DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Посвещения » Посвещение на Двете Сърца »

Посвещение на Двете Сърца

21 септември 1993

определен от пророчествата
на Словото Ти, о, Господи, знаем,
имаме доверие и вярваме,
че Триумфът на Свещеното Ти Сърце
и на Неопетненото Сърце на Мария
е в близкото бъдеще;

затова, идваме смирено
да се посветим ние,
семействата ни и страната ни,
на Двете Ви Свещени Сърца;

вярваме, че посвещавайки страната ни на Теб
мечът няма повече да се вдига
от нация срещу нация
и че военните подготовки ще спрат;

вярваме, че посвещавайки страната ни
на Любящите Ви Две Сърца,
всякаква човешка горделивост и арогантност,
всякакво безбожие и коравосърдечие
ще бъдат заличени
и че всякакво зло ще бъде заместено
от обич и добри неща;

вярваме, че Двете Ви Свети Сърца
няма да се съпротивят сега
на нашите стенания и нужди,
а в Любвеобилния Си Пламък
ще се вслушат в нас и ще дойдат да излекуват дълбоките ни рани
и да ни дарят мир;

о, Свещено Сърце на Иисус
и Неопетнено Сърце на Мария,
лъхнете върху нас искрата на Двете Ви Сърца,
за да възпламените сърцата ни,
направете от нацията ни съвършено Местопребиваване
за Вашата Святост;
обитавайте в нас и ние във Вас,
така че посредством Обичта на Двете Ви Сърца да намерим Мир, Единство и Завръщане при Бога; 
амин;

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
        Посвещение на Свещеното Сърце на Иисус
        Посвещение на Двете Сърца
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message