DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall inte tillåta att Min Kyrka tynar bort
Upprorets Ande

6 juni 1991

Herre, när min ande blir kall
och jag faller in i en sorts dvala,
när jag tappar lusten
att samtala med Dig och möta Dig på detta särskilda sätt,
vissnar jag då ner som ett löv som långsamt torkar bort
inför Dina Ögon?

Jag har väntat på dig ... Jag försökte tala med dig, själ, men allt Jag hörde från dig var tystnad ... ge Mig din uppmärksamhet, själ, Jag har så mycket att säga dig som skulle väcka ditt intresse; dvala? ropa då till Mig! Jag skall andas på dig och isen kommer att smälta;

Herre, det finns stunder när Ljuset som Du har gett mig tycks försvinna bakom svart rök.

barn, din röst kan nå ända upp till Himmelen och hela vägen till Min Tron, så ropa ut till Mig, och som en blixt som far genom molnen skall Jag svara: ”här är Vi,1Vi skall höra din bön;”

Kom då och rädda mig nu
fyll min lampa med olja,
andas på mig och ingjut nytt liv i mig,
uppfyll hela mig med Din myrradoft,
fullkomna mig i Din Närvaro,
visa Din godhet mot mig ...

håll inte inne med din fråga; tala, barn! 2

Det som Du gör med mig i så stor
Kärlek, Trofasthet och Barmhärtighet,
vill Du inte göra det med alla Dina barn,
som är i samma behov som jag?

var välsignad! 3 Jag Gud skall komma och rädda var och en av er; Jag skall inte tillåta att Min Kyrka4 tynar bort; släkte, Jag avser att rädda dig ... men inte med hotelser eller olyckor, vrede eller klander; Jag avser att rädda dig, släkte, genom att omsluta dig med Min Kärlek och Barmhärtighet för att skyla din nakenhet; Jag sänder Min Helige Ande över er i överflödande mått så att er ande uppfylld av Min Ande ropar ut till Mig:

"Abba!"

idag strömmar Blodstårar från Mina Ögon, för Min skapelsens dövhet; en oerhört motsträvig ande har trängt in i Min Egendom 5 deras själ tynar bort i dem; Jag ser in i vad som en gång var Min Trogna Stad6 för att idag se henne förvandlas till en skökas!

Herre! Ditt Rike, har det ännu inte börjat?

skriv detta: ”saliga de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid”; 7 Mitt Rike har redan börjat i många hjärtan; Jag har vigt dessa själar samman med Mig och förnyat dem, 8 och Jag säger dig: Sanningens Ande skall fortsätta att svärma över hela Min skapelse och besegra Stad efter Stad, 9 och liderligheten, orättfärdigheten och all orenhet som fanns i dem skall Jag utrota med Min Egen Hand, Jag skall utrota allt som hade planterats av Dårskapen genom den Eld Jag skall sända från Himmelen; dotter, den första himlen och den första jorden skall försvinna10 och var och en av er skall bli förnyad i Min Helige Andes Kärlek; Jag skall förnya denna världens ansikte;

Är detta vad Du menar med Din Kyrkas förnyelse, är det vår förnyelse eftersom vi är Kyrkan? Det Nya Jerusalem?

elev, du har talat väl; ni är alla Min Kyrka, Min tempelborg 11 Min Mark, Min Stad, Min Egendom, Mitt Jerusalem; Jag skall förnya Stad efter Stad12 med Min Kärleks Eld; Jag skall samla er från jordens fyra hörn och bota er; Jag avser att med Min Eld bränna ner den vanhelgande skändlighet13 som står uppställd i Mitt Tempel;14 den vanhelgande skändligheten är: Upprorets ande som gör anspråk på att vara Min jämlike; det är Ondskans ande som har intagit tronen i Min helgedom, 15 och tagit platsen för Mitt Eviga Offer, 16 och gjort ert släkte Gudlöst; det är Rationalismens och Naturalismens ande som fört de flesta av er till ateism; detta är den ande som får er att tro att ni är självtillräckliga och kan uppnå allt genom era egna ansträngningar och av egen kraft; denna vanhelgande skändlighet har förvandlat er till ett vattenlöst land av torka, en öken;

Mitt Eviga Offer har ni fördrivit från ert inre eftersom ni har förlorat er tro, släkte; hur många av er törstar efter Mig? mycket få kommer för att dricka Mig, och ändå kan ni dricka Mig utan pengar; vem hungrar efter Mig? ni kan få Mig gratis, utan att betala någonting; ändå är det nästan ingen som hungrar efter Mig; det onda har förvänt ert sinne och tjusat er ande så att ni tillägnar er allt som inte är Jag; istället för att ta in Mitt Ljus, har Satan fått er att ta in hans mörker, istället för att bli strålande och vackra, blev ni avtrubbade och tynar bort, och som en förtorkad gren är ni nu redo att huggas av och kastas på elden för att brännas;

var inte rädda för Mig; Jag är Livets Flod, Jag är Vägen till Himmelen, Jag är den enda Sanning som leder er till att dela Min Härlighet för Evigt;

Guds Tempel! Min dotter, vandra med Mig;


1 Den heliga Treenigheten.
2 Jesus verkade ivrig att få höra resten av min mening, som Han redan visste om.
3 Jesus verkade vara mycket lycklig.
4 Vi är Kyrkan.
5 Gud menar vår själ. Hans egendom, där Hans boning är, i det innersta av vår själ, det som tillhör Gud.
6 Här menar Gud oss. Han kallar oss ”Stad”.
8 Anspeling på Upp. 21:5 : "Se, jag gör allting nytt".
9 Gud menar själ efter själ.
12 Us.
14 Templet är vi.
15 Helgedomen är vi.
16 Den heliga eukaristin, den heliga kommunionen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message