DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
2013-12-08

Vassula oslavila 28. výročí začátku poselství Opravdového života v Bohu v Los Angeles, kde vydala svědectví před velkým shromážděním v sále divadla v Glendale. Zde je ke shlédnutí reportáž s fotografiemi: 

http://www.tlig.org/cs/news/2013-11-28/10/

V reportáži je zmíněno, že otec Petar Ljubčič z Medjugorje se nemohl slavnosti zúčastnit, ale napsal dopis, který byl na setkání přečten. Text jeho dopisu uvádíme níže.

Otec Petar je kněz, který má ohlásit Medjugorská tajemství několik dní před tím, než se stanou. Na pouti TLIG v Římě bylo nafilmováno jeho svědectví (s anglickými titulky), které je zde ke shlédnutí:  http://www.tligvideo.org/Frpetarfinal.html

Dopis otce Petara k 28. výročí poselství Opravdový život v Bohu:

Milí bratři a sestry, 

s velkou radostí a láskou zdravím vás všechny zde přítomné u příležitosti oslavy výročí Opravdového života v Bohu. Žijeme v době milosti. Pravdou je, že každý čas je jistým způsobem časem milosti.  Bůh dělá vše pro to, abychom Jej  více poznali a milovali, a tak byli schopni žít jako Jeho milované děti. Dává nám celou řadu znamení Své přítomnosti skrze mnohá zjevení Panny Marie a zvláště skrze poselství dávaná Vassule. Přeje si spasit všechny lidi, protože všichni jsou Jeho děti. Někteří lidé rozpoznali znamení času a setkali se s Bohem, vložili v Něho svou důvěru a dovolili Mu vést je mocí Jeho svatého Ducha.

Všichni toužíme po novém a lepším světě. Bez Boha to ale není možné. Člověk potřebuje Boha, aby se stal novým člověkem, lepším člověkem, spravedlivějším a požehnanějším. Přesně o tom mluví Medjugorje. O tom také hovoří Ježíš skrze Vassulu...

Navíc je zřejmé, že to není jen člověk, kdo morálně upadá, ale jsou ničeny i všechny fyzikální i biologické vazby. Odmítnutím a odloučením se od Boha na sebe člověk víc a víc stahuje temnotu a je víc a víc degradován (otec Dr. Ljudevit Rupcic “Medjugorje - Dveře do nebe a začátek lepšího světa” str.8).

Dnes jsme svědky velké korupce a úpadku lidské společnosti. Rodina slábne stejně jako svatost manželství. Je nepochopitelné, jak mnoho lidí žádá eutanázii, pornografii, prostituci, manželství osob stejného pohlaví… Tím vším si podkopáváme budoucnost a směřujeme ke zkáze.Stále víc a víc se rozmáhá duch modernismu, sekularizace a relativismu. Vize protikřesťanského světa je mnohem více skutečná. Co se děje v Evropě? Všechny křesťanské kořeny jsou ze společnosti odstraňovány. Téměř celý svět je nemocný kvůli nedostatku morálních hodnot. Mohli bychom popravdě říci, že démon nemorálnosti sklízí vavříny vítězství. Je tu uměle vytvořená “morální panika”. Pornografický průmysl v Evropě vydělává každou sekundu 2500 EUR! Za rok vydělá je to  více než 75 biliónů EUR. Každý rok je zabito 45 miliónů nevinných nenarozených dětí, 100 každou minutu! Není to zločin moderní společnosti? Není lidský život posvátný? Základní lidské právo a právo Boží, je právo na život. Dnes mluví liberálové obšírně o svobodě, ale jaká je to svoboda bez respektování základních hodnot a lidských práv?Všichni souhlasíme s tím, že člověk nebyl nikdy dříve více v nebezpečí, ve větších úzkostech a starostech, nespokojenější, hříšnější a podléhající nemocem, nikdy nebyl ve větší bídě a trápení, než je tomu dnes.

Uzdravení světa a lidského srdce se může stát pouze skrze obrácení. Četba poselství Opravdový život v Bohu nám dává poznat, že bez obrácení není život skutečný (opravdový)! Obrácení je milosrdné vědomí toho, že Bůh je zde, že mě miluje, a že chce, abych byl šťastný navěky. To je Boží milosrdné volání, které se v nás stále ozývá. Volání hledat Boha, vždy se k Němu vracet a žít ve shodě s Jeho Vůlí.

To je Boží dar, kterým Bůh obdarovává každého člověka. Naší odpovědí na Boží volání je pevné rozhodnutí odložit všechno stranou a vložit naprostou důvěru v Boha. Obrácení je milost, kterou vždy předchází Boží zásah. Obrácení je pevným přesvědčením, že Bůh nás může proměnit, a že nezáleží na tom, jak jsme od Něho daleko nebo jak moc jsme hříšní. Bůh nás vždy může spasit. Pravdou je, že nic nedělá bez nás.

Obrátit se znamená dovoli Ježíši Kristu, aby nás pevně držel mocí Jeho milosti. Znamená to naprosto se Mu odevzdat. Odevzdat Mu celý náš život, vždy se na Něj spoléhat. Znamená to přijmout Ježíše jako našeho Učitele a Spasitele. Vždycky Ho poslouchat a následovat na cestě našeho života. Obrátit se znamená být si vědomi toho, že Bůh existuje, zakusit, že je zde a porozumět tomu, že On je ten, kdo je nám v životě nejbližší. Znamená to, že lidský život má smysl pouze tehdy, když je ve shodě s Božím plánem pro náš život.

Boží plán pro člověka je, aby Boha poznal, miloval Ho celou svou bytostí, naprosto se Bohu odevzdal a radostně Mu sloužil, abychom byli schopni stát se dokonalými a požehnanými, svatými. Pak Bůh naplní srdce člověka dokonalou radostí, pravým pokojem a duchovní útěchou. Člověk pak zakusí, že je vykoupený. Být obrácen znamená vždy hledat Boha. Vždy se k Němu vracet s uznáním, že jsme se od Něj vzdálili, s vyznáním všech našich hříchů a zřeknutím se zlého a všech pokušení k hříchu.Když upřímně činíme pokání za vše, co jsme udělali, dostáváme milost ke změně nás samotných a stáváme se lepšími, spravedlivějšími, upřímnějšími, svatějšími. Obrátit se znamená být proměněn, smířit se s Bohem, s bratry a sestrami a se sebou samým. Jinými slovy zříci se jakéhokoliv hříchu, přestat hřešit, dát Bohu první místo ve svém životě. Je zapotřebí v tom neúnavně každý den vytrvat.

Podstatou obrácení je, že si uvědomíme naše hříchy, upřímně je vyznáme a budeme jich litovat. Když dostaneme rozhřešení, začneme žít nový život s mocí Boží milosti.Obrácení znamená odložit sobectví a jakýkoli další hřích, v přijetí lásky a v darování sebe sama. Abychom mohli každý den žít obrácení, musíme se modlit srdcem.Modlit se srdcem znamená modlit se s láskou, z celého srdce. Znamená to modlit se celým naším bytím: naším tělem a duší, otevřeně, pokorně a s čistým srdcem. Znamená to být naprosto otevřený Bohu. Dát Mu první místo v našem životě. Naprosto se Mu odevzdat a mít v Něho a k Němu naprostou důvěru, očekávat od Něj všechno dobré. To znamená modlit se celým srdcem, pokorně, oddaně a s důvěrou, neustále a zbožně. 

Modlit se celým srdcem znamená dle slov Panny Marie z Medjugorje a podle poselství Opravdového života v Bohu prožívat modlitbu jako setkání s Bohem. To znamená, sjednotit se s Ježíšem a vnímat a zakoušet krásu modlitby a velikost milosti, kterou nám Bůh dává. Znamená to také přijmout velké milosti. Modlitba srdcem znamená dovolit Bohu odstranit všechny překážky, aby se naše srdce modlilo neustále.

Pokud o své obrácení denně usilujeme a modlíme se srdcem, potom toužebné přání našeho Pána - Jednota - bude rychleji naplněno: “Aby byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v Tobě, aby byli jedno v nás, aby tak svět uvěřil, že Ty jsi mě poslal!” (J 17,21). To byla modlitba, kterou se modlil náš Spasitel ve Své velekněžské modlitbě v předvečer Svého Utrpení.

Je tomu již 28 let, co náš Spasitel začal prosit, křičet a volat  nás skrze Vassulu, abychom skutečně porozuměli této době milosti a udělali jsme všechno, co můžeme, k dosažení jednoty všech křesťanů, být jedním stádcem vedeným jedním Pastýřem. Modleme se a pomozme našemu Spasiteli, aby jednota přišla co nejdříve.

“Každý křesťan, každý, kdo sám sebe skrze křest považuje za včleněného do tajemství Ježíše Krista a do Jeho Spásy, musí mít ekumenické srdce. Ekumenické srdce je srdce, které miluje spolu se Srdcem Kristovým.” Ekumenismus vytváří v duši dispozici, která respektuje obojí jak osobu, tak společenství ..”.  (Kardinál Franjo Kuharic)

Křesťané různých denominací z celého světa se shromažďují k modlitbě za znovuobnovení úplné jednoty.Kříž našeho Pána nás volá k jednotě.  Ježíš Kristus skutečně zemřel proto, aby v jednom těle shromáždil všechny rozptýlené národy (J 11,52).„Včera, dnes a navěky. Naléhavě volám všechny katolíky, aby tento týden zesílili své modlitby a spojili je s modlitbami jiných pokřtěných, aby nám náš společný Pán umožnil slavit jedním hlasem a jedním srdcem!” (Jan Pavel II., 15. ledna 1984)

 “I přes nedůvěru žitou celá staletí, musíme pracovat pro jednotu křesťanů a věřit, že tuto jednotu obdržíme jako Boží dar tehdy, kdy Bůh rozhodne!” (Dr. Frane Franic, arcibiskup Splitu).

Poprosme Ducha svatého, aby nás osvítil, abychom byli schopni žít v pokoře a lásce, aby tato jednota všech křesťanů mohla přijít tak brzy, jak je jen možné. Udělejme vše, co je možné, aby hřích nejednoty zmizel stejně jako nedorozumění a neshody. Náš Božský Spasitel to od nás očekává. Obraťme každý okamžik našeho života v okamžik spásy pro nás osobně a pro naše bratry a sestry a připravme tak cestu k Jednotě.

Děkuji vám za trpělivost, lásku a modlitby.

Maranatha!

Bůh vám všem žehnej!

Otec Petar Ljubičic

 

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Vstup do radosti svého Pána!
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Velký Návrat - Nové Letnice
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message