DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Följ spåren från Mitt Blod
Sanningen är Kärlek

22 oktober 1990

Vassula, älskade, Jag är Den Helige här i ditt rum; det är Jag, Jesus; är du glad över Mitt besök?

Mycket! Jag välsignar Dig ...väldigt mycket, Herre!

håll fast vid allt som Jag lär dig; låt ingen bedra dig; bärga Min skörd av mildhet och ömhet litet i sänder; Jag skall föröka dina visioner så att du kan vittna i Mitt Namn; Jag skall förse dig med ord så att du kan vittna; Min dotter, påminn världen om Min Stora Kärlek; detta skall vara budskapet för alla tider: frid vare med er, Jag är Jesus er Frälsare, Jag är den Heligaste av Heliga som talar till er;

Jag säger er sannerligen: Jag skall utgjuta särskild nåd över dem som tagit emot detta vittnesbörd, för genom att ta emot detta Kärlekens vittnesbörd bekräftar de den Allra Högstes sannfärdighet och Oändliga Kärlek, eftersom allt som är skrivet kommer ifrån Mig; Mina älskade, Jag ger Min Ande utan förbehåll; Jag ger Min Ande för att påminna världen om och om igen om Min tillgivenhet och Min stora kärlek till er; Jag ger Min Ande utan förbehåll för att påminna er alla om Mina Fem Sår och om Mitt Lidande;

Mitt barn, du som läser eller hör Mig, se dig omkring; Gryningen är snart här ... och du kommer inte att behöva rådfråga nattens skuggor som viskar och mumlar; inte heller kommer du att behöva vandra i mörker och ängslan; för era trollkarlar som har hädat Mitt Heliga Namn och ersatt ljuset med mörker, skall sopas bort;

Mina älskade, Gryningen är snart hos er och så snart det blir ljust skall era plantor blomma; köpmännen som trängt sig in i Min Kyrka skall förfäras och alla som köpte skall tappa modet; varje köpman som blivit rik skall falla i vanmakt, bländade av Min Glans och av Mitt Ljus skall de stå förvirrade och bedövade inför Mig; signalflaggan hissas nu upp på taken till era hus; Mina sändebud sänds nu ut till sina platser för att invänta Min signal, Min Återkomst är nära förestående; så ni, som är Mina budbärare, skynda på era steg, gå upp på varje kulle och förkunna att domen snart skall falla över dessa köpmän, ty de har blivit en styggelse för Mina Ögon! har ni inte läst förut att ni skall hålla er vakna och på er vakt så att ni, när ni ser den vanhelgande skändligheten, som profeten Daniel talade om, stå uppställd i Min Helgedom, känner igen att detta är tecknet omnämnt av profeten för Tidens slut? hur kommer det sig att ni inte kan tyda Tidens tecken? Min Helgedoms byggstenar har rasat ner, och ni lever mitt under er tidsålders stora avfällighet;

Mina förtryckare tror nu att de har övertaget, och köpmännen tror att de skall kunna fortsätta sin köpenskap i Min Helgedom, men Jag säger dem: ”ni som har förvrängt er visdom och genom byteshandel ersatt Min Bild med en livlös bildstod, en falsk gud, en avgud, ni som arbetar för att upprätta denna vanhelgande skändlighet och avskaffa Mitt Eviga Offer, ni skall få tömma Min Rättvisas fulla bägare;” denna figur som bemålats i många olika färger, denna gestalt som dessa köpmän försöker få er att vörda och följa, är inte Jag; den är ett påfund av perverterad mänsklig skicklighet för att degradera begreppet om Min Helighet och Min Gudomlighet, den är en falsk ekumenik, den är ett trots mot allt som är heligt;

Jag lider på grund av dessa köpmäns synder; be för dessa präster som blivit köpmän, deras synd är stor; be att Jag kan lägga Min Sannings Ande i dem, och låta dem hålla Mina Lagar och uppriktigt vörda Min Gudomlighet; Mina älskade, som Jag har tecknat som Mina på er panna, låt inte dessa köpmän tvinga er att följa denna falska bild, var på er vakt;

Jag säger er allt detta i förväg, för Jag vill att ni skall känna er trygga i Mig, er Gud, när den stora nödens tid kommer över er; Jag skall besöka er; redan nu närmar sig stunden för Min Stora Återkomst, och ve dessa köpmän som kämpar för att upprätta sin förödelses styggelse i Min Helgedom och avskaffa Mitt Eviga Offer, genom att tvinga er att äta av deras besudlade föda! ve dessa affärsmän, som slår sig samman för att förgöra Mitt Ord genom att rationalisera det! ve de hädare som tio gånger om har hädat Mitt Heliga Namn! ve Odjurets följeslagare som skurit ut bilder1 och som hädat Mina sju Andar! deras borg skall bli en grushög genom Min Muns Andedräkt!

och du, Mitt barn, som läser Mig eller hör Mig, dig som Jag sökte upp i din grav och som Jag lät Min Ande komma in i, Jag säger dig: följ spåren från Mitt Blod som Jag lämnar efter Mig som ett tecken för dig, och om du hejdas och tillfrågas på din väg av en förbipasserande, säg honom att du är Min lärjunge och Jag din Mästare, och att du är på väg för att vittna om en korsfäst Kristus, en uppstånden Kristus; och om du hejdas av en köpman så akta dig för hans oärlighet, akta dig så att han inte byter ut Korset, som Jag har givit dig, mot en fördärvad så kallad vishet; utan ett ljud, utan ett ord, omfamna ivrigare än någonsin korsbjälken över dina skuldror, och följ spåren av Mitt Blod så skall de leda dig till Mig; och om någon av dessa drar er inför rätta, skyl inte ert ansikte mot förolämpningar och slag, erbjud dem era ryggar också, så att man känner igen er på era sår; låt dem vara en fullkomlig avbild av Mina Sår, för de skall tillfogas er av samma händer som slog Mig, er Mästare;

och då skall Människosonens Tecken visa sig på himlen, ett stort ljus skall synas i ert mörker, ty Jag, den Helige vill rädda er för Mitt Namns skull;

kom, Mitt barn, du som hör Mig eller läser Mig, Jag har på nytt visat Min Kärlek till dig i detta vittnesbörd; säg inte att Jag är alltför långt borta för att älskas, för just i detta ögonblick vilar Min Blick på dig med särskild ömhet och en tillgivenhet som du aldrig helt kan förstå; om Jag vore tvungen att återvända bara för din skull, för att frälsa dig, skulle Jag utan minsta tvekan stiga ner och genomgå Mitt Lidande igen, bara för din skull! tror du Mig nu, när Jag säger dig att det finns ingen större kärlek än att ge sitt liv för sina vänner?

Jag säger dig allt detta för att du skall finna din frid i Mitt Heliga Hjärta, så att du kan finna sant liv i Mig, så att du kan finna sann kärlek och vila i Mig, din Gud; Jag vet att du är svag, Mitt barn, men din svaghet tilltalar Min Allmakt;

kan du fatta vad Jag säger? Jag säger: frid vare med dig! Jag är Kärlekens Offer som talar till dig; Jag är Han som gav dig detta Kärlekens vittnesbörd som en påminnelse om Min Kärlek; låt Mig uppfylla dig och ta dig i besittning; känn hur Mitt Hjärta längtar efter ett gensvar av kärlek! motstå Mig inte, kom till Mig som du är, kom och drick ur Mitt Hjärtas flöde och du skall törsta efter mer; o, så många av er har vandrat bort från Sanningen och gått åt olika håll; Sanningen är KÄRLEK; Jag är Sanningen; var vittnen för Sanningen; ta emot Sanningens Helige Ande, ta emot Nådens Helige Ande;

Jag välsignar er alla och lämnar Min Kärleks Suck på era pannor; var ett under Mitt Heliga Namn;


1 En falsk Kristus. Falsk undervisning. Rationalistisk och naturalistisk undervisning.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message