DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt Mig predika för dig

1 juni 1991

dotter, låt Mig predika för dig; det är Jag som gav dig Kunskapen; be att Mitt Rike på jorden blir så som i Himmelen;

June 2, 1991

(Här utlägger Jesus Upp. 21, delar av kap. 22, och Dan. 11:31-39.)

Min Herre?

Jag Är; frid vare med dig;

snart, mycket snart nu skall Jag skall klä av dig ditt gamla beteende, och ditt gamla jag, skapelse, och klä dig i Min Gudomlighet1 och påminna dig om den Sanna Kunskapen, så lyssna, Mina älskade, till Min Helige Ande; tillåt Mig att förbereda er alla så att ni kan vara redo att ta emot Mitt Rike; Jag, Herren, inbjuder alla att se och dela Min Härlighet;

Mitt Hjärta är sjukt av kärlek till ditt släkte ... ve dem som ännu bär på sin synd inom sig som om de vore havande när Min Dag kommer! 2 be att var och en må vara redo när den dagen kommer; ve era bröder som fortfarande lever i mörker och som har förkastat Min Härlighet för en värdelös avbild, just den som profeten Daniel talar om;3

Jag skall tala klarspråk beträffande er själs tillstånd och er brist på Kunskap; Jag kommer inte att tvinga mig på er med Min Helige Ande för att våldföra Mig på er frihet, inte heller kommer Jag för att fördöma er; Jag kommer till er av Barmhärtighet för att frikostigt ge er den fullaste Kunskapen om Min Vilja; genom Min Fullkomliga Vishet kommer Jag för att i er föröka den Kunskap som Jag Själv har gett er; Jag kommer inte för att lägga nya ting till det som ni redan fått, men Jag kommer för att upprätta Mitt Rike mitt i era hjärtan;

Tempelborgar!4 har ni ännu inte förstått? har ni ännu inte förstått att Jag, Herren, lever i er? har ni inte förstått att ni är Mina helgedomar? när Jag talar till er om himmelska ting, är ni då redo att ta emot dem?

lyssna: Skriften säger: ”nitälskan för Ditt Hus skall förtära Mig;” ja, sannerligen, idag har Min nitälskan åter nått sin höjdpunkt, och från ovan skall Eld komma ner och förtära Mina helgedomar,5 Jag skall förvandla er, Tempelborgar,6 till ett tillstånd av Nåd där ni inte längre kommer frukta att önska er Min Härlighet, inte heller frukta att erkänna Min Gudomlighet;7

Plundraren8 har smugit sig in i er som rök, ni som är Min Helige Andes tempel, Min Gudoms tempelborgar; Satans rök har trängt in genom gångjärn och springor, och intagit er i sömnen, för ni hade inte erkänt Mig i Min Gudomlighet utan hellre följt era egna irrationella idéer; Jag säger er detta: Jag skall fylla ert mörker med Mitt Ljus, ty Jag skall äkta dig, släkte, med Min Helige Ande;9

det har sagts att Upprorsmannen med tvång skall mata er, den ena dagen med en portion Rationalism och nästa dag med en portion Naturalism, allt för att avskaffa och utplåna det lilla ljus som finns kvar i er, ni som är Min helgedom; Inkräktaren10 har intagit många av Mina Tempelborgar,11 och tvingat på er sin vanhelgande skändlighet12 inom er när han avskaffade Mitt Dagliga offer13 från ert inre14 för att på dess plats upprätta en värdelös imitation,15 en bild av en dödlig, vilket är en styggelse för Min Helighet16

ni är Min Heliga Stad,17

och ni, ni som har tillåtit Min Helige Ande att strömma in i er som en Flod,18 ni är Mitt Nya Jerusalem,19 den Första Skörden,20 dessa som har visat uthållighet och tro;21 och likt dagg som utgår från Min Mun, likt regndroppar som faller på gräset, skall ni ingjuta Hopp i många förtorkade hjärtan, ty Mitt Hjärtas hela strålande Härlighet skall återspeglas i er och få er att glittra som ett dyrbart smycke av kristallklar diamant;22

Jag säger er högtidligt, många av er som inte är födda av Anden skall genom Min Nåd få Sanningens Ande från ovan; Sanningens Ande skall stiga ned i all Sin strålande Härlighet från Himmelen och bereda Sitt Hem i er; Min Helige Ande skall äkta er och ni skall bli Hans brud,23 och Han skall smycka er med Sin Helighet, och plötsligt skall de Himmelska tingen bli synliga i era hjärtan, och Mitt Rike som varit osynligt skall bli synligt för hjärtat och kristallklart i all sin Härlighet;

Min Själs älskade, Tempelborgar, saliga ni som kommer att befinnas utan fläck;24

25 (detta är Mitt sätt att undervisa dig om himmelska ting; det kräver möda, Mitt barn, men var förvissad, allt som Jag har att säga skall bli skrivet och läst; detta är Visheten som undervisar dig, Min Vassula; Jag älskar dig och Min kärlek till dig varar för evigt;)

26 Jag skall låta var och en förundra sig över Min första skörd, och litet i sänder kommer den gamla världen att försvinna27 och nötas ut som en klädnad; 28 bara en liten tid nu så skall allt som varit överskylt bringas i dagen, och allt som varit dolt skall uppenbaras inför era ögon;

Mina Nya Jerusalem! ni, som är Min Kärleks första skörd, som Min Helige Ande förförde med Min Nya Kärlekshymn och som Jag tar till äkta, gå ut till folken och sjung Min Nya Kärlekshymn29 för dem; arbeta för Fred, så de frön som Jag har gett er, var som träd som växer längs stränderna utmed Livets Flod,30 låt era blad tjäna till helande balsam31 för de eländiga och låt era grenar bära frukt i helighet;

var Mina arbetare som murar igen bräckorna i muren,32 de som bygger upp Min helgedoms ruiner; ge åt dem som fallit i Satans gudlösa nät och blivit matade med portioner av Rationalism och Naturalism, då skall Mitt helande Vatten från Mitt bröst, denna ström som strömmar ut från helgedomen,33 fylla er och göra er friska; ingen skall kunna hejda detta vattendrag; strömmen skall fortsätta att flyta ymnigt från Mitt Hjärta; den skall flyta fram överallt, dela upp sig i flera förgreningar och bilda flera bäckar som rinner i alla riktningar, och överallt där detta helande Vatten flyter skall ALLA, sjuka, lama, blinda, bli helade; till och med de döda skall komma tillbaka till livet; ingen skall kunna hejda Mig från att rena er;

åh! Mina älskade, av upprorsmän skall Jag göra leviter och präster; ni som vanhedrade Mig skall Jag göra till pärlor, strålande städer av ljus som skall ära Mig; och Jag skall leva i er, för ni skall vara klädda i Min Egen Helighet; Jag, Herren, skall bo i de levandes land, och till dem som kväver Min Helige Ande och betraktar allt som nonsens, till er säger Jag: Jag har ting som övergår ert förstånd; Jag skall visa Min Andes makt och öppna era läppar och få ert hjärta att ropa till Mig:

Abba!

Kärleken skall fullkomna er; Visheten skall lära er att erkänna Min Helige Ande, och Jag skall också låta er förenas med helgonen;

Jag välsignar var och en av er och lämnar Min Kärleks Suck på er panna; var ett under Mitt Heliga Namn;

och du, som är Mitt utvalda redskap att föra ut Min Kärlek till hedningar och upprorsmän, fortsätt din resa med Mig; tillåt Mig att kalla på dig när Jag önskar;

Jag Är är med dig och älskar dig; kom;


1Anspelning på de nya himlarna och den nya jorden,(Upp. 21:1).
2 Anspelning på: Matt. 24:19.
3 För dem som inte tror längre på det Dagliga Offret: Den Heliga Kommunionen. Uppståndelsen.
4 Vi är Guds hus, en borg för Gud. Gud ropade till oss när han kallade oss ”tempelborgar”, se Dan. 11:31-39.
5 Oss.
6 Det är vi.
7 Gud menar de som inte har omvänt sig och de som förnekar Kristi Verkliga Närvaro i den Heliga Eukaristin. Gud skall förändra dem genom sin Nåd.
8 Satan.
10 Satan.
11 Det är oss. Anspelning på: Dan. 11:31 - “trupper som han har sänt ut kommer att gå in och kränka tempelborgen, avskaffa det dagliga offret och sätta upp den vanhelgande skändligheten.”
12 Sekter som New Age etc... Materialism, rationalism som leder till ateism.
13 När människor fångas in av dessa sekter, eller blir ateister, upphör de att ta emot det Dagliga Offret, vilket är den Heliga Eukaristin. Dan. 11:31.
15 Sekter: de härmar Guds Ord.
16 Jesus grät.
17 Jesus sade detta mycket majestätiskt. Upp. 21:2.
24 Anspelning på Matt. 5:19-20.
25 Nu talar Jesus till mig.
26 Fortsättning på budskapet.
33 Kristi Kropp (Hjärta), Hes. 47:12.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message