DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Pilgrimsresor & retreater » Meteora Retreat 2004 » Olika nivåer: inre frigjordhet, frihet från lidelse, ett oändligt lugn  »

Olika nivåer: inre frigjordhet, frihet från lidelse, ett oändligt lugn

av Vassula, Grekland, Meteora 2004

Gud har alltid uppenbarat sig själv för oss människor, inte för att ge oss något nytt, utan för att påminna oss om allt Han redan givit oss, för att påminna oss om sina ord och påminna oss om våra grundvalar. Vi kan lära känna Gud utan att Han förlorar sin transcendens. Visionen av Gud når sin fullhet i himlen; men vår skapare gör det möjligt för oss, hans skapade varelser, att göra oss en bild av Honom och vara förenade med Honom medan vi ännu lever på jorden. Det är detta som budskapen Sant Liv i Gud egentligen handlar om: Gud, Skaparen ger sig till känna känna för oss på ett medvetet sätt. Han talar med oss och lyssnar på oss som en vän till en vän, och sår frön av Sig Själv i våra själar.

Budskapen Sant Liv i Gud manar oss att förändra oss själva på ett radikalt sätt, i själ och sinne. Denna förändring sker när vi genomgår en rening och dör från oss själva. Det är en mystisk återuppståndelse som äger rum genom Den Helige Andes makt och nåd. Man kan kalla detta: Den Helige Andes dop, eller ett dop genom eld, eller ett besök av Herren, eller Herrens dag, eller Pingst. Efter detta leder Herren människan för att upphöja henne och göra henne mer lik Gud. Vi kan nå nivåer av rent ljus, nivåer av gudomlighet där vi blir gudomliggjorda genom delaktighet med hjälp av Den helige Ande. Om vi följer allt som Sant Liv i Gud ger oss, vilket enbart är, jag upprepar, en påminnelse om Guds ord, och uppfyller Guds lag, kommer vi i våra liv att uppleva andens frihet och de evangeliska dygderna, eftersom Den Helige Ande kommer att upplysa vårt sinne och ge oss en djupare förståelse av Guds mysterier och Hans ord. Vårt intellekt kommer att upplysas av glimtar av strålande ljus och ta oss till högre höjder och djupare in i Herren själv. Alla kan nå dessa höjder och var och en är kallad att gudomliggöras, ingen hindras från detta, så vi har ingen ursäkt. Tyvärr uppmärksammas inte gudomliggörandet av människorna eftersom så få uppnår dessa höjder och ändå är alla vi som är döpta kallade att nå dit.

”du har kallats till att delta i denna Gudomliga Frälsningsplan men också till att gå in i det Trinitariska livet; kom och andas i Mig och fyll din själ med Vår Gudomliga Kärlek, denna Gudomliga Kärlek som drar dig in i en fullkomlig förening med Oss;” (3 mars 1999)(Den Helige Ande)

”Endast Jag kan klä dig i Min Glans och ge dig det oumbärliga ljuset; endast Jag, i min Gudomlighet, kan inprägla Min Helighets Avbild på din själ; det är Jag din Gud som kan fullkomna dig och lyfta dig för att färdas med Mig i Mitt sällskap; kom till Mig och dröj kvar med blicken på Mitt Heliga Ansikte så att du kan förstå fullt ut att du är förenad med Mig som arvtagerska, förenad med Mig och i Mig… du Kungadotter, tag emot mer av Mig och låt Mig ta emot mer av dig. Min önskan är att ge mer av Mig Själv till dig, så att du kan ge mer av dig själv till Mig; på så sätt kommer Jag att få ta emot allt som redan tillhör Mig; genom Min Gudomliga Kärlek som skall ingjutas i dig, kommer du att bli gudomliggjord, och din själ skall förvandlas så att Min Fader på Domens Dag identifierar dig med Mig.” ( 3 mars 1999)(Jesus)

Som jag redan sagt, är vi alla kallade att bli ett med Gud. Ingen hindras från detta. Men om vi verkligen är villiga att ge vår vilja och låta vårt jag och vårt ego dö… se! Då kommer en förändring att ske. Först måste vi ångra oss, och sedan bekänna våra synder, tömma oss själva på allt som inte tillhör Gud och tillåta Hans Helige Ande att uppfylla oss med Hans Heliga Ljus, och äga oss så att vi från och med denna stund kan leva i Hans Nåd. Tillåt Gud att syna alla dina handlingar liksom någon som med en fackla går in i en mörk grotta, och låt Honom gå in i ditt hjärta och bränna upp ända ner till roten, allt som inte är gudomligt, heligt och inte Hans. Låt Gud jämna dig med marken och dra dig in i den öken, dit Han drar alla Sina smorda, så att Han i tystnadens öken får dig att minnas alla dina missgärningar och dina dåliga handlingar, så att du avskyr dig själv. Låt Gud få dig att drabbas av bitter ånger för att du varit likgiltig inför Honom och Hans Kärleks Lag. Tillåt Honom att göra alla dessa saker så att denna förändring sker inom dig. Och från och med denna stund kommer Han att vara din Herre, din lärare men också din Vän och din Broder.

Och, med stor ömhet kommer Han att förbinda dina sår och lyfta dig till Sitt Hjärta under det att Han i ditt öra kommer att yttra följande ord: ”Du måste nu bevara all min undervisning inom dig, och komma ihåg hur det hela började, så att din kunskap om Mig, din Gud, ständigt ökar.” (31 maj 2003)

Genom Sant Liv i Gud ska våra själar fulländas så att de lyfter sig ovan himlarna. I de allra förta budskapen vet vi att Jesus bad mig att dö från mitt eget jag och att Han inte ville finna några rivaler inom mig, utan att Hans Helige Ande skulle fylla mig helt och hållet. Att dö från sig själv betyder inte bara att den egna viljan dör utan även längtan efter alla materiella ting som själen kan längta efter. Det är detta som vår Herre kallar ”inre frigjordhet”. Men Vår Herre vill inte att vi ska nöja oss med det. Han vill dra oss mot högre nivåer av fulländning; alltså från inre frigjordhet till frihet från lidelse och därifrån till ett oändligt lugn.

Vad menade Han när Han i början sa:

”Om du tillåter Min Helige Ande att ta din själ i besittning, kan Han förvandla din själ från att vara en öken till att bli en trädgård där Jag kan få vila. Om du tillåter Min Helige Ande kan Han förvandla din själ till ett palats, där Jag kan bli kung och härska och över dig; om du tillåter min Helige Ande kan Han förvandla din själ till en himmel där du kan förhärliga Mig…”

Låt mig förklara. Till att börja med, när Vår Herre använder uttrycket: ”om du tillåter mig”, betyder detta, om du är villig att byta din vilja mot Hans, så att Den Helige Ande kan handla fritt i dig. Och Han kan höja dig till tre nivåer, från öken till trädgård och palats och slutligen till himmel. Det finns tre nivåer. Därför kommer Den Helige Ande genom sin undervisning att lära dig att vända dig från världen och genom Sin Nåd och undervisning visa dig hur du kan nå en högre nivå av felfrihet och det betyder: att var fri från värdsliga begär, till något Han kallar frihet. Denna frihet för dig också till högre nivåer av kontemplation.

När Herren säger att Han drar själar ut i öknen är det för att visa dem deras synder och fylla dem med ånger och självförakt. Genom enbart denna erfarenhet blir de medvetna om att Gud står över allt, och att bordet är tomt utan Gud. Efter detta kommer ingenting att ha samma värde som tidigare, de saker som du uppskattade och som tycktes dig viktiga förvandlas plötsligt till aska i dina ögon, de tycks dig outhärdliga ty så stark är Hans frihet, som kallas lidelsefrihet.

Herren har en gång beskrivit detta tillstånd då Han sade:

”Och även om du fortfarande kommer att befinna dig bland människor, kommer ditt sinne att vara i himlen. Även om din kropp kommer att röra sig bland människor kommer din själ och ditt sinne att vara som en ängels. Jag kommer att undervisa dig hur du ska leva i Oss, röra dig i Oss och andas genom Oss.”

Genom dessa Jesu ord kan vi förstå att frihet från lidelse innebär en mycket hög grad av kontemplation samtidigt som det innebär ett djupt avståndstagande från allt vad värdsliga ting heter, en avsky för alla dåliga tankar och handlingar. Det betyder ett fullständigt avståndstagande från det som är ont; det betyder att ta avstånd från sig själv. Efter att vi sagt nej till synden och ja till ett liv med Gud och efter att ha avstått från vår egen vilja har det uppstått en förening mellan Skaparen och den skapade, till vilken vi kan säga: ”nu vandrar vi med Gud.”

Sedan talade Herren om att förvandla vår själ till en himmel samtidigt som Han sa att vi i denna himmel skulle förhärliga Honom. Detta är den yttersta fulländningen av en själ som går in i det änglalika tillståndet av oändligt lugn. Det är en mycket djupare syn på lidelsefriheten. Det är en total frigjordhet från lust och passion, från köttets nöjen och längtan. I ett budskap sade Herren att det är så det kommer att bli efter att Skaparen och skapelsen har mottagit den Helige Andes smörjelse:

”Nu kommer du att ha del i Mig och vara ett med Mig. Alla dina lemmar kommer att utstråla helighet och ljus, oförgänglighet och salighet så att du blir värdig Mig din Gud och Konung. Plötsligt kommer den värld som en gång var din liksom att blekna inför dig med hela sitt innehåll, för alltid. Och i samma ögonblick kommer oberördheten, denna änglarnas dygd, att blomstra i ditt hjärta; samtidigt som en andlig känslighet infinner sig som får dig att förstå vad det innebär att vara nära det Saliga Skådandet.

En mångfald av änglarnas dygder kommer att bli din krona från den stunden. Det är dessa Jag kommer att ge dig som gåva för att uppnå fullkomlighet; den Absolute Guden kommer sedan att förena sig med dig i de underbara dofterna från Bröllopskammaren och bli ett med dig. Han kommer att uppsluka dig i Sitt Ljus tills du själv blir ljus. Innesluten i Min Helige Ande kommer din mun vara Min Mun, dina lemmar Mina Lemmar, dina ögon, Mina Ögon, dina ord, Mina Ord. Dina handlingar och tankar kommer att vara gudomliga. I fortsättningen kommer hela din strålande kropp och själ att besjälas av Mig; detta kommer att vara början av ditt nya liv i Mig.” (Odes of the Holy Trinity)

Med andra ord: frihet från all lidelse kan uppnås genom Andens frihet, genom att egot och den egna viljan dör.

 
Spiritualitet
Böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
    TLIG pilgrimsresa till Moskva i september 2017
    Retreat Maranatha-Medjugorje 1-8/10 2016
    TLIG pilgrimsresa till Rom i oktober 2015
    TLIG-retreat i Loutraki, Grekland 5-10/5 2016
    Retreat i Anafora januari 2015.
    Retreat i Vadstena 2014
    Pilgrimsresa till Israel
    Evangelization Retreat in Rome 2010
    Mexico Retreat 2009
    Biblical Greece Pilgrimage 2009
    Påskfirande i Egypten April 2008
    Brazilian Retreat 2008
    Biblical Turkey Pilgrimage 2007
    Barcelona Retreat 2006
    Pilgrimsresan till Libanon, Syrien och Jordanien 2005
    Meteora Retreat 2004
        Report on the Meteora Retreat
        Olika nivåer: inre frigjordhet, frihet från lidelse, ett oändligt lugn
        Förnyelse och undervisning om asketiskt liv
        Consecrated in the Truth
    Egypt Pilgrimage 2002
    Holy Land Pilgrimage 2000
    Holy Land Pilgrimage 1998
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Gå in i din Herres glädje!
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Den stora Återkomsten - den Nya Pingsten
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message