DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Святата Розария » Славните Тайни »

Славните Тайни на Розарията

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

1. Bъзкресението (Mт. 28:1-15; Mк. 16:1-18; Лк. 24:1-12; Йн 20:1-28)

"Господи на господите, балсам на душите ни, Светлина трисвята, Ти обожестви, докато беше на земята божественото Си тяло със Своето Възкресение, превърна Го в духовно и нетленно; Ти покори всички материални неща на земята; възтържествува над Смъртта; създаде Откровение1 за цялата вечност; Любовнико на човечеството, Ти си живият Бог и ни даде Своята Невеста,2 която крепи Истината и я пази; ах, трисвята Светлина, стана видима в плът, за да ни покажеш Отеца; Отеца, който е в Теб и Ти, който си в Него.” (31.12.2000)

1 Святата Библия.
2 Църквата.

2. Възнесението (Лк. 24:39-53; Mк. 16:19-20; Д.A. 1:6-9)

"остани Ми предана и се стреми към всичко, каквото съм Аз, заличи всичко, каквото си ти; обезличи всичко, каквото си ти, попивайки всичко, каквото съм Аз; моли се душите да се завърнат при Мен; моли се за мир, обич и единство; помни, Обичта Ми е Безмерна, Обич, каквато никой човек на земята не може да проумее; благославям те; обърни се към Мен и Ме благослови;" (20.7.90)

3. Петдесетницата (Д.A. 1:14; 2:47)

"Светият Ми Дух произнесе на всички, повтаряйки се, слова по-сладки от мед, дори от меда капещ от пчелната пита; ароматизирах целия космос, помазвайки цялото Си сътворение; позволих на онези, които пожелаха, да Ме опознаят, да се доближат до Мен и да вдъхнат от устата Ми благодатите, от които се нуждаеха, за да остане спокойна душата им и сърцето им присадено върху Мен и върху Закона Ми… кой би могъл да даде на душата такъв покой и такава свобода освен Светият Ми Дух? кой би могъл да издигне душата ви към Божественото, освен Моето доброжелателство и неизказаното снизхождение на Обичта Ми?" (7.8.02)

4. Успението (Д.A. 2:11)

"Неопетненото Сърце на Майка Ми е съединено с Моето; желая от всеки един от вас предаността, която заслужава Неопетненото Й Сърце; виждаш ли, дъще Моя, как Божествените Ни Сърца са покрити с тръни от хората, които Ни показват само непризнателност, оскверняване, липса на обич: това са като цяло греховете им; Васула, Аз, който съм Словото, Я обичам и Я уважавам; желая да се доближите до Моята Майка и да Я почитате, както Аз Я почитам; желая всяко коляно да се огъне, почитайки Я; желая да изричате Розарията и да отправяте Поздрав към Святата ви Майка; желая да поправяте за греховете си, искайки от Нея да ви учи;" (25.1.88)

5. Короноването на Богородицата на Небето (Д.A. 12:1)

"Тя е Царицата на Небето, Тя е Моята Майка и вашата Майка, най-чаровната от жените, красива като Небето, сияйна като Славата Ми, единствена в Съвършенството Си, Наслада на Душата Ми, Тя е Жената носеща дванадесет звезди като корона на Главата Си, Съдът на Славата Ми, Отражение на Вечната Ми Светлина; Тя е Тази, чието присъствие в Дворовете Ми надвишава в блясък всички съзвездия събрани заедно; Тя е Съдът на Истинската Светлина, на въплътеното Слово живяло всред вас;" (11.11.93)

"виж; не само Я определих да бъде Царица на Ангелите Ми и на създанията Ми, но Я определих също така да бъде и Престолът Ми;” (25.3.96)

 

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
        Радостните Тайни
        Светлите Тайни
        Скръбните Тайни
        Славните Тайни
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Майката На Цялото Човечество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Светият Ми Дух Ще Ти Се Притече На Помощ
Ще Има Втора Петдесетница

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message