DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Святата Розария » Радостните Тайни  »

Радостните Тайни на Розарията

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

1. 1. Благовестието (Лк. 1:26-38)

“Всеблагодатна Мария, Ние сме с Теб; няма да скрием от Теб нито една тайна, Диханието Ни ще бъде Твое дихание, чисто излияние на Славата Ни; Мария, Наш образ на Добротата Ни, даваме на сърцето Ти Своя Мир; в това съвършено сърце Аз, Синът, ще възтържествувам; Сърцето Ни ще бъде Твое Сърце, разпалена пещ от божествена обич; Душата Ни ще бъде Твоя Душа;(...) Духът Ни ще бъде Твой Дух; да, защото, който се съединява с Нас, е един дух с Нас; (...) Това е Тази, която толкова облагодетелствахме;” (20.3.96)

1 Душата трябва да се разбира като живот, както при Лк. 9:24.

2. Посещението (Лк. 1:39-55)

"тогава, цялото ти съществувание ще се издигне и сърцето ти ще заликува от радост и ще се очарова, когато очите ти, непокрити, видят Благословеното Сърце на благословените сърца, най-Cвятото от светите, Несравнимото Сърце, да гори с безмерна обич, с жив и сияен пламък; тогава, приятелю Мой, ще проумееш какво е Добродетел и как в това Добродетелно Девствено Сърце, Аз, Богът, станах Богочовек; ще видиш Майката на своя Спасител, Майката на пророците;" (20.3.96)

3. Рождеството (Mт. 2:1-12; Лк. 2:1-20)

"в това Сърце, в тази Бездна на благодат упражних властта Си; Творецът на небето и земята, Творецът на благодатта, намери Своето небе в небето, Своята благодат в благодатта, за да приеме образа на роб; дойдох в Чудното Смирение,1 за да служа, а не да Ми се служи. Аз, Изкупителят на цялото човечество, обещаният Месия, дойдох в съвършения образ на Свещеното Ми Сърце, за да поделя скърбите, радостите, страданията, мъчението, чудотворенията, предателствата, агониите, бичуването, пронизването и разпятието; Сърцата Ни заедно изкупиха;” (20.3.96)

1 Благословената ни Майка.

4. Посрещането (Лк. 2:22-38)

днес, поглеждам надолу от небето, за да преброя чистите сърца; какво бих могъл да кажа? напразна ли беше Жертвата Ми? Духът Ми е разбит… пожертвах се за вас, за да ви избавя от всякакво зло и да пречистя един народ, така че да може да е само Мой и да няма друга амбиция освен да върши добро; направих всичко възможно, за да можете да бъдете оправдани по благодат и да станете наследници на Царството Ми; учих ви усилено и с голямо съчувствие на Моя Закон, обновявайки ви със Светия Дух на Благодат в степен неименно да се повтарям; сега ви уча, давайки ви указания по начина на Святата Мъдрост; това не е ново учение, а едното и също учение на Невестата,1 на което можете да се оповавате; вие всички принадлежите на Дома Ми; след като изкупих Дома Си със Своята Собствена Кръв и излях всяка капка от Кръвта Си за всеки един от вас… вие сте Моят Дом2... ” (20.1.01)

1 Църквата.
2 Евр. 3:6

5. Иисус дванадесетгодишен в Xрама (Лк. 2:40-51)

"ела, ти, който все още блуждаеш в този пустош, казвайки: “търсих своя Изкупител, но не Го намерих;” намери Ме, любими Мой, с чистота в сърцето, обичайки Ме безкористно; намери Ме в святост, предавайки се, както го желая от теб; намери Ме, спазвайки Заповедите Ми; намери Ме, замествайки злото с обич, намери Ме с простота в сърцето; не прегрешавай повече; престани да вършиш зло; научи се да вършиш добро; търси справедливостта; помогни на угнетения; нека този пустош и безводие да заликуват от радост; нека хладината ти да се разгори в буен пламък; отречи се от апатията си и я замести с пламенност; направи всичко това, за да можеш да кажеш: “търсих своя Изкупител и Го намерих; беше до мен през цялото време, но в своя мрак не успявах да Го видя; о, слава на Бога! благословен да е нашият Господ; как можех да съм толкова сляп?” тогава ще ти припомня да спазваш и да почиташ Повелите Ми, за да можеш да живееш; ” (8.7.89)

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
        Радостните Тайни
        Светлите Тайни
        Скръбните Тайни
        Славните Тайни
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Майката На Цялото Човечество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Светият Ми Дух Ще Ти Се Притече На Помощ
Ще Има Втора Петдесетница

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message