнени с буен Огън; ще изпълня йератичната Си молитва, на земята, както на Небето; душите ви ще бъдат вкоренени в Мен, в Обич, в Единство и изпълнени с абсолютната пълнота на Духа Ми; да, любими, не само ще ви дам насъщния хляб, но и едно скрито Съкровище идващо от Сърцето Ми: Небесната Мана,1 която преобразява, издига духа ви в копие на Моя Дух; ще бъдете преобразени чрез изливането на Духа Ми;” (19.12.90) “ще направя от всеки един от вас сияещ град, ще ви обновя изцяло, защото това е начинът, по който ще ви приготвя за венчавката със Светия Ми Дух;” (13.5.91) “намирам се на Своя път на завръщане, за да преобразя цялото Си сътворение в добрината и святостта на Истината;” (21.12.92)

1 Това е: Светият Дух.

5. Установяването на Евхаристията (Йн 13)

“разкривам ви Благодатта Си и спасението ви беше дадено посредством Моя Син, Иисус Христос; пожертва се за вас, за да ви направи свободни; с цел да подели с вас Божествения Живот Той установи Святата Евхаристия, за да ви освети и да вземате Неговото Тяло и Кръв; не вземате обикновен хляб и вино, а вземате самия Бог; ако можехте само да размислите върху това Тайнство и напълно да го проумеете! Недостъпният Бог става за вас Достъпен, Невидимият Бог става за вас Видим и е готов да ви обожестви; Той, чието величие надвишава всички ангелски сили и всички същества и всичко, каквото е създадено, е на твое разположение, сътворение! Самият Бог се предоставя на вас, за да ви възвърне божествеността, обожествявайки душата ви, за да влезне във Вечния Живот;" (30.6.99) “ще издигна отново Евхаристията Си в домовете, които бяха оголени от Моето Присъствие и ще станат свети;” (16.10.2000)

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
        Радостните Тайни
        Светлите Тайни
        Скръбните Тайни
        Славните Тайни
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message