DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Молитви » Посвещения » Посвещение на Свещеното Сърце на Иисус »

Посвещение на Свещеното Сърце на Иисус

26 януари 1992

Свещено Сърце на Иисус,

ела изцяло да ме завладееш,
така че подбудите ми да бъдат Твои Подбуди,
желанията ми Твои Желания,
словата ми Твои Слова,
мислите ми Твои Мисли,
cлед това позволи ми да се сгуша дълбоко
в Свещеното Ти Сърце; 
обезличи ме напълно.

Аз, Васула,
ще боготворя Свещеното Ти Сърце от дъното на сърцето си,
oбещавам да служа на Свещеното Ти Сърце
с огън в мен,
ще ти служа c усърдие
и по-горещо отпреди;

слаба съм,
но зная, че Твоята Сила ще ме подкрепя; 

не ми позволявай да Те губя от погледа си,
както не позволявай на сърцето ми да прехвърча другаде; 
аз, Васула, ще търся единствено Свещеното Ти Сърце
и ще желая единствено Теб;

Свещено Сърце на Иисус,

направи ме да ненавидя всичко,
каквото е противно на Твоята Святост и на Волята Ти; 
прекарай ме през сито отново и отново,
за да се увериш, че не e останал в мен нито един съперник; 
от днес, стегни връзките на Обич,
с които ме беше обвързал
и направи душата ми да жадува за Теб
и сърцето ми да заболее от обич по Теб;

Свещено Сърце на Иисус,

не чакай,
ела да погълнеш цялото ми същество
с Пламъците на жарката Си Обич;
отсега нататък, каквото върша
ще бъде единствено за Твоите Интереси и за Твоята Слава и нищо за мен.

аз, Васула, посвещавам на Теб живота си
и от днес желая
да бъда робиня на Обичта Ти,
жертва на Горещите Ти Желания
и на Страданието Ти,
благодеяние на Църквата Ти
и играчка на Душата Ти;

направи чертите ми да заприличат
на тези на Разпятието Ти от горчивината,
която ще изпитвам поради глухотата на душите
и при вида на падението им; насити душата ми.

Свещено Сърце на Иисус,

не ме избавяй от Кръста Си,
както Отецът не избави Теб;
възспри очите ми, мислите ми и желанията ми,
за да бъдат пленени от Свещеното Ти Сърце;

недостойна съм и не заслужавам нищо,
но помогни да изживея деянието си на посвещение
с вярност, позовавайки се неуморимо на Святото Ти Име; 
направи духът ми да отблъсква всичко, каквото не си Ти;

Свещено Сърце на Иисус,

направи душата ми да понесе повече отвсякога досега
Белезите на Твоето Тяло, за да се завърнат при Теб душите;

аз, Васула, доброволно покорявам волята си на Твоята Воля,
сега и завинаги; амин;

 
Духовност
Молитви
    Молитва за покаяние и освобождение
    Молитва за завръщането на света при Бога
    МОЛИТВАТА НА ГОСПОДА на Арамейски
    Святата Розария
    Православната Молитвена Броеница или "Молитвата на Иисус"
    Молитва за Единството
    Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст
    Трите Всекидневни Молитви
    Спиранията на Кръста
    Посвещения
        Посвещение на Свещеното Сърце на Иисус
        Посвещение на Двете Сърца
    Подбрани Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Трънът
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Не Бъди Нетърпелива, Когато Се Молиш
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message