DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Čtyři nová poselství
2019-10-07

Dny soužení jsou před vámi

10. dubna 2019

Má Vassulo, buď připravená psát. Dovol Mi, abych k tobě promluvil. Tvá bude nesmrtelnost, jestliže svůj život  sdílíš se Mnou! Neboj se, buď šťastná! Pozvedni svého ducha a připusť, že jsi v Mém vlastnictví, Má drahá duše! Nesmírně Mě uchvacuje, když Mě s Láskou naléhavě prosíš…

Pane, mé nitro je rozpolcené, protože čím více se ke mně přiblížíš a jsi se mnou, tím blíž chci být já Tobě. Jsem opojena Tvým přátelstvím, Tvé jediné Slovo stačí, abys mne znovu obnovil!

Ach, Vassulo! Važ si tohoto Srdce svého Boha, važ si tohoto Srdce Čistoty, Milosrdenství a Lásky. Kdybys jenom věděla, jak jsem se v minulosti všemožně snažil najít způsob, kterým bych upoutal tvou pozornost a znovu tě učinil Svou, abych ti zjevil Pravdu a přivedl tě k tomu, aby ses upamatovala, komu jsi patřila a patříš. Usiloval jsem o to, abys už nebloudila jako tulák. Pak tě Můj Duch uchvátil a naplnil tvého ducha Svou velebností a jako odlesk v Jeho Světle na tobě zjevil Svou milost.

Můj Otec ti nabídl Moudrost, ale ty sis Ji musela s Mou pomocí osvojit… Slyš Mne, naplň své sliby, které jsi mi dala a dej vyrašit liliím své lásky ke Mně, okrášli tuto zemi, tuto bezbožnou zemi, buď Mým nebem!

Pojďte ke Mně, zubožení chudáci, kteří kráčíte v údolí smrti, pojďte ke Mně a Já vás obnovím tak, že budete moci nalézt skutečný pokoj a označit svá srdce Mnou, jako pečetí. Šelma jde po vás a plní vaše srdce množstvím svých lží, pronásleduje vás v tichu noci, aby nebyla odhalena. Jako temný stín plazící se ve skrytosti na vás líčí pasti. Jeho ústa jsou plná nemravnosti a i přes všechno to zlo, které ti způsobil, generace, si pořád neuvědomuješ jeho zlé záměry… a jeho podlost? Kolikrát tě mám ještě varovat?

Dny soužení jsou před vámi. Oheň (1) nezapálený člověkem pozře národy a stráví, co člověk vytvořil. Příroda se postaví proti vám a povodně smetou velké množství lidí. Zmizí jízlivé úšklebky z vašich tváří, které jste měli, kdykoliv bylo vysloveno Mé Svaté Jméno. Pak vše, co bylo skryto v temných koutech, bude odhaleno. Dny plné beznaděje jsou pro vás uchovány, nevěrná generace.

Obracím se k západu, pak k východu, a vidím Svůj Dům scházet na scestí, protože mnozí přestali hledat Světlo. Mnozí jednají, jak se jim zlíbí a špatnými rozhodnutími mrzačí Mé Tělo. Mnohými způsoby Mě oddělili od svého života. Má Pravidla a Má Nauka jsou drceny pod sutinami Mého Domu a Má Díla odhodili.

Tvé tělo se rozkládá, generace, a tvá duše je jako vyprahlá pustina bez vody. Potřebuji slyšet upřímné pokání. Byla Má Oběť zbytečná? Každé stvoření, které Můj Otec stvořil, netrvá déle než polní kvítí a při prvním závanu větru zaniká, ale jeho duše trvá navěky… Já jsem Strážcem tvého života. Střežím tě, chráním tě a bráním. Dal jsem za tebe Svůj Život, abys mohla žít, generace, co víc jsem mohl udělat a neudělal jsem? Tak tedy povstaň, hned! A lituj! Uznej své úděsné skutky(2). Zkažená generace, přestaň konat zlo, změň svůj postoj a jednání a Já tě uslyším a odpustím ti. Nezapomeň, že jsem za tebe dal Svůj Život. Utíkej před hříchem jako před hadem. 

V těchto posledních dnech užívám větry jako Své posly a posílám je do této pouště, jako nomády, abych vybudoval Své Tělo (3),  okrášlil ho a sjednotil.

Pracuj, Má Vassulo, ze všech svých sil shromažďuj Můj lid. Nedovol nikomu, aby tě klamal nesmyslnými argumenty, ale tvrdě a ochotně pracuj pouze pro Mě a pro nikoho jiného, abys ustanovila Mé Království v každém srdci a učila je modlit se neustále za Můj Dům a za jeho pastýře, aby se stali věrnými Mně a tak byl sňat tento závoj letargie a netečnosti, který je přikrývá. Využij každé příležitosti a modli se neustále k Duchu Svatému. Miluj Ctnost, abys byla schopna vypravovat o Mých skutcích, a připomínat každému, že k nim dnes promlouvá Zářivé Světlo. Měj důvěru, dcero, a Já ti dám ještě více, než oč žádáš. Láska tě miluje. Buď požehnána… IC

------------------------------------------------------------------------

  1. 23. května 2018 jsem jasně slyšela hlas, který francouzsky řekl: “bientôt une explosion atmosphérique aura lieu…” - “brzy nastane atmosférická exploze (atmospheric explosion)…”

  2. V Božích Očích je každý hřích hrozný, i malé hříchy, které považujeme za bezvýznamné, a vidí je jako velice závažné!
  3. Církev.

 

Dům Boží by se měl setkat a být jedno!

16. května 2019

Vassulo, zvu tě, aby ses se Mnou setkala tímto způsobem, zvu Tě do Mých Nádvoří. Slyš Mě. Po všechna ta léta jsem nemluvil v hádankách nebo nějak tajemně. Mluvil jsem jasně, aby z toho měla prospěch vaše tak zbídačená duše. Mým záměrem bylo naplnit vaše oči Zářivým Světlem a naplnit vaši mysl a srdce bohatstvím Mého Království. Volal jsem vás všechny, abyste se sjednotili, činili pokání a smířili se. Má Slova řečená Mé Církvi jsou pevně daná a neměnná. Přesto, do dnešního dne, Má Volání nebyla brána vážně, byla spíše nelítostně a bez bázně zpochybňována, generace! Bez bázně se protivíte Mému Přikázání. Neustále ignorujete Mou Modlitbu k Otci(1). Vylévám na vás Své úpěnlivé prosby,  odhaluji Své pokyny, ukazuji cestu k jednotě, ale dodnes Mé Výzvy narážely na vaši hluchotu.

Vassiliki, poslal jsem tě k mnoha národům a Můj Svatý Duch tě vedl, abys shromáždila Mé Církve, které jsou rozptýlené, aby se shromáždily(2) v Mém Svatém Jménu a byly Jedno v Nás. Konala jsi Mou Vůli. Ve tvé křehkosti mohu dokončit velká díla. Nikdy nespoléhej na sebe, spoléhej na Mne, svého Boha. Jsi Má hlasitá Kniha, které jsem svěřil Své Dílo, jít mezi lidi a oznamovat: „Dům Boží by se měl setkat a být jedno!“ Mnoho Mých pastýřů rebeluje proti Mému Domu a rebelovat proti Mému Domu je to samé jako rebelovat proti Mně.

Dcero, dal jsem ti v minulosti vizi Mých Církví a toho, v jakém stavu se nalézají. Dnes jsou stále neohební jako železné tyče! Chybí upřímnost a láska. Místo toho, aby se zblížili, tak ve své okázalosti rozšířili propast mezi sebou. Jejich žízeň po moci, jejich nepoddajná srdce, přinutily Mé Srdce, aby se od nich vzdálilo. Naslouchám…

Pane! Jak může někdo přimět lidi  z jednotlivých Církví, aby naslouchali a naplňovali Tvou touhu po jednotě?

Vše, co potřebuji, je láska, láska od každé lidské bytosti, láska ode všech, kdo se učili Mne milovat. Láska se bude vylévat jako nádherný třpyt perel v nejtemnějším úseku vaší doby a pronikat do lidských srdcí. Pak na celé zemi nastane klid a zlo bude ustupovat a uvolňovat cestu Pravdě. Když budou všichni žít podle Pravdy a v Lásce, budou růst ve Mně, v Mé štědrosti, budou se zdokonalovat ve Mně. Mé Tělo, kterým je Církev, bude uzdraveno. Tak bude láska lékem pro všechny.

Ale kdo z těch, po nichž chceš, aby Tě slyšeli, Ti naslouchá?

Dcero, netrap se, Já mám Své Možnosti. Všichni, kdo staví na sobě a spoléhají na vlastní sílu, se budou stydět a  stáhnou se. Odhalil jsem ti již dávno, co má přijít na ty, kdo drží klíče k jednotě a nepoužívají je. Roztříštím tyto železné tyče a znovu je zbuduji jako jednu. Ti, kdo Mi odporovali, budou zmateni, a protože nikdy nedbali Mých varování, tak se zhroutí, a jejich pád bude nevratný. Chybí naděje a důvěra. I k Mým vyslancům, které posílám k této generaci, a prorokům, kteří prorokují, se chovají hrubě, jednají s nimi, jako k vypravěčům bájí, jako k vypravěčům pohádek, namísto, aby je vítali s vonným olejem a něhou. Těmi, kdo odmítají Má varování, jsou buď  ignorováni nebo se po nich žádá, aby ustoupili od hlásání Mých Slov.

Já, stejně jako Moji Andělé, jsme otřeseni, když vidíme, jak je tato generace apatická vůči Mé veškeré snaze vás dosáhnout. Radost a štěstí se vytratily z Mého Domu. Zapomněli na to, Kdo jsem, že jsem dobrý.

Zapomněli na svého Ženicha, který čeká před dveřmi jejich srdcí. Zapomněli, že Já jsem Věčné Světlo, které proniká a prostupuje všechny věci. Můj lide, Mé dědictví, kdybyste jen na chvíli  litovali, činili pokání a obrátili se ke Mně, odstranil bych vaši slepotu, abyste uviděli, jak ve vaší době Můj Svatý Duch, čirý proud Naší slávy, je vyléván na celé lidstvo, před tím velkým a strašlivým dnem, před Mým Návratem.

Dcero, buď oddaná Mně, svému Bohu. Uložil jsem ti povinnost vykonat vše, co jsem ti nadiktoval a nezapomínat na to, že máš svou sílu čerpat ze Mne. Urči si jako svůj životní úkol, pochopit veškerou Mou Nauku a předávat ji s laskavostí. Vše, co jsi se naučila a vše, co ti bylo zjeveno, pochází ode Mne. Láska je po tvém boku a miluje tě. IC

Žehnám ti, Mé dítě. Já, Bůh, Jahve, jsem s tebou, rozjímej o tom. Těší Mě, když tak činíš!

Dcero! Ano, jsi Má milovaná dcera...


  1. Jan 17,1.

  2. Na našich poutích.

 

Všichni, kdo odsuzují Vikáře Mé Církve, nemohou být mými učedníky

16. srpna 2019

Dcero Mé volby, dávám ti Svůj Pokoj. Neznepokojuj se těmito ubohými dušemi.(1) Modli se za ně. Připomínám ti, že každý, kdo se rozhodl Mne následovat a snaží se žít v odevzdanosti Mně, musí počítat s tím, že bude napadán! Jestliže si tyto ubohé duše nepřejí naslouchat, nebudou se učit. Buď trpělivá v modlitbě, vytrvalá a ochotná i nadále se učit od Moudrosti. Měj se na pozoru před klevetami. Měj se na pozoru před těmi, kdo obviňují a soudí papeže, jsou to mluvkové, kteří vychvalují sami sebe a sebe navzájem, když mluví proti papeži. Jsou uchváceni sami sebou, jsou unášeni pryč, chovají se neslušně. Má církev bude vždy zastávat pravdu a vždy ji bude chránit… takže, všichni, kdo odsuzují Vikáře Mé Církve, nemohou být mými učedníky. Chybí jim pokora!

Tvým úkolem, Vassulo, je těšit Můj lid a mluvit k nim o obdivuhodném Díle (2), které jsem připravil pro tuto odpadlou generaci… Mé Poselství mluví k jejich srdci, je světlem na jejich cestě, je Moudrostí, která vstupuje do jejich srdcí a Poznání Boha se stává jejich životní radostí! Má Nová Píseň (3), napsaná a zazpívaná vaším Stvořitelem a Králem, uděluje vítězství Mému stvoření. Ti, kteří se radují z toho, že zakouší Mou Novou Píseň, Mne budou velebit s chvalozpěvy na rtech a chválit Mé Jméno. A budou se učit, že Díla Mého Milosrdenství obsahují Svrchovanost, Věčnou Svrchovanost, která trvá od pokolení do pokolení. Ať jsou tví synové, generace, jako nebeská setba, která roste v úrodné půdě, a tvé dcery, ať jsou jako karyatidy ve čtyřech rozích Chrámu Mé církve a drží ji vzpřímeně, majestátně a důstojně. 
Ztiš se teď a naslouchej Mi: dar, který ti byl dán, ti dal Duch, abys snášela všechny zkoušky a těžkosti kvůli Mně, abys vyzývala ke svatosti a byla jedním z pilířů, jednou z karyatid (4), která podpírá Mou církev, abys byla Mým poslem, který vydává mocně svědectví mnohým národům. Má důvěrná blízkost tě udržuje svěží a odvážnou čelit všem těm, kdo se staví proti tobě a pronásledují tě, protože jsi v právu, a působí, že nekolísáš pod vahou jejich hrozeb, ani se jim nepodřizuješ. Když jdu před tebou, jsem tvým Štítem, který tě chrání před jejich otrávenými šípy. 
V minulosti jsem před tebou neskrýval, že když Mne budeš následovat, tak povstanou lidé, kteří budou jako lovci, kteří jdou po své kořisti. Staneš se jejich cílem, jejich štvanou zvěří. Řekl jsem, že budeš vztyčena v tomto souženém světě jako maják na vyvýšeném místě, ale ty se budeš nad nimi vznášet jako holubice na Mých Křídlech, nedotčena… a budeš s bolestí pozorovat tento svět a při pohledu na jeho tak zlé skutky budeš trpět a zakoušet hořkost. Potřeboval jsem kající srdce, duši ochotnou být Mou obětí a Mým terčem. Pak jsem řekl, že tě vystavím těmto lidem, kteří jako lovci vytáhnou své zbraně, aby tě pronásledovali, když vypsali vysokou odměnu pro toho, kdo tě zničí spolu s Mým Poselstvím jako první! Marně! Říkám ti, marně!(5) Marné jsou jejich výhrůžky se všemi jejich zbraněmi, to všechno jim není nic platné! Světlo se už pomalu vytrácí z jejich očí a stín Smrti je u jejich dveří a uzavírá se nad nimi. Nezůstalo v nich nic, jeden po druhém zmizí v Údolí Smrti a nakonec skončí, jak si zaslouží...
Tak nezapomeň, že nést Pečeť Mého Svatého Jména vším, co jsi, znamená, nést Mého Ducha, který na tobě spočívá. Takže, i když si hanobena ubohými dušemi, pokračuj v konání dobra, abys žila opravdový život ve Mně, a nakonec se ukáže, že ti tvojí žalobci křivdili… buď trpělivá, nikdy nepochybuj o Mé Lásce… IC
-----------------------------------------------------------------------------
1. Lidé, kteří se snaží zpochybňovat poselství, ale před nimiž mě Pán chrání...
2. Poselství TLIG.
3. Poselství TLIG.
4. Karyatidy: dívky z města Karyes v Řecku, byly považovány za mimořádně krásné, vysoké, silné a schopné rodit silné děti.
5. Ježíš zde téměř křičel...

 

Já jsem Brána do Nebe

30. září 2019

Ať v tobě, a v každém, kdo vzývá Mé jméno, vládne Můj Pokoj, který vám byl dán…

Dcero, od začátku tě vedu tak, abys v sobě neustále živila vše, co ses naučila… Duch Svatý, Dárce Života, rozdává Své dary každému z vás a každému bylo dáno, aby měl osobní účast na milosti. Někteří z vás zůstali v Jeho milosti, jiní se časem odcizili Mně, životu v Bohu a vzdálili se ode Mě, neboť když se setkali s Mým Křížem, zhrozili se Ho. Neučil jsem vás, že Můj Kříž a Já jsme spojeni a neoddělitelní?

Tyto duše jsou dnes mrtvé, ale Já jsem příliš citlivý, příliš soucitný, abych je nechal žít v hříchu až do dne, kdy se setkají se Smrtí a budou souzeni. Má Láska Mě nutí, abych hledal různé způsoby, jak je všechny dosáhnout, neboť všichni mají žít a sdílet Mou Slávu. Tak velikou láskou vás, Můj Otec a Já, všechny milujeme, ano, jsme nemocní láskou! Láskou, která Nám nedovoluje, abychom se od vás vzdálili, Láskou, která nás poutá dohromady, neboť z Lásky jsem se stal člověkem, abych žil mezi vámi a mezi vámi zůstal.(1) Tato veliká Láska Mě vedla k tomu, že jsem ochotně snášel Své Utrpení, abych osvobodil Své stvoření a všechny vás zachránil.

Proto tě dnes žádám, dcero, abys zářila a byla šťastná! Abys zářila zevnitř i navenek.  ‘δόξασε με κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε ώρα, σε όλα, και σε όλες τις περιπτώσεις…(2) Chval Mě za všechno a kvůli všemu… Jdi v Mých stopách, buď se Mnou naprosto jedno. Vždy Mě vítej ve svém životě a dovol Mi být součástí svého života. Buď Mou Rukou, buď Mou Nohou, buď celým Mým Tělem! Ptáš se Mě: „Jak? Co máš na mysli? A jak by se mohlo stát, že ty, ubožačka, špetka prachu, drobné stvořeníčko, bys mohla být Mou Rukou, Mou Nohou a Mým Tělem?“ Proč, zapomněla jsi, že když jsi Mi dala svou vůli, celou svou vůli, tak jsi zemřela sama sobě, že už z tebe nic víc nezůstává(3)? Jestliže tobě, která jsi nejposlednější a nejubožejší, bylo dáno tolik, proč bych nedal mnohem více těm, kteří Mě vždycky milovali? Jestliže chcete dosáhnout zbožštění, Já, Bůh, který jsem nedělitelný ve Svém Božství, po vás žádám, abyste Mi nabídli svou vůli a zemřeli sami sobě, takže z vás nic nezůstane. Nic! Pak vás majestátně a s mocí pozvednu, abyste se stali částí Mě. Obklopím vás a úplně zahalím, abyste se všichni stali součástí Mne.

Učiním vás dokonalými, takže všechno, co bylo poskvrněno hříchem, bude krásné a bude zářit v Mém Světle ve vaší proměně, bude to božské, naprosto skvělé. Tímto způsobem vstoupíte do Nebe.

Já Jsem Brána do Nebe.

Nezůstávejte neteční a racionalističtí, neboť právě tyto věci vás mění v pragmatické(4) a duchovně slepé bytosti, což přináší Smrt a brání vám porozumět Mému Jazyku.

Pravím vám, jestli jste stále pohřbení ve své temnotě a v sobě samých, jaká vám zbyla naděje? Nezůstávejte neteční jako lidé bez života, jako mrtvoly, připraveni o to, co vám nabízím! Snažte se, abyste byli oddělení od všeho, co vás ode Mě vzdaluje, rozbijte tuto bariéru nevraživosti a racionalismu, radujte se a odhoďte tuto beznaděj a strach ze Mě!

Slyšeli jste někdy o Mé bezmezné Lásce? O Lásce, která září a vládne ze středu vesmíru, odkud se rozšiřuje do celého vesmíru? Má Láska převyšuje všechny věci. Jsem nade vším, Já jsem Jasné Zjevení v celém vesmíru i v každém srdci, což vás uschopňuje k tomu, abyste dosáhli samotných výšin kontemplace. Má Láska se vtěluje do vaší duše, vaší mysli, vašeho intelektu, a sjednocuje je a proniká vaše srdce jako ranní rosa kanoucí z nebe. Každá jiskřivá kapka rosy se stává uzdravujícím lékem na každou nedokonalost vašeho těla a duše. 

Pak, když se vaše tělo a duše ponoří do Mého Světla,  získáte ctnost vnitřní svobody(5) a účast na božství. Já, který jsem Ženichem Svého stvoření, jak jsem vám to důkladně vysvětloval již dříve(6), konečně vstoupím do vašeho srdce, jakmile mi to dovolíte a budete naprosto svolní, bez jakýchkoliv pochyb, ke spojení v Mém horoucím obětí. Poznání, že jste padli do horoucího obětí Mne, Svého Boha, vás zapálí plamenem. Budete ponořeni v Ohni, který vás přivede k Životu, přivede vás ke Mně. A zatímco budete vstupovat do Života, celé vaše bytí bude zářit oslnivě bílým světlem, osvětleno třpytivými závoji Světla a Safírů, a každá vaše část se bude ztrácet ve Mně a stávat se krásnější a krásnější a Já, v této chvíli proměnění nechám stékat myrhu z Mých Prstů, abych vás pomazal od hlavy až k nohám.

Zjistíte, že jste mimo vše, co vás obklopuje, jinde než většina lidí, mimo hluk a všechno, co vytvořil člověk, mimo všechno lidské a tělesné a konečně Mě spatříte...

V tomto nepopsatelném okamžiku, stále opojení z pohledu na Mne, zatímco se budete celí chvět, osmělíte se pozvednout zrak, abyste pohlédli do Mých Očí, těch Očí, které vás utvářely, těch Očí, které pro vás plakaly, když jste sešli z cesty vedoucí ke Mně, těch Očí, které vás litovaly ve vaší bídě, těch Očí, které vás nikdy nespouštěly z dohledu a které vás sledovaly, aby vás přivedly zpět k vašemu Milému, k Tomu, kterému jste vždycky patřili, a pochopíte Nekonečnou Lásku, kterou k vám mám, ubohá malá stvoření! Těch Očí, které jsou Oceány Lásky… vaše srdce, chvějící se vzrušením, uvědomující si hlubiny Mé Lásky, utrží ránu, která se nikdy nezacelí, ránu, která bude způsobena objevem Krásy vašeho Boha, objevem Jeho Nádhery, Fascinujícího Půvabu Jeho Přítomnosti. Budete hledět na jediného Boha, skvícího se ve Svém Nádherném Světle, objevíte Dárce Života, Pána pánů, který prolil Svou Vlastní Krev za vás, aby vás vykoupil a zachránil, abyste sdíleli Jeho Slávu… váš Ženich, váš Milovaný, vás bude vytrvale přitahovat zlatými provazy blíž k Sobě, abyste už od Něho nebyli nikdy odděleni. Staneme se Jedním. Vaše duše bude sjednocena se Mnou a Já, Bůh, budu sjednocen s vámi.

Duše! Tvá touha po Mně, tvá žízeň po Mně, Má dcero, tě přivedla ve tvé kontemplaci Mne, do zaslíbeného manželství, do mystického sňatku. Do Božské Lásky… a hluboká noc se už vytratila ze tvé duše, tělesné rozkoše jsou pouhou minulostí a tou i zůstanou a nemají pro tebe větší cenu než prach a popel, protože před tebou stojí 

Nepřehlédnutelná Sláva, s ničím nesrovnatelná, jasnější než luna, zářivější než slunce.

Sledoval jsem tě ode dne tvého zrození s horoucí touhou učinit tě Svou v Božském sjednocení a vést tě do svatební mystické jednoty, abych tě oděl zářivým manželským závojem nesmrtelnosti, stejně, jak jsem tě tehdy navštívil (7) jako Ženich, abych se s tebou oženil a učinil tě Svou Nevěstou… a ty, aby sis pak plně uvědomila, Kdo byl s tebou a skláněl se k tobě, a měla jsi z toho radost.

Pak jsem tě vedl, jestli si dobře vzpomínáš, do komnaty Mé Matky, do světnice, kde by tě zdokonalila. Nyní jsem konečně vstoupil do tvého života a oživil jsem tvou touhu Mne dosáhnout na tvé nesnadné cestě a zůstat Mou věrnou nevěstou, v tuto chvíli s absolutním nasazením z tvé strany, ať tě to stojí cokoliv. Když jsi objevila Mou Krásu, která se nedá s ničím srovnat, když sis uvědomila, že naše Božské sjednocení povede k vnitřní svobodě, která odvádí duše pryč ze světa, tvá duše bude dbát na Má nařízení, tvá ústa Mi budou provolávat chvály, poté, co jsem se vrátil, abych tě probudil z hlubokého spánku a ty jsi spatřila Mou Nevýstižnou Krásu, opustila jsi svět, obrátila ses k němu zády, abys místo toho byla ukojena Božskou Něhou v Mém objetí.

Ó, co bych neudělal pro každou duši!

Být s Tebou Mě činí dokonale šťastnou. Sklonil ses, abys mě nechal vstoupit do Tvého objetí, v němž jsem obklopena Tvou Něžnou Láskou, v Bezpečí, kde cítím, že jsem Doma a že jsme rodina, kde mám pocit, jako bych Tě vždycky znala, že jsme důvěrní přátelé a že to tak vždycky bylo!

Nebuď ohromená!

Nejenom, že jsem ohromená, ale já vůbec nemohu najít slova, abych popsala své pocity… je nemožné vyjádřit, co chci skutečně říct…

Nepotřebuji slova, abych ti rozuměl a věděl, co máš napsáno v srdci. Čtu ve tvém srdci a to stačí!

Možná teď budu troufalá, ale ráda bych ti řekla, že bych si přála více kontemplovat Tvou Svatou Tvář, že bych Tě chtěla vidět tváří v tvář…

Jednoho dne uvidíš… ale požehnaní jsou ti, kdo Mně viděli jednoduše  jako Světlo ve své temnotě a ještě více požehnaní jsou ti, kdo Mě neviděli a přesto ve Mne věří. Požehnaní jsou ti, kdo byli pozvaní, aby se oděli do Mne jako do svého svatebního roucha, ti uvidí Světlo. A požehnaní jsou ti, kdo vytrvale a neúnavně následují Můj Kříž a objímají Ho, budou pozvednuti do Ráje a budou žít ve Světle.

Má Božská Láska se sjednocuje s každou duší, s každou bytostí, i když se někteří maskují ve tmě, aby Mě napodobovali, Mé Světlo je mnohem silnější než oni a proniká ty nejtemnější kouty a doupata, aby na ně svítilo a uzdravovalo je… Ten, kdo je navštíven Moudrostí, je osvícen, aby porozuměl Mé Vůli. Jeho duch, jeho myšlenky, jeho chování, jeho úsilí Mne dosáhnout a jeho skutky Mne oslavují. Budou rozumět tomu, že bez Mého zjevení v jejich nitru, které jim dám Já, pouhá moudrost filosofů není schopná a nedostačuje k tomu, aby dosáhli Moudrosti, která pochází shůry, ode Mne.

Zůstaň dítětem, Vassulo, a malá, neboť to tě udržuje ve skrytu Mého Nejsvětějšího Srdce. Láska tě miluje! IC

_________________________________

1  V Eucharistii.

2  Slyšela jsem Ježíše, jak mi říká řecky: Chval Mě v každé chvíli, každou minutu, každou hodinu, ve všem a za všech okolností.

3 Také jsem zároveň slyšela: už z tebe nic víc nezbývá.

4  Také jsem slyšela: “účelné” (z angl. reasoning - argumentace, rozumový, dedukce).

5 Pozn. překl.: Impassibility - Tímto pojmem Pán ve Své nauce o zbožštění označuje třetí stupeň oddělení se člověka od světa - viz. článek uveřejněný na webu.

6  Toto téma je obsaženo v Ódách Nejsvětější Trojice a Ženichově Písni (Canticle of the Bridegroom - Sbírka vybraných poselství vydaná knižně).

7. Když mi bylo deset let, tak mi Bůh dal sen, v němž byl můj Ženich a já jsem se viděla vedle Něho, jdu ve svatebním průvodu, lidé kolem se radují a mávají dlouhými palmovými listy. Potom mě zavedl do komnaty, kde na mne čekala Jeho Matka, která měla velkou radost. Přivítala mě a upravovala mé svatební šaty a můj účes pro Svého Syna...

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Velký Návrat - Nové Letnice
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Mé Srdce bylo dojato tvou, tak ubohou duší
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message