DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Mezináboženský dialog » Jedinečný příspěvek k mezináboženskému dialogu. Vassulina návštěva v Dhace »

Jedinečný příspěvek k mezináboženskému dialogu: Vassulina návštěva v Dhace

23. února 2009, po promluvě Vassuly o Poselství Opravdového života v Bohu na mezináboženském setkání v Dhace, Bangladéši, ji byla budhistickou komunitou udělena Zlatá medaile za propagaci míru a mezináboženské harmonie.

Bouddha Kristi Prachar Sangha

Vassula Awarded Gold Medal and Certificate for her efforts of propagating Inter-faith Harmony and Peaceful Co-existence
Vassula oceněna Zlatou medailí a cenou za její úsilí o "mezináboženskou harmonii a mírové soužití."

Po šestitýdenní misi v USA a jižní Americe a poté, co jsme měly jen šest dní na oddech v Aténách, jsme, Vassula a já, odjely do Dhaky v Bangladéši. Prezident bangladéšského Buddha Kristi Prachar Sangha, nejctihodnější Suddhananda Mahathero, pozval Vassulu, aby se spoluúčastnila semináře pro „Mezi-náboženskou harmonii a mírové soužití“, který se konal v buddhistickém klášteře Dharmarajika v Dhacce.

Vassula, uvedena jako "Božský Posel Boží", Opravdového života v Bohu, byla tantokrát požádána, aby se stala klíčovým mluvčím na tomto semináři. V minulosti již měla několik příležitostí tu a tam promluvit na různých mezi-náboženských setkáních. Je zřejmé, že náš Pán nevolá k Opravdovému životu v Něm pouze křesťany, ale volá celé Své stvoření k životu v míru. Na to ji Pán připravil v jejím poslání, aby byla mezi lidmi každé rasy a každého vyznání a mezi těmi, kdo nesdílí naši víru. Její znalost jazyků je výhodou pro taková setkání a není to náhoda, že ji Bůh vybavil touto znalostí jazyků ke Své Slávě. Vassulina znalost arabštiny jí umožnila přečíst modlitbu, která vzdává slávu a chválu Bohu, z Koránu, což bylo oceněno našimi muslimskými bratry na jednom z jejích setkání, kde jich bylo mnoho přítomno. Také s nimi sdílela Blahoslavenství z Písma Svatého (Mt 5,1-12), která učil Ježíš a některá poselství, která byla publikem nejvroucněji přivítána. Stalo se, že se toho setkání účastnili buddhističtí mniši. Poté Vassulu pozvali, aby se setkala s jejich ctihodným představeným. Bylo to také dílo našeho Pána.

Mezináboženský dialog

Víme, že otec Bernard Ardura z Říma, sekretář Pontifikální rady kultury, se velice zasadil o práci na mezi-náboženském dialogu. V jednom ze svých prohlášení řekl, že: „Mezi-náboženský dialog je nejlepší cestou, jak poznat druhého"; snažit se porozumět mu a „vydat mu svědectví o naší víře" a pozvání pro všechny lidi dobré vůle „předpokládá“, jak otec Bernard Ardura, „že si hlouběji osvojí smysl lidské bytosti a lidského bratrství v respektování ´sacralite de la vie´; uznat solidaritu všech lidských bytostí se stvořeným světem, s ostatními lidskými bytostmi a s Bohem“. Vassulin dialog je také založen na tomto porozumění.

Jak jsme se blížili k Chrámu, sirotci, kteří na nás čekali v řadě po obou stranách cesty až k chrámu začali tleskat. Ctihodný Suddhananda byl uprostřed a čekal na Vassulu a když ji uviděl, šel jí vstříc a objal ji. Vassula se chytila jeho paže, a tak šli spolu jako staří a důvěrní přátelé. Jejich důvěrnost a přátelství se mě velmi dotkly. Vassula byla přivítána kyticí květin, stejně jako my všichni ostatní.

Dr. Tony Mansour a pan Paul Lauer, který je z Motive Entertainment v Los Angeles, přijeli ten samý den a hrdinsky se účastnili tohoto semináře, i když byli po více než 22 hodinové cestě a museli čelit časovému rozdílu. Také s námi byli manželé Gay ze Švýcarska a pan Albert Muller z Anglie. V neposlední řadě jsme po celou dobu s námi byl pan Duleep Gunesekere, který byl velkou pomocí pro nás všechny.

 

Most Ven. Suddhananda Mahathero with Vassula and Guests

Nejctihodnější Suddhananda Mahathero s Vassulou a hosty

Protože lidé se smíchali dohromady s buddhistickými mnichy, seminář začal všeobecným představováním. Účastníky byli: Nejctihodnější Dr T Dhammaratana, konzultant pro UNESCO a víceprezident WFB ve Francii; advokát Mir Nawaz Khan Marwat z Pákistánu, čestný předseda Asijské konference pro náboženství a mír; pan Dilip Barua, čestný ministr průmyslu bangladéšské vlády, který zahájil seminář, a hlavní host: Dr Md Afsarul Ameen, čestný poslanec ministerstva lodní dopravy bangladéšské vlády.

Mezi zvlášť pozvanými hosty byli: římskokatolický arcibiskup nejdůstojnější Poulinis Costa (který se nemohl účastnit z důvodu špatného zdraví), pan Saber Hossain Chowdhury, čestný poslanec; pan Shamsul Haque Chowdhury, čestný poslanec a čestný host nejctihodnější Chao Chu, čestný předseda buddhistického sdružení v Los Angeles v USA.

„Opět je to pro mě velká radost, že zde mohu být přítomna, abych s vámi sdílela svůj malý příspěvek pro světový mír. Chci vyjádřit své upřímné díky vám všem a celému ctěnému delegačnímu týmu za to, že mě pozvali, abych byla mezi vámi. Také přináším vřelé pozdravy tomuto setkání jménem podporovatelů míru, smíření a jednoty, následovníků misie ´Opravdový život v Bohu´a mě samé.

Jsem si jista, že nás všechny znepokojuje současná celosvětovou morální krize, a proto bychom neměli upustit od svých snah, ale dále bez přestání volat po smíření, míru a lásce. Mluvím jednoduše jako lidská bytost, jako matka, jako sestra, která se narodila jako křesťanka. Nicméně ve všech náboženstvích se nacházejí dobré zákony k následování, založeny na našich nábožných knihách. Tento Zákon je určen k tomu, aby nás vedl, abychom se stali lepšími bytostmi, božskými bytostmi a jednoho dne se stali hodnými v Božích očích.

Je důležité nejen Zákon poslouchat, Zákon a znát, ale následovat ho, žít ho a předávat dalším jako připomínku. Tak můžeme být příkladem našeho Zákona a můžeme světu ukázat, že nejsme na zemi nic jiného než jedna velká rodina, protože v Božích očích jsme si všichni rovni.

Když mluvím o našich Svatých Zákonech, nemluvím o ´světovém náboženství´. Měli bychom pouze světu dát porozumět, že by měl otevřít své duchovní uši a vědět, že bez lásky a soucitu v našich srdcích nebude míru; bez lásky jednoho k druhému nebudeme nikdy schopni uslyšet nářek potřebného nebo pochopit nespravedlnost učiněnou slabému a sirotku a spatřit trápení, která nesou. Milovat znamená znát Boha.

Původ jakéhokoli druhu konfliktu je obvykle zasazen hluboko v našich srdcích. Jak jsem řekla při posledním setkání, naše srdce jsou jako zrcadlo naší duše, protože na nás odráží to, co neseme uvnitř. Ježíš Kristus nám řekl toto: „Ústa přece mluví to, čeho je srdce plné. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice věci dobré, a špatný člověk vydává ze špatné pokladnice věci špatné.“ (Mt 12.34,35)

Ježíš nám také dal zlaté pravidlo Řekl: „ Vždy jednejte s druhými tak, jak chcete, aby oni jednali s vámi.“ Když někdo není v míru s Bohem, jak by mohl být v míru sám se sebou a s bližním? Pozn. Jestliže neplním boží přikázání, nemohu být v míru s Bohem

V našem křesťanském náboženství věříme, že když jsou naše skutky dobré, jsou ovlivněny shůry, tedy od Boha, ale když jsou naše skutky špatné, nemůžeme vinit Boha, musíme dát vinu svým osobním zlým náklonostem a svým zlým vášnivým tužbám. Tyto touhy jsou pojítka na pozemské věci, které odvádějí pryč a jsou pro naši věčnost naprosto neužitečné, protože na zemi nic netrvá věčně: agresivní morální náklonosti jako chamtivost, zášť a pomsta vůči druhým jsou skutky proti Božskému Zákonu Boha a proti přírodě a vesmírnému zákonu lásky. Tyto zlé skutky pouze destabilizují vesmírný zákon míru a působí, že příroda se proti nám bouří. Našim cílem by tedy mělo být změnit lidská srdce, a proto se člověk musí stát živým příkladem Smíření, Míru a Lásky.

V jednom poselství , které jsem dostala od Panny Marie, řekla:

"Bůh volá každého k Sobě. Snažte se pochopit Boží volání míru. Vyzývám vás, abyste se modlili za mír. Svět je mrtvý pro lásku. Leží v hluboké temnotě, protože nenávist, chamtivost a sobectví panují nad celou zemí až k jejímu jádru. Katastrofy, hladomor, utrpení, války a rány, to vše je přivedeno světem. Země ničí sebe sama a není to Bůh, který vám dává tyto katastrofy, jak máte mnozí sklon si myslet. Bůh je Spravedlivý a je Milosrdenství samo, ale zlo přivádí zlo."

Proto je naše motto v Opravdovém životu v Bohu: ´odplácej zlo láskou´. Svatý Pavel v našem Písmu řekl: Když jsme proklínáni, odpovídáme žehnáním; když jsme pronásledováni, snášíme to; jsme napadáni a odpovídáme laskavě. Jednají s námi jako s odpadem světa, až do dnešního dne jako s plevelem země."

V našem Písmu je napsáno, že když nás uhodí do jedné tváře, máme nastavit i druhou. A když nás někdo vezme k soudu a chce naši košili, máme mu nechat i plášť. Je po nás žádáno, abychom dávali každému, kdo žádá, protože Bůh dává vycházet slunci nad špatnými stejně jako nad dobrými a Jeho déšť padá na poctivého člověka stejně jako na nepoctivého.Samozřejmě všechna tato slova moudrosti musí být uvedena v praxi pokorou a obětavostí.

 

Buddhists Monks at the Ceremony
Budhističtí mniši účastnící se slavnosti

Necítíme se šťastnější, když dáváme spíše než když přijímáme? Bohužel velmi málo lidí následuje slova moudrosti, která mohou přinést světu mír a lásku. My to ale kvůli míru budeme snášet.

Každý, dobrý nebo zlý, vyznávající náboženství nebo ne, ocení lásku a soucit, když je mu prokázán. Proč tedy během naší cesty životem nesdílíme tuto laskavost a lásku jedni s druhými? Proto tedy, lék na spásu tohoto světa od násilí a nenávisti je otevřít jejich srdce a duchovní uši a poučit je o Odpuštění a toleranci a o citu a respektu ke všem lidským bytostem; že diktátorská vůdcovství, která jsou příčinou krajního násilí a utrpení ve světě, nás nepovedou jinam, než ke světu ještě většího násilí, naplněného chudobou, utrpením, bídou a nespravedlností.

Odpuštění je živé. V našem Písmu Ježíš říká: "Když vy odpustíte druhým jejich provinění, váš Nebeský Otec vám odpustí vaše. Ale když neodpustíte druhým, ani váš nebeský Otec vám neodpustí vaše provinění. Komu se málo odpouští, ten málo miluje."

Proto tedy, abychom byli schopni vyřešit násilné konflikty uvnitř i venku našich společenství, musíme vychovat naše národy a vštípit jim božskou spiritualitu založenou na lásce, odpuštění a míru, aby byla odstraněna nenávist a pomsta. Musíme se stát obrazem živého Boha, který nemá ani známku temnoty, zášti, pomsty nebo nenávisti.

Zde bych chtěla sdílet s vámi duchovní rčení, která mi Ježíš dal během těch posledních let, kdy se mi zjevuje. Řekl:

"Ráno rozsévejte setbu lásky; v poledne zasévejte setbu pokoje; večer zasévejte setbu smíření; pak jděte a posbírejte svou sklizeň a nabídněte ji Mně, svému Otci v Nebesích a já vám řeknu: ´Svou laskavostí jsi, Mé dítě, získalo odměnu v nebi. Shůry volám k vám všem: Pojďte! Pojďte a smiřte se se Mnou, vaším Bohem a budete mít Má Požehnání. Vraťte se ke Mně a budete žít věčně."

S tímto upřímně doufám, že přijde den, kdy skrze naši neustálou modlitbu a oběti, skrze náš půst, se Bůh smiluje nad našimi proviněními a dá nám mír, který potřebujeme a přivede nás dohromady uzná nás jako jednu milující rodinu v Něm.

Modlitba:

Buď požehnaný náš Pane Bože Milosrdenství, který jsi přišel, abys nám dal Světlo.
Použij nás, jak se Ty chceš.
Učiň z nás Své nástroje Pokoje tam, kde je rozpor,
Smíření tam, kde je válka,
Jednoty tam, kde je rozdělení a
Lásky tam, kde je mnoho nenávisti.
Tvá Vůle se staň. Amen.

Po Vassulině promluvě měli komentář dva účastníci.

Zdůraznili následující body:

  • respektovat víru druhého
  • respektovat druhé lidské bytosti tak, že všichni jsme děti toho samého Boha a jsme jedna rodina.
  • odplácet zlo láskou
  • charita (pomáhat chudým bez diskriminace)
  • v neposlední řadě: růst v našich ctnostech, zejména ve ctnosti lásky.

Znovu zdůraznili, jak věta "odplácejte zlo dobrem" je důležitá pro nás všechny a jak přirovnání, že "všichni jsme jedna velká rodina zde na Zemi" je stejně chápána i jimi. Také "tolerance a soucit" jsou klíčová slova a že my všichni jsme dětmi jednoho Boha a že bychom se zde na zemi měli mít vzájemně rádi. Že láska je velmi důležitá a má moc změnit tento svět.

Po jejich vystoupení přišel někdo z davu k Vassule a položil ji dvě otázky. První byla:

"jak vidíš Ježíše, když k tobě mluví a jak jej slyšíš, když k tobě hovoří?"

Vassula odpověděla a vysvětlila, že Ježíše vidí očima své duše a slyší Jej uvnitř, v nitru. Tento jev se nazývá locution a vnitřní vidění.

Jeho druhá otázka byla: "V Americe, např. v Kalifornii chodí holky s holkami, co si o tom myslíte?"

Vassula odpověděla, že je to zvrácenost a podle Písma to Bůh shledává odporným skutkem. Víme, že tato slova jsou obsažena v Písmu, zejména pokud čteme list Římanům, kapitola 1. Bůh nemůže mluvit jasněji, než na tomto místě Písma. Je hanba, že někteří naši teologové a kněží v současnosti deformují slova Písma a vysvětlují je odlišně, než jak byla napsána, pro jejich zvrácenost a vlastní zájmy. Nakonec Vassula dodala, že Bůh nestvořil Adama a Steva, ale Adama a Evu.

Po zodpovězení otázek dav odměnil Vassulu obrovským potleskem. Jeden z muslimů, který s vassulou seděl na podiu k ní přišel a nadšeně ji chválil za to, co řekla a jak odpověděla na otázky.

Poprvé byla Vassula pozvána do tohoto chrámu v roce 2003, kdy byla oceněna zlatou medailí za zasazení se o mír ve světě. Tentokrát byla spolu s dalšími čtyřmi oceňovanými vůdci oceněna zlatou medailí za mezináboženskou harmonii a mírové soužití. Mezi dalšími oceněnými byli Nejctihodnější Dr. T. Dhammaratana, z Francie, advokát Mir Nawaz Kan Marwat, z Pakistánu, Nejctihodnější Phra-kru Sangaruk Boonsong Upasamoo, z Tajska a Ctihodný Achariya Bhikkhu Karuna Shastri, z Indie.

Bylo úžasné sledovat, jak všichni zde respektovali víru druhých a jak jejich srdce je otevřené Poslestvím, které Pán dává Vassule, kterou si vybral jako nástroj míru, lásky a jednoty. Mohla jsem být svědkem toho, jak Vassula vykonává to, k čemu ji Bůh povolal. Zcela mne však zaskočila otevřenost a respekt, který k Vassule a nám chovali, jak uctivě přijímali Boží slova citovaná jak z Písma, tak i Poselství, která Vassula přijímá. Úcta k Vassule a respekt k ní byl zde zřejmý, mnohem větší než jaký jsem kdy měla možnost vidět mezi křesťany. Jsou také jedinými spolu s muslimy, kteří Vassule dali jméno "nádherný posel Boží!" Takto ji zde nazývají, stejně jako ji oslovují sestro, což nemá nic společného s řádovou sestrou, ale někým, kdo je stejné krve, který je jedním z nich, skutečnou přítelkyní. Tento termín znamená velmi mnoho, znamená to přijetí do jediné milované rodiny bez jakékoliv diskriminace. Připomíná mi to poselství, které Kristus dal Vassule 20. října 1990 a kde Pán říká:  

"A ti, kdo o Mně nikdy nevěděli, Mě uvidí, a ti, kdo o Mně nikdy neslyšeli, budou naslouchat a rozumět. Budu nalezen těmi, kdo Mě nehledali. Jako jsem odhalil Svou Svatou Tvář tobě, dcero, podobně se zjevím těm, kdo se Mne neptali. (..) Říkám vám to všechno teď, než se to stane, abyste věděli, až se to stane, že Já Jsem, který Jsem."

Toto proroctví se naplnilo nyní, přímo před mýma očima! This prophecy was being accomplished now in front of my very eyes!

Jeden z budhistických lídrů poznamenal, že když Vassula mluví, hovoří jednoduše, ale zároveň s velkou autoritou a vždy přímo k jádru věci. Později, jak seminář skončil, jsme byli spolu s ostatními hosty pozváni výkoným ředitelem společnosti Purbasa Group, panem Bikashi Kusum Baruem, na slavnostní večeři do hotelu.

Slavnostní předání ceny

Druhý den setkání, 23. února, kdy se měla udílet Cena zlaté medaile 2009, jsme de všichni vrátili do Chrámu. Na úvod proběhlo několik promluv a hned poté se udílely zlaté medaile. Vassula byla ještě jednou požádána, aby k nim pár slovy promluvila. V tu chvíli jim připomněla, že ona a lidé z Opravdového života v Bohu nečiní rozdíly ve víře, když jde o pomoc potřebným. Zmínila, že máme charitní domy "Beth Miriam", kde nabízíme chudým jídlo. Neptáme se, jestli jsou křesťané, nebo ne, prostě nabízíme naši pomoc, abychom ukázali solidaritu a lásku k bližním, ať jsou jakéhokoli vyznání, ať vypadají jakkoli a ať jsou jakékoli barvy. Naše láska dosahuje k nim všem. Vassula svou řeč zakončila vyjádřením, že by to byla škoda, kdyby ovoce takového setkání zůstalo pouze zde mezi námi a nešířilo se dál. Řekla, že takové setkání a naše rozhovory by mělo přinést ovoce a šířit se dál a být uvedeno ve skutek, tak abychom příště, až se setkáme, cítili, že je to ve světě rozdílné. Každý mluvčí byl požádán, aby řekl pár slov.

Vassula Awarded the Peace Certificate
Vassule byla udělena "Cena Míru"
The Buddhist Conference
Budhistická konference
The Certificate
Cena Míru
Zlatá medaile

Následně jsme byli překvapeni, když Nejctihodnější Suddhananda Mahathero zavolal všechny přítomné čtenáře Opravdového života v Bohu (včetně mě) a dostali jsme zlatou medaili, na níž byla napsána naše jména, na památku tohoto důležitého semináře.

Pozvání k návštěvě hinduistického chrámu

Když přítomní hinduisté slyšeli Vassulinu promluvu, a jak je laskavá ke všem lidem aniž by někoho diskriminovala, požádali ji, aby k nim příští den přišla. Jejich chrám se nazývá Sree Sree Dhakeswari národní chrám. A tak jsme tam příští den všichni šli a setkali se s nimi. Jak jsem se na Vassulu dívala a slyšela ji mluvit, říkala jsem si, ´to, co se tu děje přímo před mýma očima, je historická událost. A přemýšlím jak to, že tak mnozí v tom, co Bůh dělá, nevidí Jeho Ruku! Proč to tak je, že tolik lidí nevidí, ani nechápou Boží Milosrdenství? Jak málo lidí ocení tyto příležitosti, kdy tato osoba, kterou mám před očima, prostý a obyčejný Boží nástroj, dosažitelná a naše blízká přítelkyně, k nám mluví o Božím Milosrdenství. Nikdo, věřím, se nikdy nepokusil plně porozumět Boží nezměrné Lásce a Jeho Milosrdenství k celému Jeho stvoření. Jak jsme slepí, že nevidíme nesmírnou Boží Milost mezi námi! A kolik předsudků a činění rozdílů nás drží zpět od porozumění Boží Lásce ke všemu Jeho stvoření, vždyť Kristus zemřel za nás všechny, aby spasil celé Své stvoření bez výjimky.

Welcome Vassula Banner

Hinduisté Vassulu pozdravili nejlaskavěji a s velkým potěšením, právě jako to udělali buddhisté. Pan prezident Kajal Debnath nás uvedl, byl zároveň naším průvodcem. Představil Vassulu svým spolubratřím hinduistům a pozval nás k návštěvě chrámu, jehož historii nám vylíčil. Řekl, jak moc pronásledovaní jsou hinduisté v této zemi některými fundamentalistickými muslimy, kteří nedávno vypálili jejich chrám se všemi prostorami.

Pak jsme byli uvedeni do horní místnosti, kde trpělivě čekalo asi 50 studentů univerzity, aby naslouchali Vassule. Po úvodu k nim Vassula promluvila stejně, jako den předtím k buddhistům. Na závěr uvedla zlaté motto, že zlo má být odpláceno láskou.

Outside the Hindu Temple
Venku před hinduistickým chrámem

Návštěva Kulunu

Příští den jsme navštívili vesnici Kulun. Cesta tam byla nesnadná, protože silnice se opravovaly. Celé to bylo zorganizováno panem Xavierem Pereirou a jedním čtenářem TLIG, který z vesnice pochází a pracuje pro Duleepa. Ve vesnici Kulun je kostel zasvěcený sv. Josefovi a škola, která se jmenuje Opravdový život v Bohu. Školu navštěvuje 200 dětí, všem je méně než osm let. Škola byla postavena v roce 2006 z daru paní Marthy z Mexika. Zbytek výstavby školy zajistil Duleep.

Welcome Banner for Vassula at Kulun Village
Kulun Villagers
True Life in God School Plaque in Kulun
A Classroom at the True Life in God School in Kulun

Při našem příjezdu nás přišla přivítat celá vesnice se zpěvem a tancem, všichni oblečení ve svých nejlepších šatech. Každému z nás dali kolem krku věnec z květin. Xavier setkání zahájil promluvou, v níž řekl, že Vassula je dobrý učedník Krista, a že hlásá dobrou zprávu všem lidem, aby už nepáchali hřích. Nabídli nám snídani, pak oběd. Poté nás vzali na prohlídku všech tříd.

Beth Miriam Dhaka

Příští den, kolem poledne jsme měli možnost navštívit Beth Miriam v Dhace, kde Duleep rozděloval jídlo mezi vyhladovělé, ale šťastné děti. Bylo neuvěřitelné vidět rychlost s jakou děti snědly holýma rukama rýži a zeleninu. Ostatní, a také dospělí, zatím seděli na lavicích a trpělivě čekali až přijde na ně řada.

Duleep Serving the Children at Beth Myriam Dhaka
Beth Myriam Dhaka
Beth Myriam Dhaka
Beth Myriam Dhaka

Návštěva domu, kde začal Opravdový život v Bohu

Nesmíme zapomenout, že Opravdový život v Bohu začal v Dhace. Na ulici ´Banani´ nejen žila rodina Rydenových, ale také se jen pár metrů od jejich domu nacházel katolický kostel. Když jsme tam byli, šli jsme do kostela a měli tam mši svatou, ale byli jsme také velice nedočkaví vidět Vassulino bývalé bydliště. Když jsme tam přišli, právě zapadalo slunce. Otevřel nám syn majitele a Duleep mu vysvětlil, kdo jsme. Pak zatelefonovali panu Khanovi a ptali se ho, jestli můžeme do domu vstoupit. Paní Khanová byla vevnitř a byla velmi potěšená, že může Vassulu i nás přivítat. Velice pohostinně nám nabídla čaj a sušenky. Máme na videu podklady o tom, jak to všechno začalo.

Jsem vděčná Bohu, že jsem se mohla této mise zúčastnit a zůstane to pro mě nezapomenutelné.

Georgia Braun

 
Mezináboženský dialog
Jedinečný příspěvek k mezináboženskému dialogu. Vassulina návštěva v Dhace
Udělení Světové ceny za mír (r. 2003)
Vassulina mezináboženská promluva
Vassula v Bangladéši (21. - 25. května 2002)
Benin, Afrika - setkání s kmenovými náčelníky (převážně voodoo)
Setkání v budhistickém chrámu v Hirošimě
Evidentně židovský

Jedinečný příspěvek k mezináboženskému dialogu. Vassulina návštěva v Dhace
Po její promluvě o poselství Opravdového života v Bohu na mezináboženském setkání v Dhace v Bangladéši byla Vassule udělena představeným buddhistického kláštera Gold Award (Zlatá cena) za úsilí v propagaci míru a mezináboženské harmonie ve světě
 

Udělení Světové ceny za mír (r. 2003)
Vassula přijímá "Atisha Dipankar & Visuddhananda zlatou cenu míru" (23.2. 2003 v Bangladéši)
 

Vassulina mezináboženská promluva
Vassulina promluva v budhistickém klášteře Bouddha Kristi Prachar Sangha v Dharmarjika 23. února 2003
 

Vassula v Bangladéši (21. - 25. května 2002)
Krátký článek o čtyřdenní cestě po Bangladéši, kde Vassula promluvila k muslimům, hinduistům, budhistům a křesťanům.
 

Benin, Afrika - setkání s kmenovými náčelníky (převážně voodoo)
Představitelé různých tradičních směrů, převážně voodoo, přijali pozvání na Vassulinu promluvu
 

Setkání v budhistickém chrámu v Hirošimě
Zpráva ze setkání, které se konalo 4. srpna 1999.
 

Evidentně židovský
Written by a hermit nun living in Holywell, Wales, UK, who looks at 'True Life in God' on the basis of her rabbinical studies to which she has been drawn for many years
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Očistěte se, neboť čas je blízko
 
New York, setkání s Conchitou z Garabandalu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message